lørdag den 28. november 2020

Valby Tidende nr. 83, november-december 1872

Ildebrand

I aftes mellem kl. 5 og 6 udbrød der ild i en lille lerrørsfabrik på Bakkegårdsvej. Først kom sprøjterne fra Valby. Men da der mangler vand, var slukningen meget ufuldstændig, og ilden fortærede da også bygningen. Fra København kom sluttelig en del sprøjter. (N. Aftbl.)
(Aarhus Stifts-Tidende, 13. november 1872).

Efterlysning

Bortløbne får.
8 får og 1 bede, alle uklippede, er den 12. november bortløbet fra Anders Nielsen, Bekkersgård i Valby.
(Dags-Telegraphen (København), 15. november 1872)

Stormfloden.

Om den på flere steder af snefog ledsagede stormflods virkninger uden for vort eget hårdt hjemsøgte stift meddeler vi følgende efterretninger:
---
Strækningen fra Valby marker til forbi Ishøj marker bærer i en fjerdingsvejs afstand fra Strandbredden langs Kalvebod Strand på en sørgelig måde vidnesbyrd om orkanens raseri. Hele vognlæs af runkelroer og kålrabi der af højvandet er ført bort fra Amager, en stor mængde både, vragstumper af sådanne, mærkebrætter af skibe, tømmer og brædder, flagstænger, dele af arbejdsvogne m.m. ligger i broget forvirring langs hele strækningen, og vandet der gik langt op over Gammel Køge Landevej, har bortskyllet mursten fra Flaskekroens underbygning, så at der er fare for at bygningen vil styrte sammen.
(Lolland-Falsters Stifts-Tidende, 18. november 1872. Bornholms Avis 19. november 1872).

Godfred Christensen (1845-1928): Ved Kallebodstrand (1862, tegning). Det Kongelige Bibliotek. Fri af ophavsret.

Svamp fordrives af huse.

Ovennævnte onde fordrives fuldstændig og hurtig når man henvender sig til handelsmand Lars hansen, boende i mosen i Valby
(Folkets Avis - København, 20. november 1872)

Taksigelse.

For noget over to år siden blev min kones højre øje noget rødt og tillige fik hun en hvid plet på samme, men så for resten godt med øjet. Hun henvendte sig da til en duelig øjenlæge, og efter at have benyttet hans kur en 5 uger, uden at mærke nogen bedring, henvendte hun sig til en anden duelig øjenlæge, og efter at have benyttet hans kur i en 4 måneder, var hun fuldkommen blind på samme, og øjet var i en slags opløsningstilstand og tillige meget ophovnet, smerter i samme og tillige i hovedet. Der blev da sagt til hende af øjenlægen at hun havde den ægyptiske øjensygdom, og med samme pensel som det syge øje blev penslet, ville øjenlægens medhjælper begynde at pensle det friske øje, men da de derved ville udsætte det for smitten, sagde min kone nej dertil og ophørte med at benytte øjenlægens kur. Hun købte da et elektrisk apparat hos hr. H. C. Arentzen, Holmens Kanal nr. 6, og ved at benytte dette apparat, forsvandt smerterne af hovedet og øjet, og uagtet øjet t gange boksede ud i en spids, lykkedes det dog hr. Arentzen efter megen ulejlighed at bevare øjets form og tillige holde det venstre øje sundt, for hvilken velgerning jeg og min kone ikke nok så meget kan takke hr. Arentzen, kun må vi meget beklage at min kone ikke straks havde henvendt sig til hr. Arentzen i stedet for øjenlægerne.
Valby, 21. oktober 1872
Slagter Peter Hansen.
(Dagens Nyheder, 21. november 1872).

Selvmord

En i Valby boende 26-årig gift arbejdsmand har i går taget sig af dage ved hængning i Søndermarken. Han havde i nogen tid lidt af et maveonde, så at han intet kunne fortjene, og frygten for at falde det offentlige til byrde har rimeligvis bragt ham til at udføre den fortvivlede handling.
(Dags-Telegraphen (København), 8. december 1872).lørdag den 21. november 2020

Valby Tidende nr. 82, Folketingsvalg september 1872

Ved Folketingsvalget 1872 var der for første gang i mange år en modkandidat til C. C. Hall. Ifølge Dagens Nyheder, 15. september 1872 var Hartvigsen oprindelig nær ven af C. B. Rimestad, Arbejderforeningen af 1860 og kendte hinanden fra Våbenbrødrene. Rimestad anbefalede åbenbart i starten Hartvigsen, men fortrød senere og skrev i “Blad for Arbeiderforeningen af 1860” at på baggrund af prøvevalgene var Hartvigsen et “exempel … paa Mangel … paa Evne til at bedømme sig selv - paa Selvkritik, som det kaldes.” Artiklen bemærkede også det mærkelige i at han drev hemmelig valgagitiation indtil meget nær valgdagen.
Carl Christian Hall (1812-1888) o. 1880. Han boede på Ny Bakkegård, Frederiksberg 1840-88. Konsejlspræsident. (Frederiksberg Stadsarkiv, public domain).

Det affødte en kommentar i Socialisten, 15. september 1872 om at “det nok heller ikke staaer saa godt til med Enigheden i Arbejderforeningen, idet Formanden aldeles ugenert udskælder og forhaaner en af Repræsentanterne og mest fortjente Medlem, Hr. Hartvigsen, blot fordi denne ikke mere vil sejle i Hr. Rimestads Kølvand …”)

Prøvevalg

I anledning af det forestående Folketingsvalg tillader jeg mig herved at indbyde Amagerlands vælgere til et møde i Rødekro onsdag den 18. september d. å., aften kl. 8 og kredsens øvrige vælgere til et møde samme tid i Valby Kro, torsdag den 19. september d. å.
Ærbødigst
B. Hartvigsen.
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 17. september 1872)

Premierløjtnant Ludvig Vilhelm Joachim Hartvigsen (1827-1897), slesvigsk cand. jur., justitsråd. Redaktør af „Nyt Aftenblad“ , næstformand for Våbenbrødrene. Han stillede op for Venstre imod den nationalliberale kultusminister Hall i København. 

Valgmødet i Københavns Amts 1. kreds.

Red. V. Hartvigsen vil i aften kl. 8 holde et valgmøde i Rødekro på Amager og i morgen kl. 8 et i Valby Kro. Hr. Hartvigsen kan glæde sig ved at være socialisternes kandidat; hr. Würtz har nemlig i et foredrag i forgårs aftes i Rødekro givet ham sin anbefaling. Om han har været foranlediget dertil af valgkandidaten eller ikke, skal vi ikke kunne sige, men i alt fald har hr. Hartvigsen i aftes i sit blad gengivet Würtz’ anbefaling for sig uden at gøre nogen indsigelse mod en lovprisning fra den side.
(Dags-Telegraphen (København), 18. september 1872). 

Vælgermøder

Det af redaktør Hartvigsen i aftes i Valby Kro afholdte møde med vælgerne i Københavns Amts 1. valgkreds kan vistnok søge sin lige hvad støj og tumult angår. Mødet overværedes af ca. 300 vælgere, som valgte kvartermester Petersen til dirigent, hvilken post han imidlertid røgtede så slet som vel muligt. Redaktør Hartvigsen holdt et meget vidt svævende foredrag hvori han på bedste måde søgte at anbefale sig til vælgerne. Han rettede først et skarpt angreb på dagspressen og søgte at stille sig selv som martyr for den gode sag. Han ville ikke slutte sig til det nationalliberale parti som regerede slet, det kunne man se på resultaterne. Vi skal rejse os mod dem for at kue deres hovmod. Han havde kæmpet med sit blod mens de kæmpede med deres blæk. Partiet har intet gjort for arbejderne. Han vil have oplysning for arbejderen, han vil have præsterne på fast gage, deres jord skal stykkes ud i smålodder, religionsundervisningen skal først begynde med 10 årsalderen; han vil have skoletvang og aftenskole for fattige børn, en tredjedel af pladserne i de lærde skoler skal tildeles fattige børn; han vil have kommissioner som skal se birkedommerne på fingrene; hær og flåde skal holdes i en sådan stand at vi kan få det tilbage vi har tabt. Han berørte sluttelig den interkommunale beskatning og fattiglovgivningen ligesom han ville have valgdagen forlagt til en helligdag. 
- Læge Krarup fra Amager mindede om at geheimekonferensråd Hall havde repræsenteret kredsen i over 20 år og at det ville være en plet på kredsen at vrage en af landets ypperste mænd. Han påviste den ringe forskel der var imellem de to kandidaters anskuelse og lagde vælgerne på sinde at man skyldte Hall pietet. Efter at Hartvigsen havde imødegået denne taler, anbefalede sekretær ved Taarnby sogneråd Torm Hartvigsens valg, idet han navnlig ventede sig meget af dennes bestræbelser for at fremme de kommunale anliggender. Maler Schjønning talte for Hall, og mente, at arbejdernes tid endnu ikke var kommet. Hartvigsen hørte hjemme i en landkommune, hvor der gøgledes med arbejderne, der kunne han blive en god bondefører. Efter forskellige replikker fra Hartvigsen og Krarup fik professor Steen ordet, og udviklede i et klart foredrag der blev hørt med en for dette møde mærkværdig ro, at der her var mange misforståelser tilstede. Det er ikke nogen let sag altid at træffe det rette på tinge, og man vidste om Hall at han havde netop de evner som udfordredes for en rigsdagsmand, mens man intet vidste om Hartvigsen. Han anbefalede varmt Halls valg. Stemningen var nu steget til en sådan højde at da proprietær Sønnichsen forlangte ordet, var det ham ikke muligt at komme til orde. Da der langt om længe kom så meget ro at en afstemning kunne finde sted, viste der sig kun 30 stemmer for Hartvigsen, mens resten stemte for Hall. Der var dog øjensynlig en stor del til stede som ikke er vælgere i kredsen.
(Dagens Nyheder, 20. september 1872).

Vælgermødet på Amager tiltrak ifølge Dagbladet (København) 19. september 1872 ca. 300 medlemmer. Hartvigsens valgprogram “strejfede stærkt ind paa Socialisternes Enemærker ...han (havde) altid været en Modstander af det nationalliberale Parti. De National-Liberale havde stadig afvist Arbejderspørgsmaalet. … Ved en foretagen Afstemning erklærede alle Tilstedeværende sig for ham med Undtagelse af fem”

Ikke uventet mistænkeliggjorde det nationalliberale Fædrelandet Hartvigsen som omtalte hans “maadelige Blad” og hans “opdigtede Forbrydelse og Politihistorier”. “Vi betænke os ikke paa at kalde det Uforskammethed, der er Socialisternes fuldkommen lig, at han stiller op imod Regeringens ældste, mest fremragende og fortjente Medlem, der uafbrudt i 23 Aar har repræsenteret denne Kreds.” Og i en note om Amagermødet hedder det: “man omtrent maa være gal for at stemme paa ham.”)

Vælgermøde

I aftes kl. 8 holdt redaktør Hartvigsen sit andet offentlige vælgermøde, denne gang i Valby Kro, hvor også godt og vel 200 vælgere og ikkevælgere havde samlet sig på hans indbydelse. Han foreslog kvartermester på Ladegården Petersen til dirigent, og denne modtog hvervet med en bøn om overbærelse der senere viste sig ret vel begrundet - han var nemlig ikke blevet udrustet med en dirigentklokke og havde derfor stor møje med ved hjælp af en stok hvormed han hamrede i det bord der tjente som talerstol, at holde styr på den efterhånden mere og mere støjende forsamling. Hr. Hartvigsen tog først ordet for i stor korthed at gentage det meste af den samme tale som han havde holdt i “Røde Kro” aftenen forud, men brød dog af før han kom til forsvarsvæsenet og anbefalede sig særlig som “repræsentant for de misfornøjede vælgere”. Hans udtalelse hilsedes med bifald, hvori der dog straks blandede sig en voldsom hyssen og lyden af en enlig gadedørsnøgle. Dirigenten formanede til ro og orden og læge Krarup trådte derpå frem, mindede om at kredsen i over 30 år havde været repræsenteret af en af Danmarks ypperste mænd (jublende bifald der atter sekunderedes af den upartiske gadedørsnøgle. 9 hurraer for Hall - Hartvigsen læge leve! stærk hyssen - dirigenten skal også leve! Hurra! Efter denne mellemakt tog Krarup atter ordet for at udbede sin forundring over at modkandidaten først havde meldt sig i den 11. time. Skønt han  som redaktør havde haft den letteste lejlighed til gennem sit blad i løbet af de tre måneder der var gået, siden han var blevet opfordret til at stille sig, at underrette vælgerne om sin beslutning. Han fastholdt imidlertid sine ytringer fra mødet i “Røde Kro” om at det ikke var vanskeligt at træffe sit valg mellem de to kandidater, men da han tilføjede den oplysning at næsten alle de der fra Amager ville stemme på Hartvigsen, er socialister, afbrødes han med høje råb (det er hæderligt for ham!). Han mindede om den pietet man skyldte Hall, og ved at sammenligne de to kandidaters fortjeneste, indrømmede han vel at Hartvigsen har været en tapper soldat (læge leve Hartvigsen!), men at være folketingsmand er et, et andet at være kriger. Hartvigsen takkede for denne ros, det var den første han havde fået i mange dage, men hævdede at loven erklærede at det var tids nok når man stillede sig inden kl. 10 i aften, “alt andet var snak!”. Han var først trådt frem nu fordi han var en praktisk mand og hvis Hall døde, måtte de jo dog tage en anden; da Hall valgtes første gang her, vidste man måske (?) ikke mere om ham end nu om ham selv, og Krarup “kom vist til at tage det ii sig igen, at hans vælgere på Amager er socialister, det kan han i alt fald ikke gøre for” (bifald og hyssen). Sekretær Torm ved Taarnby Sogneråd trådte derefter op for at anbefale Hartvigsen som den der sikkert bedre end Hall hidtil havde gjort, ville tage sig af de mange kommunale spørgsmål der for tiden står på dagsordenen i alt fald for Taarnbys vedkommende. En dygtig politiker (hvem er det?) Rimestad havde for 8 dage siden i “Røde Kro” erklæret at ingen store spørgsmål står på dagsordenen (men valgperioden er 3 år!), ja men han er en politiker der nok kan overse 2-3 år, og siger han det, så kan vi vist nok undvære minister Hall så længe. Han udviklede nu nærmere på hr. Hartvigsens vegne de kommunale spørgsmål der trængte til en løsning, og hævdede at Hall havde glemt Taarnby i denne retning, om han end måtte indrømme at han havde virket meget for Frederiksberg. Hartvigsen har lovet at støtte de større kommuner og derfor bør man vælge ham, om han end ikke har store evner. Han har en redelig vilje og stor arbejdsomhed (hurra og hyssen). Maler Schjønning advarede under mange afbrydelser indtrængende arbejderne mod at fortrænge kundskabens og indsigtens mænd der skulle føre kampen mod “det forenede Venstre” før man havde set hvad de nationalliberale ville gøre for arbejdersagen, og bad sine fæller om i alt fald at møde talrig ved valget og stemme efter deres overbevisning (bifald og hyssen). Hartvigsen mindede om at det i morgen var en kampens dag: han ville gerne slutte mødet og spurgte prof. Steen der ønskede ordet: “Tror De jeg er bange for Dem?” Efter en kort bemærkning af Krarup, fik Steen ordet og hævdede klart og indtrængende at han kun ville se lidt nærmere på de mange misforståelser der her i aften var kommet frem; han mindede om at man jo ikke kunne bedømme een kandidat efter de korte udtalelser om almindelige sager, for vanskeligheden kom jo først frem over for lovforslagene, og der er det ikke nok at sige at man vil fremme dem, der kræves rutine og dømmekraft til at finde den rette måde til at ramme det rette; det var dog vist en misforståelse at tro hr. Hartvigsen særlig i stand til at klare de indviklede kommunale spørgsmål frem for minister Hall, så ville han virkelig foretrække hr. Torm for hr. Hartvigsen, der utvivlsomt har den bedste vilje, men Hall har sikkert også den bedste vilje. Men man bør ikke dvæle for meget ved sådanne enkeltheder, men skal se på hvad der kan gavne det hele, fædrelandet. Og med hensyn til arbejderspørgsmålet som man bebrejder de nationalliberale at de i de 23 år de har rådet, ikke har taget sig af, så er det atter her en stor misforståelse, for arbejderspørgsmålet er jo nyt, og ingen mand i hele verden kan endnu i dette øjeblik anvise den måde hvorpå det kan løses (bifald). Hartvigsen der modtoges med hurraer og hyssen, tvivlede ikke om Halls evner og dygtighed, men hvad nytter det når kredsens vælgere ikke ville vælge ham. Han foreslog derfor afstemning, men forinden mindede hr. Krarup om den store betydning som dette valg havde og det ansvar vælgerne har for hele landet. Efter et langt og forvirret kævleri, hvorunder propr. Sønnichsen besteg talerstolen for (i anledning af en ytring i begyndelsen af kandidatens første foredrag om at “han havde været med, hvor det gjaldt livet, og sat sit blod ind for hvad de andre spildte med deres blæk”) at bebrejde Hartvigsen at han deri havde hånet Hall, bebrejdelse som kandidaten kategorisk afviste som løgn, nåede man endelig frem til en afstemning ved håndsoprækning; den udviste en 30-40 stemmer for Hartvigsen men mindst 3-4 gange så mange for Hall, der den anledning fik en mængde aldeles bedøvende og jublende hurraer. Med det “Længe leve gamle Danmark!” sluttede det stærkt bevægede mode omtrent kl 10.
(Folkets Avis, 20. september 1872).

Vælgermøder

Løjtnant Hartvigsens møde i Valby i går aftes var besøgt af ca. 150 til 200 mænd, hvoraf en stor del var vælgere i kredsen. Under talrige afbrydelser gentog løjtnant Hartvigsen næsten ordret sit foredrag fra Rødekro på Amager idet han til slutning anbefalede sig til kredsens vælgere. Lære Krarup imødegik under stærke bifald kandidaten, og fandt at man skyldte en mand som Hall ikke at lade ham falde for en sådan modstander, der næsten kun var blevet opfordret til at stille sig af socialisterne blandt kredsens vælgere. Efter at sekretær Thorm ved Taarnby Sogneråd havde anbefalet kandidaten, opfordrede professor Steen vælgerne til forsigtighed. Det var en misforståelse at dømme en mands værd efter de løfter han aflagde i tillid til sin egen dygtighed. Det kunne let hænde sig at den kunne briste når han stod lige overfor de virkelige forhold og skulle træffe det rette valg mellem forslag og udvalgsbetænkninger. Herefter forlangte kandidaten afstemning; men forinden  den kunne foretages, rettede proprietær Sønnichsen den beskyldning imod Hartvigsen at hans hele program kun var hån imod Hall. Dirigenten fandt heri anledning til at fratage hr. Sonnichsen ordet, hvorefter der foretoges afstemning, ved hvilken Hartvigsen knapt opnåede 40 stemmer, mens ved kontraprøven det mere end firedobbelte antal stemte imod ham, hvilket resultat hilstes med levende hurraråb af forsamlingen.
(Dagbladet (København), 20. september 1872)

I Københavns Amts først kreds

hvor kredsens gamle kandidat “geheimeråd” Hall havde fået en modkandidat i redaktør V. Hartvigsen, var kampen varm.
Det var i det hele taget med en vis forbavselse at underretningen om at Hartvigsen ville stille sig, modtoges og hele pressen var enig om på det bestemteste at fraråde Hartvigsens valg. På de vælgermøder denne afholdt i Rødekro på Amager i onsdags aftes, viste det sig at den nye kandidat havde et temmeligt stort parti, og det var da navnlig socialisterne af hvilke der findes særdeles mange på Amager, der støttede ham. Derimod viste der sig en temmelig stærk storm torsdag aften i Valby Kro, og endskønt det ved afstemningen ikke ret kunne skønnes hvem der havde de fleste stemmer, fik man dog her indtrykket af at Hartvigsen næppe vil blive valgt. Han faldt også gennem og deri har han til dels selv skyld. Som lægen Krarup fra Amager torsdag aften udtalte, var der en mængde socialister på Amager der støttede ham. Vi har tidligere udtalt vor sympati for ham, og han har ikke modsagt at han var en ven af arbejderne eller med andre ord socialist, men nu da han af storborgerorganerne, blandt andet af “Folkets Avis” betegnedes som socialist, blev han bange og erklærede at det var løgn. Derved vakte han en mistro hos arbejderne (og det store parti der støttede ham, en mistro der måske har bidraget ikke så lidt til at omstyrte hans valg. Hall fik 1153 stemmer og Hartvigsen 325.
(Socialisten, 21. september 1872).

I Københavns Amts 1. valgkreds

havde der som bekendt meldt sig to kandidater, nemlig geheimekonferensråd Hall, stillet af gårdejer P. Bech, og redaktør Hartvigsen, stillet af skibstømrer Jørgensen, restauratør Øehl og brygger Nielsen. Efter at kancelliråd Eberlin som valgbestyrelsens formand havde oplæst det åbne brev hvorefter valget skulle foretages, fik geheimekonferensråd Hall ordet. Han mindede om at det nu var sekstende gang at han her stillede sig til valg, og at det om få dage var 24 år siden at han første gang stillede sig her i kredsen til den grundlovgivende rigsforsamling. Han kunne vise hen til den store velvilje, som i denne lange årrække var vist ham, ligesom han måtte minde om at han omtrentlig den halve tid havde virket som medlem af regeringen. Han behøvede ikke at gå nærmere ind på de spørgsmål som står på dagsordenen. Det var ikke muligt at forudse hvad der kan komme for i tre år. Da han sidst blev valgt, så alt såre fredelig ud, og dog opstod der kort efter en kamp som førte til en ministerkrise, nærmest foranledige ved den forfærdelige krig som havde en virkning der ikke er til at beregne. Ser man på stillingen nu, da er det ganske vist udsigt til en fredelig periode. Kejsermødet synes at være os en garanti for at trindt i landene er en trang til fred, og deri ligger der et håb om at en ny fredens æra må oprinde ved opfyldelsen af vores inderlige ønske om genforening med vores fraskillte brødre. Ligesom det må stille sig som ønskeligt at et mere venskabeligt forhold til vores sydligere nabo må indtræde, ligeså vist føler vi dybt ved det sorgens budskab som nylig er kommet til os fra vores skandinaviske broderlande. Den store nordiske industriudstilling, følte han sig overbevist om ville give impulsen til et nøjere samkvem mellem de tre nordiske folk, som vil være til gavn for folkene. Det havde allerede fremkaldt betydningsfulde møder; han nævnte det nationaløkonomiske og juristmødet som havde haft vigtigt skridt til følge, hvoraf navnlig måtte fremhæves møntkommissionens nedsættelse. Når vi kastede blikket på vores indre forhold, da fandt vi uro i dobbelt retning. At der er en stærk valgbevægelse, er vi vant til, og det er fuldstændig i sin orden. Denne gang har den imidlertid været så lidenskabelig at man ikke kan se på den uden beklagelse, idet kampen har fået en personlig karakter. Dette ligger navnlig i at den er båret frem af enkelte mænds allestedsnærværelse, og at disse mænd gik ud på at angribe selve ordningen af lovgivningsmagten. De sagde at de ikke ville nogen grundlovsforandring, men de ville dog nå den ad en omvej. De søgte ved en ensidig fortolkning at give finanslovens behandling en betydning som den ikke havde, ligesom de ville lægge tyngdepunktet i vores politiske liv i Folketinget Herom vil kampen komme til at dreje sig, og den vil have betydning for landet såvidt som enhver omgåen af den lovlig bestående forfatning er uhelbringende for det hele folk, hvad enten den kommer fra den ene eller den anden side. Angående arbejderbevægelsen, da vil han ikke dvæle ved det rent socialistiske røre som er båret frem af mænd der er forviste fra deres fødeland, fordi de der er stødt an mod lovene. Mænd som har hejset den røde fane som protest mod lov og orden, mod familie og fødeland. Det er beklageligt at den også er nået til os og har udsået sin gift. Han ville kun dvæle ved det sande arbejderspørgsmål hvis formål var at gøre arbejderen delagtig såvel i de materielle som i de åndelige goder. Det var vel nærmest henvist til det private initiativ, men der var dog stor opfordring for statsmagten til at tage det under overvejelse. Viljen var sandelig til stede, der var kun tvivl om midlerne. Et syntes man dog enig om, og det er en kraftig og tilbørlig omsorg for børnenes opdragelse. Vel er vi i denne henseende lykkeligere stillet end mange andre steder, men der er dog meget at gøre. Det forslag som han har bebudet at ville forelægge rigsdagen har netop dette formål, og han håbede det skulle blive til held for landet. Han anbefalede sig sluttelig til vælgerne, idet han håbede senere at få lejlighed til at udtale sig om flere andre spørgsmål som kunne lige vælgerne på sinde. 
Dette foredrag som navnlig i begyndelsen var blevet afbrudt af en voldsom tumult og hurraråb, blev i det hele fulgt med stor interesse, ligesom forsamlingen ved dets slutning udbragte gentagne leve for kandidaten. Redaktør Hartvigsen søgte derpå at overtale vælgerne til at give sig deres stemme. Han gentog væsentlig det samme foredrag som han holdt i Valby Kro, idet han dog her, da han formodentlig følte at hans vælgere syntes at ville svigte ham, slog stærkt på de socialistiske strenge; han udslyngede sådanne floskler at man ikke skulle kaste brødet til den fattige mand som til en hund, og at den rige mands søn godt kunne sidde på skolebæk med den fattiges. Han gjorde forskellige meget personlige udfald mod geheimekonferensråd Hall for hans politik i 1864, idet han beskyldte Hall for at have skaffet os af med de to hertugdømmer. Også dette foredrag afbrødes jævnlig af voldsom støj og hurraråb. På formandens opfordring om at interpellere kandidaterne, fremtrådte snedkermester Petersen, der ønskede at vide hvad Hall havde gjort for den menige mand. Højskoleforstander Tang var enig med Hall i at vi måtte have skoletvang, men ville vide hvilken retning Hall ville følge, enten friheden som regel og tvangen som undtagelse eller omvendt. Skibsfører Brandt ville vide hvad Hartvigsen ville gøre for at det danske flag kunne komme til sin ret i fremmede havne, og kaptajn Haxthausen stillede forespørgsel angående befæstningsspørgsmålet. Han mente at den almindelige uddannelse af hele det våbenøvede mandskab svækkede disciplinen. I Preussen uddannede man ikke alt mandskabet, men hjempermitterede ved lodttrækning. Hall udtalte at flere af de stillede spørgsmål ikke lod sig besvare per. Når man spurgte hvad han havde gjort for arbejderen, da ville han kun henvise til sine bestræbelser gennem en lang række år for at hæve undervisningen, der erklæredes for et livsspørgsmål for arbejderen, samt til hvad han havde gjort for at forbedre den slet stillede lærerstands kår. Han imødegik skarpt hartvigsens personlige angreb og henviste til at den politik som var fulgt i 1864, dengang fandt tilslutning i hele landet. Efter at Hartvigsen havde erklæret at han ikke ville tilslutte sig til noget parti, men stemme for de forslag han anså for de rette, og slutte sig til den regering - ligegyldig hvilken - som han fandt bedst, skred man til kåring der viste betydelig majoritet for Hall. Hartvigsen begærede imidlertid skriftlig afstemning der gav det resultat at af 1478 mødte vælgere, stemte 1.153 på Hall og 325 på Hartvigsen. Hall takkede for den udviste tillid og udbragte et leve for Danmark, og efter at formanden havde udbragt et leve for hs. maj. kongen, sluttedes valghandlingen. 
(Dagens Nyheder, 21. september 1872).

(Et noget fyldigere referat især af Halls tale findes i Folkets Avis, 21. september 1872, hvorfra enkelte punkter gengives her, først om reaktioner på Halls tale:)

I betragtning af omstændighederne var taleren blevet hørt med nogenlunde ro; kun et par gange afbrødes han af den fra de københavnske valgmøder uadskillelige brølen. Talen ledsagedes for øvrigt helt igennem af stærkt bifald.

Om Hartvigsen skrev avisen bl.a. således:

Han havde den tilfredsstillelse at bringe forsamlingen i godt humør, for der lød uafbrudt under hans tale lattersalver, ledsagede af mere eller mindre høflige afbrydelser, såsom: “han fisker godt! Det er noget pølsesnak!”. Den overvejende del af de tilstedeværende tog i det hele taget åbenbart hans kandidatur fra den komiske side. Ligesom han begyndte men en beklagelse over den slemme presse der havde beskyldt ham for alt muligt (denne gang blev selvmord ikke undtaget) således endte han med en forsikring om sin gode vilje hvilken han betragtede som en yderligere adkomst til at blive valgt.
(Folket Avis, 21. september 1872)

Ligeledes findes fyldige referat fra valgmødet i Dagens Nyheder, Dagbladet (København) og Fædrelandet, alle fra 21. september 1871.

Valghandlingen i København

--- også på Frederiksberg herskede der megen lidenskabelighed ved valghandlingen; men det må erkendes at geheimeråd Halls modkandidat, premierløjtnant Hartvigsen, viste megen ro og mådehold i sine udtalelser, uagtet han idelig blev tirret af afbrydelser fra det modsatte parti, hvilket selvfølgelig også var tilfældet med hensyn til Hall. Ved afstemningen valgtes denne med 1153 stemmer, mens Hartvigsen kun fik 325.
(Aarhus Stifts-Tidende, 21. september 1872).

Kuriosum

I sit referat af valghandlingen på Frederiksberg fortæller hr. Hartvigsen at en mand jævnlig behagede at afbryde ham ved at sende “vittigheder” op til ham, hvilke samvittighedsfuldt er refererede af “Dagstelegrafen”. Det morsomme herved er nu at nævnte tumultant ikke var nogen anden end C. V. Rimestad der forstyrrede taleren så længe indtil nogle vælgere truede med at kaste ham på døren. Nu blev han bange og løb hen til nogle politibetjente under hvis beskyttende stokke han meget spagfærdig hørte resten af Hartvigsens tale.
Et fornærmeligt S. “Dagstelegrafen” betegnede forleden hr. redaktør Hartvigsen som S (Socialist) hvilket mærkværdig nok har foranlediget denne til at anlægge sag imod det nævnte blad. Dersom betegnelsen “socialist” virkelig har voldt hr. H. nogen smerte, må han virkelig regne den til de selvforskyldte lidelser, da hans inden valgdagen velvillige sindelag imod vort parti nok kunne give hele verden den forestilling. - som den da i hvert fald har givet os det - at her. H. var en varm ven af vore politiske grundsætninger. Han må nu tage skade for hjemgæld.
(Socialisten, 24. september 1872).

I Danmarks Breve 1872-09-22/1872-09-23) findes et brev BREV TIL: Vilhelmine Ullmann FRA: Johan Christian Viggo Ullmann. Ifølge brevet skal Hartvigsen have gjort en “høist ynkelig figur ved siden af den smukke, veltalende Hall”. Hartvigsen var højremand. Han “fiskede med socialistiske fraser og de alleralmindeligste almensætninger om „at drage arbeiderne op af trældommen“ o. s. v. Hver gang han kom med en saadan floskel, brølede socialisterne, „hør, hør“, medens de tyssede ad Hall, der sandelig ikke kom med fraser, men udtalte sig formelig uhyggelig realistisk og praktisk, om flere ting — som skolesagen — aldeles „morgenbladisk“, som vi vilde sige. Undertiden steg støien og larmen saa høit, at de talende ikke var til at høre, og alt imellem deres tale kom der en strøm af kjøbenhavnske vittigheder, der stundom kunde være morsomme nok. „Nyt Aftenblad“ er bekjendt for de talrige og mærkelige ulykkestilfælde, bladet stadig disker op med, og da nu Hartvigsen i sin tale berørte Halls politik i 1864 og endte med „dog, jeg vil ikke tale om passerede ulykker,“ var der en, som raabte: „nei, gjem dem til „Nyt Aftenblad“,“ hvad der vakte umaadelig latter, og rent bragte den ulykkelige redaktør ud af fatning. For resten maa jeg sige, at socialisterne og de øvrige af Hartvigsens tilhængere bar sig langt pynteligere ad end de nationalliberale, der gik med Hall; de opførte en koncert med hujen og piben, der var aldeles forfærdelig og hindrede mig fra at høre lange stykker af Hartvigsens tale. Det skal for øvrigt, efter hvad Høgsbro fortalte mig, blot være i s. 41 Kjøbenhavn at saadan støi og tummel forefalder; paa landet gaar det derimod altid ordentlig til; der kan være meget hidsige valgkampe der ogsaa, maaske hidsigere end i Kjøbenhavn, men man overskrider ikke som der sømmelighedens grænser ved at ville hindre sin modstander fra at komme til orde.

Valget den 20. september der blev afholdt i Landbohøjskolens Ridehus: C. C. Hall fik 1153 stemmer mod premierløjtnant V. Hartvigsens 325. 

lørdag den 14. november 2020

Valby Tidende nr. 81, juni 1872

Omnibusserne fra Valby

har i en lang årrække kørt fra Valby Kro kl. 7 morgen og 10 aften, men er i år aldeles ophørt med disse ture. Da det for den mængde familier og forretningsfolk der om sommeren bor i Valby, er meget generende at skulle for at komme betids til byen (børnene til skole) gå den lange vej til Runddelen for at køre med sporvognen, og en henvendelse til sporvejsselskabet om bibeholdelsen af de nævnte ture har været frugtesløse, turde måske en opfordring gennem Deres ærede blad til en eller anden omnibusejer om at sætte en omnibus i gang til de anførte tider, bringe et heldigt resultat for vedkommende ejer, og kørslen således viser sig at betale sig godt.    Ved samme lejlighed vil vil bemærke at både omnibusser og andre køretøjer vist ville få en god indtægt om de kørte fra Valby Kro søndag aften fra 9 til 11.
Red.
(Dags-Telegraphen (København), 16. juni 1872).

Holger Damgaard (1870-1945): Kongens Nytorv, hestetrukken omnibus ved det Kgl. Teater, 1874. Det var en sådan, som artikelskriveren ønskede til Valby. Det kongelige Bibliotek. Fri af ophavsret.

Jubilæum

Det er i dag 25 år siden at folk nysgerrigt samlede sig udenfor Vesterport med med forbavselse så det første jernbanetog i kongeriget Danmark fare frem. Man havde i nogle år kendt dampskibe, tunge og plumpe fortøjer der med en datiden forbavsende og vel tillige foruroligende fart førte folk til Dyrehaven eller over bæltet, men en dampvogn havde de indfødte i kongeriget aldrig set, i det højeste hørt omtale af vidt berejste frænder som i Holsten havde gjort en rejse ad jernbanen fra Kiel til Altona
---
Allerede midt i året 1841 var der på foranledning af Industriforeningen foretaget nivellementer på strækningen København-Roskilde af en løjtnant v. Dircksen som også havde afgivet et foreløbigt overslag over de forventede udgifter.
---
I 1844 begyndte for alvor de forberedende arbejder som på grund af deres størrelse vakte ualmindelig opsigt - Industriforeningens formand fremhævede på en generalforsamling at der til transporten af materialerne behøvedes alene 150 skibe af almindelig størrelse, mens vognmændene tjente 10.000 rd ved kørslen fra havnen til jernbanelinjen - ; der udstedtes en stor mængde adgangskort til at bese jordarbejderne som navnlig ved Valby Bakke antog en storartet karakter - man havde straks fra begyndelsen af lagt særlig vægt på en station i nærheden af “den så skønne og behagelige kongelige have Søndermarken” idet man gjorde regning på at Valby “med en udmærket dejlig udsigt ud over indløbet til Køge Bugt og en fri skrå plads ned mod havet der egner sig fortrinlig til anlæg af forlystelsessteder og sommerboliger (!), skulle blive så at sige en hovedstation - , et arbejde der som bekendt nu ligger fuldstændig aldeles unyttigt hen. 
---
Efter at banen efter sædvane var befaret af prøvetog, ved hvilke man kun havde lejlighed til at bemærke den overordentlig solide, men måske noget kostbare bygning, bestemtes den endelige åbningsdag til den 26. juni som blev en sand højtidsdag for København og de af banen berørte egne. I spidsen for repræsentantskabet modtog daværende professor rådmand David kong Christian den ottende med dronning samt en talrig skare indbudte med en smuk tale, i hvilken han forkyndte jernbanen som en ny Jason der ikke alene ville hente det gyldne skind, men også kunstens snildrige og kunstforfarne datter. Åbningstoget blev ved afgangen fra København, ved passagen gennem Valby Bakke og ved alle stationer hilst med sjældne glædesytringer, og den i Roskilde afholdte banket var en levende tolk for datidens opfattelse af den betydningsfulde begivenhed. 
---
(Dags-Telegraphen (København), 26. juni 1872 - Uddrag).

København i Frederik VI’s dage.

Størst var torvehandelen på Gammeltorv, hvor spækhøkerne ikke turde forsyne sig før “torvevægteren” havde ringet med sin “torveklokke”. De sad værdige valbykoner med deres nedhængende blommererede kyser omkring det tørre - springvand og falbød deres fjerkræ til de ærbare borgermadammer som med eller uden en piges medfølge gjorde deres indkøb, og her så man både bønder og slagtere sælge kød fra åbne vogne eller skidenfærdige kludetelte osv.
(Uddrag af Kjøge og Omegns Dagblad, 12. juli 1872, som citerede fra Orla Lehmanns efterladte skrifter, præsenteret som: Skildring af hovedstaden som den så ud og som livet rørte sig i den for ca. 40 år siden under Frederik den Sjettes milde, men søvndyssende absolutistiske regimente)

Tyvagtige børn.

I den offentlige politiret foretoges i går flere sager mod børn der havde gjort sig skyldige i tyverier. Den 14-årige Jens har to gange stjålet penge fra en brændehandler, første gang 5 mark og anden gang 5 rd. Han havde levet højt for pengene, og bl.a. spist til middag i Valby. Dommen lød på 15 slag ris. 
(Dags-Telegraphen (København), 16. juli 1872. Uddrag).

Dødsfald

At vor kære, ældste datter Amalie Bertoline Reimann er afgået ved døden den 10. d.s. efter længere tids sygeleje, 23 år gammel, bekendtgøres herved af hendes dybt sørgende forældre og søskende.
Valby den 17. juli 1872
J. Reimann, født Hoffmeyer. E. Reimann, slagtermester.
Begravelsen finder sted fredag den 19. juli kl. 1 fra Frederiksberg Kirke.
(Dags-Telegraphen (København), 18. juli 1872).

Københavns omegn

blev atter sidste søndag gæstet af en ganske overordentlig stor mængde mennesker. Allerede fra den tidlige morgenstund var alle befordringsmidler til  lands og til vands i fuld virksomhed, og upåagtet antallet på vogne af ethvert tænkelig slags og af skibe med sejl eller damp, i år er større end nogensinde tidligere, var der på alle afgangssteder og holdepladser formelig rift om pladser.
---
I øvrigt vrimlede det tillige af fodgængere som besøgte ikke blot Frederiksberg Have - , men også Søndermarken. Selv spadseregangen i nærheden af og på den nedlagte jernbane til Valby hvorfra man har en henrivende udsigt over Kalvebod Strand til Amager og København, var talrig befærdede. Søndermarken var i øvrigt om eftermiddagen samlingsstedet for en lille del af “Internationales” medlemmer der om aftenen under et farmoisinrødt banner med de magiske ord “Frihed, Lighed og Broderskab” til violinens lyd dansede nok så fornøjede i en have i Allegade, så at socialistmarchen som spilledes eller blev sunget så godt som hele aftenen til ud på natten med nogle minutters mellemrum, og navnlig omkvædet om kamp på liv og død lød temmelig parodisk. (Dtg.)
(Bornholms Tidende, 27. juli 1872).

Arbejderforeningens sommerlokale

i Valby der viste sig at være en forfejlet spekulation, eftersom det i stedet for at skaffe foreningen tilgang, forskaffede den afgang “i stigende proportion”, har givet hr. Rimestad lejlighed til atter at prostituere sig selv og den forening der endnu bestandig tåler ham som formand. Efter at have læst hans jeremiade i foreningens blad, hvis pålidelighed vi lige straks vidste at vurdere - indhentede vi nærmere oplysninger om sagens rette sammenhæng, og denne skal vi i korthed fremsætte.
Værten i Valby Kro har ingenlunde nægtet at underskrive en kontrakt for så vidt den stemte med den mundtlig trufne aftale. Hr. Rimestads påstande bliver endnu ikke af nogen anset som beviser, i den henseende lige så lidt som i andre. Efter aftalen var det således ikke tilfældet at foreningen skulle have salen til afbenyttelse uden vederlag, og det eneste vederlag for havens benyttelse som var afspærret for alle andre gæster, bestod i den ret værten havde forbeholdt sig, at benytte dansepladsen de øvrige ugedage. Dette vederlag ville man uden mindste foranledning fra hans side, berøve ham ved uden varsel at flytte og borttage dansepladsen. Værten havde heller ikke plukket roser ved sin gæstfrihed mod foreningen, idet hans øvrige kunder blev jaget bort ved at de fandt haven afspærret om søndagen så man så meget mindre kan fortænke ham i at han modsatte sig denne vilkårlighed. Når sommeren er til ende, vil der rimeligvis intet være til hinder for dansepladsens borttagelse, men indtil da forbeholder han sig brugsretten for ugedagenes vedkommende, en ret som han ikke vil lade hr. Rimestad borteskamotere, og hvori vi kun kan give ham bifald. Hvad fablen om plankeværket angår, da er denne naturligvis som alt det øvrige, en - fabel.
(Socialisten, 30. juli 1872).

Stor have med beboelse.

I Valby matr.-nr. 47, Rosendal, kan på grund af at ejeren ikke selv har tid til at passe ejendommen, afstås en meget stor og smuk have med lysthuse med besætning og en gynge. I haven er flere store stykker kraftige jordbær- og hindbærplanter, en stor del ribs og stikkelsbær samt en betydelig del ældre og yngre frugttræer. Bygningen består af en stueetage med veranda, 4 rummelige værelser, stort køkken, kælder osv., i øverste etage er 3 værelser med køkken og loft, tillige en stor gårdsplads. Ejendommen kan bortlejes i sin helhed og tiltrædes straks, men lejes kun ud pr. helt år. Ejendommen ønskes også bortsolgt og betalingsvilkårene kunne rette sig efter en solid køber. Man behage at melde henvende sig på selve ejendommen.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 7. august 1872).

Valby

Undertegnede der har nedsat sig som blikkenslager i enkefru Petersens ejendom på Hovedgaden i Valby, anbefaler sig med alt til faget tilhørende. Oplag af petroleumslamper, glas og bæger samt husholdningsgenstande såvel i messing som blik haves og sælges til byens billigste priser. Bestillinger på bygningsarbejde modtages. Reparationer udføres hurtigt og billig. Ærb. F. C. Hatting.
(Folkets Avis, 22. august 1872)

Lykønskning

til slagter J. Beuschel og hustru i Valby i anledning af deres sølvbryllup den 3. september 1872.
En barndomsven.
(Folkets Avis - København, 3. september 1872)

Kjøbenhavns Sporveis-Selskab

Kørslen med omnibus ad Gammel Kongevej, Bülowsvej og Smallegade vedbliver uforandret, som hidtil, indtil den 15. d. m. incl., fra hvilken dag denne kørsel ophører.
Kørslen med omnibus fra Grønningen, ad Store Kongensgade, Østergade, Vimmelskaftet Vesterbrogade, forbi “Sorte Hest” til Valby vedbliver uforandret.
Bestillinger på plads til eller fra det Kongelige Teater for ruten fra Kongens Nytorv til Valby, modtages på selskabets kontor, Frederiksberg Runddel, kl. 9-2
København, den 2. september 1872.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 4. september 1872).

Sten-leverance.

Torsdag den 26. september 1872, eftermiddag kl. 2, vil i Valby Kro blive afholdt licitation over 63 kubikfavne blandingsstenskærver til Hvidovre Sogn, nemlig:
Til Gammel Køge Landevej 56 favne
Til Valbygade                         3 favne
Til Hvidovregade                   2 favne
Til Vigerlevgade                    1 favne og
Til Vigerslev Torvevej            1 favne
Konditionerne vil ligge til eftersyn i Slotskroen, Valby Kro og i Flaskekroen.
Hvidovre Sogneråd, den 14. september 1872.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 16. september 1872).lørdag den 7. november 2020

Valby Tidende nr. 80, januar-maj 1872

Auktion

Tirsdag d. 9. januar, førstk., middag kl. 12, bliver på grund af dom og derefter passeret eksekution 4. og sidste gang opråbt til absolut bortsalg ved auktion:
Den handelsmand Mortensen tilhørende ejendom i Valby, matr. nr. 101 A, med grund og bygninger.
Til ejendommen der er vurderet til 6.000 rd., hører en rummelig gårdsplads og baghus. Den egner sig fortrinlig til slagteri, lysestøberi eller lignende næringsvej og bygningerne er nye og gode. Ved 3. auktion blev kun budt 3.200 rd.
Auktionskonditioner, panteattest m.v. er til eftersyn på prokurator C. Torps kontor, Rådhusstræde nr. 3.
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 2. januar 1872).

Arbejdermøde i Valby.

Mandag den 8. jan. kl. 7:30 aften vil der på foranstaltning af den “Internationale Arbejderforening” blive holdt møde i Valby Kro. Adgangskort a 4 sk. hos værten fra i dag af og ved indgangen, samt på kontoret, Store Helliggejststræde 13, ind i gården.
(Folkets Avis, 6. januar 1872).

Arbejdermøder. 

I går blev der afholdt to arbejdermøder, nemlig i Constantia ved Strandvejen (Gentofte Sogn) og i Lottenborg ved Sorgenfri (Lyngby Sogn) der begge endte med socialisternes nederlag. Ved Constantia havde der indfundet sig henved 300 personer. Forinden mødets begyndelse var der blevet udbredt som særskilt aftryk af “Kjøbenhavns Amts Avis” en velskreven henvendelse til arbejderne i Københavns Amt der på samme tid som den vidnede om et nøje kendskab til den moderne socialisme og de forskellige socialistiske fraktioners historie, indeholdt en alvorlig advarsel til arbejderne mod at slutte sig til den Internationale Arbejderassociation eller de dermed i forbindelse stående socialistiske fraktioner og påviste en række af de forskellige partiføreres til de mest vanvittige yderligheder gående fodringer. Hr. Geleff begyndte efter at gartner Hatting var blevet valgt til dirigent, sit foredrag med et mislykket forsøg på at imødegå fremstillingen i denne henvendelse til arbejderne. Han blev hele tiden afbrudt af forsamlingens mishagsytringer og syntes at befinde sig i en noget trykket stemning. Derpå blev ordet givet til udgiveren af “Kjøbenhavns Amts Avis” C. Herdahl som i et, altid med stærkt bifald afbrudt længere foredrag nærmere gik ind på den nævnte henvendelse og dens enkelte punkter. Hr. Geleffs ledsager, Berg, forsøgte at komme til orde, men måtte under stærke mishagsytringer af forsamlingen atter forlade talerstolen. Gårdejer Rasmussen fra Ordrup sluttede sig i sine udtalelser og i sin advarsel mod “Internationale” til Herdahl. Sognefoged L. Sørensen fra Vangede, en på egnen særdeles agtet mand, talte i lignende retning og udbragte et med jubel modtaget leve for kongen og Danmark der efterfulgtes af et leve for grundloven, udbragt af dirigenten. Stemningen mod socialisterne var af en sådan beskaffenhed at de uden tvivl ville tage i betænkning at forny deres besøg der i sognet. 
I Lottenborg ved Lyngby var der mødt henved 500 personer, blandt hvilke talrige arbejdere fra fabrikkerne i omegnen af hvilke mange i begyndelsen syntes at sympatisere med de herrer Geleff og Brix, der her havde indfundet sig. Hr. Geleff optrådte først og holdt et langt, hyppigt af bifalds- og mishagsytringer afbrudt foredrag om arbejdernes fortrykte stilling, mortalitetsforholdene, kapitalens herredømme og om associationen, hvis principper han, rimeligvis af ukendskab til den langt ældre associationsbevægelse i Frankrig og England, antog at være undfangne af Schultze-Delitsch, og som han frakendte al væsentlig betydning. Han gik derpå over til at fremsætte de brudstykker af “Internationales” program der er bekendt fra de tidligere afholdte socialistiske møder og anbefalede forsamlingen at støtte de danske socialisters fordringer, blandt hvilke oprettelsen af en lånebank for arbejdere og en statshjælp af 2 millioner rd. denne gang kom til at figurere. Nogen opfordring til at indtræde i “Internationale” blev ikke fremsat. Hr. Geleff foreslog derpå at vælge en dirigent. Valgt blev efter megen larm og uenighed proprietær P. Lund fra Lyngby, formand for Lyngby sogneråd, som opfordrede forsamlingen til ikke at afbryde talerne, da han hvis dette fremdeles skete, ville forlade tribunen. Ordet gaves derpå til hr. Herdahl, der betegnede hr. Geleffs ytring om at arbejderne i Københavns amts 2. valgkreds ved de sidste folketingsvalg mod deres overbevisning havde stemt for hr. Rimestad, som en forhånelse mod arbejderne, samt atter advarede disse mod at slutte sig til de herrer Geleff og Brix, bag hvilke den internationale arbejderassociation med dens virksomhed for kuldkastelse af de bestående samfundsforhold stod. Lyngby Landbohøjskoles forstander, løjtnant la Cour der herefter betrådte talerstolen, kritiserede under forsamlingens udelte opmærksomhed de af socialisternes forslag der drejede sig om de indirekte skatters ophævelse, om afskaffelsen af hær og flåde, talte mod hr. Geleffs påstand at bevægelsen for at tilvejebringe en forbedring i de arbejdende klassers stilling og vilkår daterede sig fra den danske socialistiske arbejderforenings optræden, gjorde opmærksom på de store fremskridt den danske landbostand havde gjort i det sidste århundrede og advarede mod at gå ubesindig til værks og derved bidrage til at muliggøre lignende tilstande som den “Internationale” havde tilvejebragt i Paris. Da løjtnant la Cour forlod talerstolen, hilstes han af levende bifaldsråb, og det var umuligt for hr. Brix at få ordet. Forsamlingen adskiltes under afsyngelsen af fædrelandssange. Mødet havde varet i over to timer. 
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 8. januar 1872).

Poul Geleff (1843-1928). Fotograf Wilhelm Adolph Schulenburg. Oprindelig lærer, senere journalist. Sammen med Louis Pio og Brix blandt pionererne i det der senere kom til at hedde Socialdemokratiet. Sammen med dem blev han arresteret 5. maj 1872 for at have arrangeret et folkemøde på Fælleden. 
Det kongelige Bibliotek. Fri af ophavsret.


Arbejdermøder

… så kom søndagen, og med den de to absolutte nederlag på møderne i “Constantia” og “Lottenborghuset” om hvilke vi allerede i gå har berettet, og meget heldigere var det i går aftes i Valby Kro afholdte mode der var besøgt af et par hundrede mennesker, ikke. Berg indledte mødet Berg mødet med en udvikling af det bekendte program, hvortil han naturligvis knyttede de sædvanlige angreb og beskyldninger mod de nationale arbejderforeninger og pressen, og endte med forslag om at vælge en ordstyrer. Efter megen støj og flere afstemninger erklæredes maler Schiønning for valgt. Han formanede forsamlingen til ro og orden, og gav derpå ordet til Zimmermann, der, idet han selvfølgelig “i et og alt sluttede sig til den første ærede taler”, nærmere fremhævede et par af denne allerede udtværede punkter. En skrædder Henrichsen, som derefter forlangte ordet, blev slet modtaget af forsamlingen, men fik dog efter at ordet først ved foretagen afstemning var nægtet ham, på et mindretals vedholdende råben lov til at udtale sig; han ivrede især mod alderdomsforsørgelseskasser idet han mente at arbejderne har møje nok med at skaffe sig det daglige brød og ikke kunne lægge noget hen for den gamle mand. Oberst Vedege der hilstes med bifald, rådede efter at have foreslået et af forsamlingen kraftig istemt “Leve for den danske arbejderstand!” arbejderne til ro og alvorlig at overveje sagen, inden de sluttede sig til Internationale. Han ville ikke her virke for tilslutning til “Dansk Arbejdersamfund”, af hvis bestyrelse han er medlem, men kun, næst dog at nævne de fordele som denne arbejderforening ikke alene byder, men også yder, advare arbejderne mod hovedkulds at slutte sig til Internationale hvis egentlige mål og øjemed dens herværende ledere næppe selv kender eller forstår. Efter at være imødegået af Berg og Zimmermann, tog han senere endnu en gang ordet og endte med et gentaget “Leve den danske arbejder!” der fandt almindelig tilslutning. Proprietær Hasselbach optrådte især for at mægle forlig “ikke mellem partierne på tribunen hvor alt var foregået efter alle parlamentariske regler”, men mellem de modstående parter i forsamlingen som han tilrådede ikke for ensidig at anse deres egen mening for den ene rigtige og berettigede, men i al fald først at overveje sagen eller, som man plejer at sige, “sove på den”. Han lønnedes med et stærkt bifald af det ene parti og titlen “storbonde” af det andet. Da Berg atter fik ordet og syntes at ville fordybe sig i et længere foredrag, foreslog ordstyreren under forsamlingens enstemmige bifald at afbryde forhandlingen for denne gang og slutte mødet, der havde varet næsten 2 timer, med et af forsamlingen nifoldig hurraråb ledsaget af “Leve den danske arbejderstand!”. Et af Berg udbragt “Leve Internationale!” besvaredes vel af et mindretal i salen, men overdøvedes straks af en voldsom piben og stærke mishagsytringer mod forslagsstilleren.
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 9. januar 1872, uddrag).

Arbejdermøder. 

Bestyrelsen for den danske afdeling af “Internationale” har i de sidste dage holdt forskellige møder på hvilke det i det hele er gået den socialistiske sag meget dårligt. Søndag holdtes således to møder, først i Constantia ved Strandvejen og senere i Lottenborg ved Lyngby. I Constantia hvor der var mødt omtrent 300 mennesker, blev de herrer Geleff og Berg kraftig imødegået af udgiveren af “Kjøbenhavns Amts Avis”, C. Herdahl, gårdejer Rasmussen og sognefoged L. Sørensen, og stemningen var afgjort imod socialisterne. I Lottenborg hvor der var samlet en 500 mennesker, blandt hvilke mange fabriksarbejdere, var stemningen ingenlunde bedre. Foruden hr. Herdahl, der havde fulgt de herrer Geleff og Brix fra Constantia, optrådte forstanderen for Lyngby Landboskole, løjtnant J. C. la Cour, og imødegik under forsamlingens udelte opmærksomhed de forskellige socialistiske forslag; da han havde endt sit foredrag, hilstes han med levende bifaldsråb. Endelig holdtes i forgårs et møde i Valby Kro, hvor der var mødt et par hundrede mennesker, og hver snedker Berg og en hr. Zimmermann udviklede de socialistiske sætninger, mens oberst Vedege og proprietær Hasselbach under temmelig stor tilslutning frarådede arbejderne at tilslutte sig “Internationale”. Et leve for “Internationale” som Berg udbragte, blev af forsamlingens flertal modtaget med stærke mishagsytringer.
(Fædrelandet, 10. januar 1872).

Arbejderbevægelsen

Socialisterne har ifølge D.T. i disse dage søgt at hverve tilhængere i Københavns omegn, men samtlige forsøg er faldet så uheldigt ud at de næppe vil prøve på en gentagelse. Værst gik det dem dog mandag aften i Valby Kro hvor de tillige i form af en firskillingssubskription (der betaltes nemlig ved indgangen 4 sk. pr person) søgte at skaffe sig et lille erhverv. Der var mødt lidt over 300 mennesker som i begyndelsen lod talerne, navnlig snedkersvend Berg, optræde i ro, men da Berg fortalte at referenterne var bange for prygl og derfor blev borte, brød stormen løs. “Det er løgn”, råbtes der fra alle sider, og socialisterne fandt stillingen så kritisk at de begyndte at råbe på politiet, som såfremt det var til stede i salen, dog ikke fandt anledning til at skride ind, og hr. Berg med følge bestemte sig derfor til at forlade salen, hvor de tilstedeværende lod sig nøje med at true efter dem med knyttede hænder og at trykke dem hattene ned over ansigtet, hvorefter de søgte tilflugt i et værelse i stueetagen. Efter forlydende skal der her være tilføjet Berg et stærkt slag i ansigtet af en af tilhørerne der havde fået deres tilflugtssted opdaget, og mødet vil nu rimeligvis finde sin endelige afslutning i politiretten idet Berg har bebudet at ville anlægge søgsmål.
(Korsør Avis, 11. januar 1872).

Arbejdermøde

…. Et forsøg af Berg på at få ordet lykkedes ikke; men derimod talte Zimmermann atter og efter ham skrædder Henriksen. Da denne sidste i sin tale ytrede at han og mange andre arbejdere kun fik et måltid om dagen, hørtes en stemme udbryde: “Han trives dog godt ved det; han er så fed!” Hermed var ævred opgivet; latter, piben og råben tvang dirigenten til at hæve mødet, hvilket også skete, idet han udbragte et leve for den danske arbejder, hvilket blev besvaret kraftig af forsamlingen, ligesom et af oberst Vedege udbragt Leve for gamle Danmark. Hr. Bergs forsøg på at udbringe et leve for “Internationale” modtoges på samme måde som hans taler. “Internationales” profeter og deres lille eskorte kunne forlade Valby Kro med den overbevisning at de ikke der havde fundet nogen god jordbund for deres påstande, og det største udbytte af mødet var vistnok de 250 firskillinger som de førte hjem med til “Internationales” grundfond.
(Dagens Nyheder, 11. januar 1872).

Frederiksberg Bakke.

Da jeg en dag i forrige uge, som jeg ofte plejer at gøre, vendte mine skridt ad Frederiksberg Slot til for at gøre mig en bevægelse i Søndermarken og Frederiksberg Have, bemærkede jeg på bakken foran slotsporten en del opplantede landmålerstokke, dels på selve landevejen øst og vest for slottet, og dels i Søndermarken, og et par mænd i færd med at nivellere den afstukne linje. På nærmere forespørgsel erfarede jeg, at Københavns Amtsråd tilsigtede at gennemskære bakken og sænke vejen, for at spare de vejfarende den navnlig i glat føre besværlige kørsel op og ned ad bakken. At man gør meget for at lette trafikken, finder jeg fornuftigt, men tillige, at man bør betænke sig 2 gange, inden man ved udgravning forstyrrer et af de skønneste og mest imposante partier i hovedstadens omegn, hvortil jeg ganske vist henregner Frederiksberg Slots beliggenhed på højdepunktet af bakken, omgivet til alle sider af skovpartier. Det er klart , at der ved inddrejning i Søndermarken kan vindes plads til en fordybet vej, der på et sted endog må sænkes indtil 10 alen under jordsmonnet, . men om Amtsrådet har påtænkt at anvende så meget på anlægget, at dette i sin ydre fremtræden vil komme til nogenledes at passe til de monumentale anlæg, slottet på den ene og vandbassinet på den anden side, imellem hvilke fordybningen vil ske, betvivler jeg meget. Jeg ville beklage, om den anskuelse skulle komme til at råde i denne sag, at naturskønhed og kunstanlæg ingen berettigelse har ved siden af den rent materielle interesse at lette mælke- og møgkørslen, der nu er den væsentligste trafik ad denne rute, men da projektet ikke er udførligt, uden at man kommer ind på Søndermarkens Grund, vil det heldigvis stå i statsmagtens hånd at stille sådanne betingelser, at omgivelserne derved ikke taber i skønhed og tilgængelighed for hovedstadens befolkning, så meget mere som jeg ikke kan erkende den påtænkte gennemskæring for nødvendigere nu end tidligere, da al færdsel vestpå gik over bakken.
Var bakken dengang ved vintertid upassabel, vidste man godt at hjælpe sig ad andre veje; man svingede ind på Fasanvej og kørte videre ad Gamle Kongevej, eller man brød tidligere af fra Roskildevejen og tog over Valby, hvor bakken er betydelig lavere, og ænsede ikke en halv fjerdingvejs længere kørsel. - Finder Amtsrådet det ikke desto mindre nu nødvendigt at rydde den hindring bort, som bevirkes ved en Bakke, hvorfor afgraver man da ikke heller Valby Bakke, som man kan gøre for mindre end den halve udgift, og hvor man ikke kommer i kollision med monumentale anlæg?
Den 31. januar. S
(Dagbladet (København), 6. februar 1872).

En socialist

Den mand fra Valby som hr. Geleff havde nægtet ordet ved det sidste møde i Internationale, nemlig en opvarter Fedder, havde til i lørdags sammenkaldt et møde i “Fønix”, hvortil omtrent 150 personer havde indfundet sig. Indbyderen, der syntes at være noget beruset, forsøgte i et meget usammenhængende foredrag at angribe Internationales lærdomme, navnlig med hensyn til religionen, men man ville ikke lade ham tale og efter at der var udbragt flere leveråb for Internationale, puffede til sidst en murersvend ham ned fra tribunen. Kun politiets mellemkomst forhindrede at der tilføjedes ham personlig overlast. (Dgbl.)
(Middelbart Avis, 20. februar 1872).

Søndermarken 

var som bekendt et for den kongelige familie reserveret indelukke, så længe Frederiksberg  Slot var sommerresidents for Kong Frederik den 6. og for hans efterladte Enke, Dronning Marie Sophie Frederikke. Det store publikum havde altså ikke adgang til denne lystskov, der
ligesom en hellig lund kun var tilgængelig for de lykkelige, der ved forbindelse med hoffets store eller små begunstigede eller af anden sær årsag ansås for værdige til at besidde private nøgler. I 1848 uåbnedes Langelinie for det store publikum , og ved dronningens død nogle år efter ligeledes Søndermarken. Der fandtes da fem låger til denne lystskov, nemlig to ligefor slottet, en på hjørnet ved Slotskroen, en ved Bakkegaarden og endelig en ved Valbyvejen for enden af Alleen, som fører fra vandreservoiret mod syd. Denne alle med sin dobbelte fortsættelse op til Slottet deler Søndermarken i to omtrent lige store dele, den østlige og vestlige halvdel, og det vil altså ses at alle fem adgange til skoven  er anbragte på den østlige, medens der ikke findes nogen låge paa dens vestlige halvdel. Nu er omtrent 20 Aar gået efter Søndermarkens åbning. og desuagtet er lågernes antal endnu ikke forøget, og man kan lige så lidt nu som dengang gå ind eller ud af skoven uden gennem slotslågerne eller lågerne på den østlige halvdel. Så længe Søndermarken var et reserveret indelukke, kunne publikum ingen fordringer gøre, men efter den er blevet indrømmet til offentlig brug, er det publikum der er blevet herre og kan forlange enhver foranstaltning, som letter det adgangen til skovens benyttelse, forsåvidt samme er forenelig med offentlig sømmelighed og Orden. Som en sådan foranstaltning er en låges anbringelse ved det nordvestlige hjørne ved Roskilde Landevej lige for Fasanvejen påtrængende. Derved vil den spadserende fra Søndermarken kunne tage ad sidstnævnte vej og ad lågen ved Fasangaarden vende tilbage til sit hjem gennem Frederiksberg Have, og enhver, der har ærinde i husene ved Roskilde Landevej vest for skoven -  og her en lille by ifærd med at rejse sig - eller på den stærkt benyttede nye Frederiksbergske Kirkegaard, vil kunne lægge vejen igennem Søndermarkens skyggefulde gange i stedet for som nu at måtte benytte den blæsende eller solvarme, støvede og vognbefærdede Roskilde Landevej.
Tidligere var der fra Frederiksberg Have fri adgang til Søndermarken omkring begge sider af slottet, men efter dettes benyttelse til officersskolen er den vestlige adgang omkring slottet spærret, og den østlige danner nu den eneste udgang fra haven til overgangen til Søndermarken. Om søndagen og de dage, hvor Frederiksberg Have og Søndermarken ere stærkest besøgte, forårsager dette en højst ubehagelig sammenpakken af kommende og gående, og mange afholdes sikkert på sådanne dage fra at gå fra den ene have over i den anden ved tanken om at trykkes og presses i en halv snes minutter, før det er muligt at få plads til at røre sig frit. Ogsaa denne ubehagelighed ville kunne formindskes ved den forlangte låge, for da ville en stor del af de promenerende i Frederiksberg Have benytte Fasanlågen som udgang og den nye Søndermarkslåge som indgang og omvendt. Den hele sag om den forlangte låges anbringelse er så simpel at det må forundre, at den ikke for lang tid siden er udført. Den smule ulejlighed, som endnu en låges op- og tillukning kan forårsage det tilsynsførende personale, kan vel ikke være grunden. N.
(Dagbladet (København), 26. marts 1872)

Landpost

Det bringes herved til almindelig kundskab at der fra 1. april førstk. oprettes en ny landpostbudegang der vil afgå daglig kl. 9:30 fm. undtagen søn- og helligdage fra Valby til Vigerslev, Hvidovre, Damhusbommen, Rødovre og Vanløse, derfra tilbage over Bogholdergården, Flintholm og endvidere Esperance (på Damhusvejen) til Valby.
Indleveringen til denne landpostbudegang sluttes i København daglig kl. 8 fm. undtagen søn- og helligdage.
Overpostmesterembedet i København, den 28. marts 1872.
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 2. april 1872).

Auktion

Lørdag den 25. maj 1872, middag kl. 12:30 lader vedkommende ejer på grund af bortrejse ved een eneste auktion, såfremt antageligt bud sker, absolut bortsælge.
Ejendommen, matrikel nr. 71 i Valby, Hvidovre Sogn, beliggende ved siden af skolen, med bygninger, grund og have af hartkorn ¾ alb.
Auktionen afholdes på selve ejendommen, der er indrettet til 6 lejligheder, og hvis bygninger er nye og assurerede for 6.000 rd.
Konditioner hvorefter der kun fordres en forholdsvis ringe udbetaling, samt øvrige dokumenter er til eftersyn hos undertegnede, Gammel Kongevej 108, hjørnet af St. Knuds Vej, der også kan afslutte handel underhånden.
Frederiksberg, den 13. maj 1872.
C. T. Hartnack.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 15. maj 1872)

Sommer- og vinterlejlighed.

Flere nye, velindrettede lejligheder på 2, 4 og 6 værelser er til leje med en behagelig udsigt over søen, og hvor Søndermarken ligger bagved. Til herskabslejlighederne er der en stor have, ligesom hvis det ønskes, stald og vognremise kan medfølge. Ejendommene er beliggende på Gammel Jernbanevej 11 B, ved Valby.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 15. maj 1872)

3 store nyistandsatte kældre, passende til øl-halle, øl- eller vinlager, kan fås billigt til leje på Gammel Jernbanevej nr. 11 B, ved Valby.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 16. maj 1872)

(Bygningen på nr. 11 blev i 1907 erstattet af den nuværende bygning)

København den 20. maj.

Skønt vejret på ingen måde har været gunstig i pinsedagene, idet tunge skyer som et Damoklessværd har hængt over vores hoveder og også af og til ved et lille regnskyl på en mere følelig måde har mindet om deres nærværelse, har de dog på ingen måde formået at afholde københavnerne fra deres sædvanlige pinseudflugter. Som sædvanlig valfartede alt fra den tidlige morgenstund mangfoldige til Valby Bakke eller til skoven for at “solen danse” og, hjemvendt derfra, mødte de atter nye skarer af uddragende, for nu begyndte formiddagsudflugterne. Dog, det er umuligt at detaljere alle disse ture så nøje. For sporvognene og jernbanetogene var overfyldt hele dagen til langt ud på natten, og dampskibene befordrede ligeledes talrige skarer ad deres forskellige ruter. Det er endnu for tidligt at tilvejebringe statistikken over disse dages turister, og jeg må derfor indskrænke mig til hvad jeg foreløbig har kunnet skaffe til veje, nemlig antallet af dem som dampskibene har befordret 1. pinsedag. Den smukke tur som “Titania” gjorde til Bornholm, benyttedes af ca. 200 personer. Til og fra Malmø har “Malmø” befordret 1.600 og “Thunberg” 1.1.50 personer; af disse foretog omkring 100 den smukke udflugt til Odensjøn og Skäralid. Til Landskrona befordrede “John Schwartz” 300 personer. Turene langs kysten (Bellevue, Helsingør og Helsingborg) med dampskibene “Hamlet”, “Horatio” og “Helsingborg” benyttedes af 2.000 personer. Dette giver altså en totalsum af 5.250 turister “til vands”.
(Fyns stiftstidende, 21. maj 1872).

Indbrudstyverier.

En tidligere straffet person ved navn Lars Jensen forøvede i januar måned to dristige indbrudstyverier på Charlottenlund Slot, hvor han tog et taffelur, to broncearmstager, nogle sengeklæder m.m. Efter at være anholdt tilstod han endvidere siden oktober 1870 at at have begået tolv andre tyverier, for størstedelen forbundet med indbrud, flere af dem på landsteder i Københavns omegn (“Sindshvile” på Strandvejen og “Vis-a-vis” på Ordrup Jagtvej) og at have bedraget sin logisværtinde i Valby. Ved Kriminal- og Politiretten er han nu i lørdags dømt til 5 års tugthusarbejde.
(Morgenposten, 22. maj 1872).

“Arbeiderforeningen af 1860”

har fået sig et udmærket sommerlokale i Valby Kro. Hr. L. P. Jørgensen der har overtaget kroen, har fået sat haven og lokalerne i ypperlig stand, således at de opfylder alle mulige fordringer til et smukt og elegant restaurationslokale. Foruden den rummelige have findes der mange separatværelser samt en meget stor, elegant indrettet dansesalon.
(Dagens Nyheder, 23. maj 1872).

Arbejderforeningen af 1860 blev dannet af folk fra det pænere borgerskab som ønskede at uddanne og oplyse arbejderne gennem foredrag, oplæsninger, koncerter mm. Den opførte også boliger. I modsætning til den spirende socialistiske og socialdemokratiske arbejderbevægelse som omtales i dette nummer af Valby Tidende, deltog arbejdsgivere og arbejdstagere i den.