lørdag den 24. februar 2024

Valby Tidende nr. 252, september-december 1922

Valbyspejdernes hus indvies.

Spejderne hilser flaget, mens hr. Axel fremsiger flagsangen.

I foråret holdt Valby-Spejdernes 1 Trop en basar på Frederiksberg Slot for ved de indkomne penge at kunne opføre deres eget tropshus ved Køge Landevej et stykke fra godsbaneviadukten på en grund. som firmaet F. L. Smith & Co. forærede dem.

Alle pengene til dette byggeri fik de nu ikke ind ved basaren, men alligevel er det lykkedes dem at få rejst deres eget hus. hvortil drengene selv i sommer har udført planeringsarbejdet.

I selve huset, hvortil er knyttet en sportsplads, findes i stuen en forsamlingssal, et bibliotek og kontor, mens den øverste etage er opbevaringssted for alle spejdernes forskellige sager.

I går indviedes huset ved en festlighed, hvori deltog mange af spejdernes venner og velyndere.

Digteren Axel Juel holdt en smuk tale om flaget og dets betydning og sluttede, medens et nyt dannebrogsflag der var skænket af fabrikken Bjørnsløv, gik til vejrs på bygningen, med at fremsige sin flagsang.

Der blev endnu holdt forskellige taler, hvorefter gæsterne beså huset.

Aftenbladet (København) 16. oktober 1922.


Læge J. V. Duurloo død.

Med vemod erfarer vi, at vor partifælle, læge John Vilhelm Duurloo i Valby i forgårs er afgået ved døden. Han havde været syg i længere tid og måtte nu sige et virksomt liv i trofast arbejde farveL Endda var han ikke nogen gammel mand, kun 63½ år.


Duurloo, hvis forfædre var hollændere, fødtes på Frederiksberg som søn af professor Hans Peter Duurloo og hustru, født Jacobsen. H. P. Duurloo var skolemand og viede sig i de senere år for undervisning af døvstumme efter talemetoden. Da pladsen som forstander for den på gl. Bakkehus oprettede Idiotanstalt skulle besættes, blev Hans Peter Duurloo dens leder, og indlagde sig også her stor fortjeneste af anormale eller abnorme børns undervisning. 1. april 1887 fratrådte han sin stilling. Hans anden hustru, læge J. V. Duurloos moder, var datter af kommiteret i rentekammeret Jacobsen, som har indlagt sig stor fortjeneste ved udarbejdelsen af historiske afhandlinger, der kaster lys over mange sider af Danmarks indre tilstande i det 16. århundrede.

Ejendommeligst og betydeligst gjorde hans talent sig gældende i fremstillingen af fortidens overtro. Han skrev et drama med titlen “Trolddom”, der hentede sit stof fra Frederik den andens Tid. Dramaet har været opført på det kgl. Teater. Det blev udpebet første gang på grund af dets uhyggelige afslutning, men den æstetiske kritik udtalte sig i høj grad anerkendende om dette mærkelige, på en gang både realistiske og romantiske drama.

Dette til oplysning om Johan Vilhelm Duurloos slægt. Han fik en omhyggelig opdragelse og udgik som student fra Schnecloths Skole, blev mediciner og var en kort tid reservelæge ved Kysthospitalet, hvorefter han nedsatte sig som læge i Valby, der dengang var et sogn for sig i tilknytning til landsbyen Hvidovre. Han vandt sig hurtigt et godt ry som læge, takket være både hans omsorg for patienter, som også vandt ham venner langt uden for hans lægepraksis.

I 1888 giftede han sig med kunstmaleren Frantz Schwartz' plejedatter Maria de la Asuncion Morales, der var født i 1868 i den spanske by Sevilla. Det udmærkede ægteskab boede i en villa foran i Valby Langgade.

Fra 1897 til 1900 var læge Duurloo medlem af Valby-Hvidovre sogneråd, og da Valby inkorporeredes i København, var Duurloo borgerrepræsentant for denne bydeL Fra sin første offentlige virksomhed tilhørte han Socialdemokratiet og var en fortræffelig medarbejder, hvis klare forstand og godmodige lune værdsattes højt af partifællerne, mens modstandere havde grund til at dukke sig, når han i knappe, men rammende ord satte alt på rette plads.

Socialdemokraterne i Københavns borgerrepræsentation hædrede Læge Duurloo ved at gøre ham til forsamlingens formand, en plads, han beklædte fra 1907 til 1909. Han havde i sin offentlige virksomhed navnlig varetaget sygekassernes og lægernes interesser og bidraget meget til, at denne sociale opgave blev bragt ind i et rigtigt spor. En yngre broder, dr. Oluf Duurloo, bistod ham på dette område og fortsatte hans gerning til sin død for et par år siden.

Læge Duurloo trak sig ud af det offentlige liv af helbredsgrunde og ofrede sig herefter udelukkende for sin praksis. Men hans socialdemokratiske overbevisning forblev uanfægtet, og med største interesse fulgte ham vort partis arbejde. Af offentlige hverv beholdt han kun det som medlem af Københavns Sundhedskommission.

En brav borger, en evnerig mand og trofast partifælle er gået bort. Socialdemokratiet bruger ham en hjertelig tak for veludført arbejde i humanitetens og retfærdighedens tjeneste.

Social-Demokraten 5. november 1922


Fornærmelser mod en kvindelig postassistent. Synderen slap med en bøde.

I går beskæftigede dommer Jacobæus sig med en sag der angår en kvindelig postassistent på Valby Posthus og en fiskeeksportør Larsen.

Nævnte Larsen var en dag kommet ind på posthuset med en postanvisning der var frankeret med 80 øre.

Postassistenten gjorde Larsen opmærksom på at anvisningen var forkert udfyldt, og hun bad ham skrive den om.

Herover blev Larsen vred og råbte:

- De egner Dem vist bedre til at være vaskekone end til at passe et posthus.

Damen tog straks vidner på udtalelserne og indgav derefter anmeldelse til politiet.

I går var sagen til behandling hos dommer Jacobæus, og her måtte Larsen gå ind på at betale en bøde på 75 kr.

Social-Demokraten 1. december 1922.

Kjeldsgårdvej 22, 1920.

Redacteurens afsluttende bemærkning:

Det var sidste nummer af Valby Tidende. Måske fordi Valby Bladet var begyndt at udkomme i 1898, blev det småt med hvad øvrige aviser skrev om Valby. 

At Valby Tidende engang i fremtiden på en eller anden måde genopstår i min version, tror jeg ikke. Men måske andre har lyst til at tage handsken op. 

I hvert fald kan man fra 1923 og videre frem finde enkelte historier på bloggen Politivennen Live Blogging.

Mange venlige hilsner
Erik Nicolaisen Høy
Udgiver af Valby Tidende.

Den ældre del af Valby, Valby Langgade som den fremstår i 2023 med de huse som før århundredskiftet 1900 erstattede den gamle landsby ved Tingstedet. I et heldigt øjeblik uden alt for mange parkerede biler og biler på brostenene. Fortorvserveringen foregår nærmest på parkeringspladserne, med udsigt til rækker af langsomt kørende biler defilerende forbi. Foto Erik Nicolaisen Høy.

lørdag den 17. februar 2024

Valby Tidende nr. 251, januar-august 1922

Brand i Valby.

I aftes ved 9-tiden blev brandvæsnet alarmeret til "Nordisk Slibeskive- og Møllestensfabrik", Skolegade 9 i Valby. Ilden var opstået i en to-etages bygning som indeholder tørrestue og maskinrum. Der mødte slukningstog både fra Valby, Vesterbro og Frederiksberg stationerne, og brandmændene måtte arbejde et par timer, før de var herre over situationen. Antændelsen menes at skyldes en overhedet tørreovn.

Aftenbladet (København) 5. januar 1922. 


Valby Sommerrevy.

Ude i den lille, hyggelige "Korups Have". hvor den gemytlige direktør Henrichsen residerer, var der i aftes premiere på den årlige sommerrevy der her opføres i fri luft inde under Søndermarkens gamle træer.

Titlen i år er “Op ad bakke" eller "Valby Sommerrevy 1922", og hovedforfatteren er Knud Lumbye der dog har medtaget en række viser fra kolleger som er uden jalousi overfor dette lille friluftsteater der er noget ganske for sig.

Dekorationerne der er malet af Rodian Thomsen, sluttede aktuelt med en udsigt over den endnu ikke fuldt færdige hollandske udstilling således som den vil komme til at se ud.

Der var mange kvikke sange med refræner som: 

Den ligger på kommoden derhjemme,
såvidt jeg ved, så ligger den fremme,
der kan jeg sagtens finde den
hvis ikke no'en har flyttet den.

Det talrige publikum modtog i den smukke sommeraften den lille revy med stærkt bifald og fremkaldte gang på gang alle de optrædende: Jacobi Warnick, Ludwig Petersen, Emil Holmelin, Grete Gjern, Adde Sich Christiansen og Agnes Falck.

Nationaltidende 8. juni 1922, 2. udgave.


"Drømmevillaen" på Valbygårdsvej lukket af politiet. "Tosse-Huldas" natlige fester forbi.

Det er et karakteristisk tidens tegn, at de hemmelige "gæstehjem", som smarte repræsentanter for nattelivet kvindelige garde altid opretter, når de selv er blevet en kende til års, og som tidligere altid lå i de forreste af Vesterbros sidegader eller nede på Gammelholm, nu efterhånden er rykket ud på de fjerneste forstæders villaveje, hvorhen man med nogen føje kan regne med, at sædelighedspolitiets øje og hånd ikke så let rækker. 

Et "Glædens hus" i europæisk format.

Men - Sædelighedspolitiet har alligevel fulgt skridt med udviklingen, hvad det har dokumenteret ved det kup, der er foretaget i nat, og som har bragt en meget kendt "dame" af den københavnske halvverden ind bag lås og slå.

"Damen" er frk. Hulda Johansen, der under sit øgenavn "Tosse-Hulda", vil være bekendt fra tidligere omtale her i bladet - i ordets snildeste betydning: ikke for sine dyders skyld.

Hun fik for nogen tid siden, efter at der var overgået hende en betinget dom for usædelighed, plads som "husbestyrerinde" hos bibliotekar O. S. Jensen, der bebor den store, pragtfulde villa nr. 14 ude på den idylliske vej Valbygårds Alle ude i Valby, som ejes af blikkenslagermester Bodholdt. 

Hvorledes damens position i hjemmet egentlig har været, kan være ligegyldig. Men forholdet blev efterhånden dette, at Tosse-HuIda der åbenbart ikke er så tosset endda, nu i de sidste måneder har haft fuld og uindskrænket myndighed og dispositionsret over syv af villaens store værelser, mens bibliotekaren har indskrænket sig til at bebo en enkelt lille afsides salon.

Og frøkenen der for resten ved siden af driver en cigarforretning i ejendommen Westend nr. 18, har ladet villaen møblere i østerlandsk stil med en overdådig afbetalingsødselhed, der har virket ligefrem forbløffende på de folk - af begge køn - der har haft den ære at være gæster derude.

Drømmevillaen var det navn hvorunder Valbygårds Allé nr 14 nu til slut var kendt og skattet i det glade København, der lever aftenens og nattens første timer i "Palais de danse" og som ikke ejer evne til at slukke feststemningen så brat og primitivt som lysene slukkes i det gamle Figaro-Palads. 

Så gik automobilerne jo i den sene nattetime ud til Valby til - til "Drømme-Villaen", hvor Tosse-Hulda var en imødekommende og gæstfri - men dyr - værtinde som uden smålige hensyn gav husly til de herrer og damer som begærede sligt, og som var hende bekendte som eller i hvert fald skønnedes at være "vederhæftige" købere!

En flaske champagne kostede en bagatel af 150 kr., smørrebrød 2 kr. pr. stk. osv. - og derhos måtte der ligesom i de russiske "Glædens Huse" erlægges en fast afgift på 100 kr. til værtinden for selve opholdet i et af villaens værelser, så man kan forstå at "Tosse-Hulda" havde masser af penge i sparekassen og både hest og vogn. da da politiet nu slog ned i idyllen og rev det hele i stykker.

Politi ved alle indgangene og ved alle vinduerne. Sædelighedspolitiet har haft huset under observation de sidste 3-4 nætter og hver nat konstateret, at mindst en halv snes automobiler mødte op og afleverede en last af herrer og damer. Og i nat skred man altså ind.

Alle adgange til villaen blev pludselig ved tretiden spærret af politi - også udenfor vinduerne posteredes der uniformerede betjente for at udelukke flugtforsøg ad denne vej. Og på et givet signal blev hoveddøren sprængt, hvorefter seks sædelighedsbetjente trængte ind i huset.

Man fandt en del herrer samlede om et overdådigt frokostbord, men ellers af damer kun to purunge pigebørn, af hvilke den ene var efterlyst for tyveri, mens den anden hørte til byens allerletteste kavaleri. Herrerne, blandt hvilke der var et par meget kendte københavnere og et par omtrent lige så kendte matadorer fra en sjællandsk provinsby, fik lov til at gå, da man havde sikret sig deres navne som vidner. Men de to unge piger og værtinden selv måtte med til domhuset som anholdte.

Og nu sidder "Tosse-Hulda" i kachotten oppe på Nytorv, medens ,"Drømme-Villaen" derude i Valbygårds Allé ligger hen, øde og tom og mørk. 

Undtagen netop lige det værelse hvor bibliotekar O. S. Jensen, der slet intet har hørt til de natlige fester og ikke har haft den ringeste anelse om sin husbestyrerindes store Gæstfrihed, sidder ene tilbage ved sin studerelampe og sine bøger. 

(Aftenbladet (København), 11. marts 1922).

Tosse-Hulda var involveret i lyssky affærer i endnu nogle år. Jeg har lavet en note om det på Politivennen Live Blogging. Her kan man læse mere om disse, bl.a. at hun ikke nåede at udstå en straf på 6 måneders tvangsarbejde før hun døde.

Valbygårdsvej 14.

Drømmevillaens Saga. Tosse-Hulda dømt.

En kaution på 6.000 kr. for at komme på fri fod i tre dage.

Dommer Spang-Hansen i Byrettens 7. afdeling nød i går den udsøgte ære at blive præsenteret for den hidtidige værtinde i "Drømmevillaen" ude på Valbygårdsvej nr 14. Frk Hulda Josefine Emilie Johansen, der, som fortalt, forleden blev arresteret, sigtet for foruden sin, i hvert fald delvist lovlige cigarhandel i Westend Nr. 13, at have drevet et lidt for gæstfrit "natteherberge" på Valbygårdsvej

Overretssagfører Viggo Andersen, der var mødt som privat engageret defensor for Tosse Hulda, holdt en lang forsvarstale for hende og henstillede til dommeren, at hun kun blev tiltalt for ulovlig udskænkning af "spiritus", Men der blev intet hensyn taget til dette defensorat. Dommen, der faldt straks efter, lød på, at damen skal hensættes i Fængsel på sædvanlig fangekost i 3 måneder.

Overretssagfører Andersen anmodede derpå om, at Tosse Hulda måtte blive løsladt en tid, så hun kunne få tid til at afvikle sin forretning i Westend og i det hele ordne sine sager. Men herom ville politiassessor Madsen, der repræsenterede anklagemyndigheden, ikke høre tale. Og først, da overretssagføreren havde stillet en kontant kaution på 5000 kr. fik damen lov at gå og blive borte i tre døgn for at berede sig til de tre måneders faste.

Hun skal møde igen i retten på torsdag eftermiddag. Ellers fortaber hun de 5000!

(Aftenbladet (København) 21. marts 1922).


Drabsforsøg i morges i Valby.

Kendt Slagelse-boghandler ville kvæle sin kone i et anfald af sindssyge. - Konen døende.

I en villa, Monrads Allé 31, er der tidlig i morges udspillet et uhyggeligt drama. Villaen er for nogen tid siden købt af en midaldrende boghandler Chr. Berthelsen, som havde solgt en større forretning i Slagelse for at leve resten af sit liv af kapitalen.

Efter at have besørget møblerne sat ind i villaen, tog han atter til Slagelse idet han lod konen blive tilbage. I går aftes ankom han til byen sammen med sin datter.

Hvad der er sket i nattens løb, er endnu ikke oplyst, idet ingen mennesker har hørt det mindste. Men i morges ganske tidlig forlod Berthelsen i forvildet tilstand villaen. Da han stødte på to betjente, udbrød han :

- Jeg har dræbt hende, jeg har dræbt hende.

Den ene betjent tog ham med på Valbys Politistation, medens den anden betjent gik hen i lejligheden. Her fandt han fru Berthelsen liggende i sengen med sortblå mærker på halsen. kun svagt åndende. Han ringede efter ambulancen, som bragte hende på hospitalet. Lægerne fandt hendes tilstand betænkelig, da hun er en lille svagelig kvinde. Det er ikke usandsynligt at hun vil afgå ved døden i løbet af dagen som følge af den overlast, hun har lidt.

Datteren havde intet hørt.

Berthelsen gjorde et ganske forvirret indtryk, han græd og svarede på en måde, så man måtte tro at hans forstand havde taget skade. Han blev bragt op på domhuset, og man lod ham få tid til at samle sig, men nogen samlet forklaring var det ikke muligt at få af ham.

Imidlertid foretog man afhøringer ude på gerningsstedet. Ingen af vejens beboere kendte noget til ham. Også datteren, en halvvoksen pige, blev afhørt. Hun kunne ikke sige andet end at hun om aftenen var gået i seng uden at have observeret nogen ophidset tilstand hos faderen. Han havde været lidt nedtrykt, det var det hele.

Om morgenen var hun blevet vækket af betjenten, der havde spurgt hende, om hun var tjenestepige. Dramaet havde hun intet hørt til, og hun blev højst fortvivlet, da hun hørte, hvad der var sket.

Motivet.

Politiet mener at Berthelsen har handlet i et anfald af sindssyge. Han har som anført i den senere tid været en del nedtrykt. Antagelig er det den økonomiske situation, der har fyldt ham med ængstelse, ganske vist havde han penge, men han havde vistnok forkøbt sig på villaen og i det hele tage overvurderet sin økonomiske evne.

Konen skulle have fået ham ind på dette foretagende som han nu fortrød, og derfor kan det være, at hans bitterhed mod hende under et anfald af sindsforvirring, har fremkaldt mordlyst.

Sådan ser sagen ud i øjeblikket. Måske kommer fru Berthelsen så meget til sig selv i løbet af eftermiddagen at hun kan afgive en kort forklaring. Hvis døden da ikke indhenter hende forinden.

Torrent

Nationaltidende 2. august 1922, 2. udgave.

Kirkevænget 11. Opført 1925. Foto Erik Nicolaisen Høy.

lørdag den 10. februar 2024

Valby Tidende nr. 250, maj-december 1921

For at skaffe en bedre adgang til stranden ved Valby Fælled foreslår magistraten at anlægge en sti fra Enghavevej i nærheden af Trekronergade ud til Gl. Køge Landevej. Stien vil efter stadsingeniørens beregning koste 67.000 kr. Men den vil sikkert blive meget benyttet. En masse københavnere vil, så snart adgange er i orden, boltre sig langs den 1.500 meter lange herlige strand kommunen ejer.

Aftenbladet (København) 9. maj 1921.

Antoinettevej 3. Opført fra 1925. Foto Erik Nicolaisen Høy.


Han spiste kattekød!

En ung forbryder der dræber katte, steger dem og spiser dem. Halerne hængte han op i sit værelse som sejrstrofæer.

Man fik i går oppe i Byrettens 4. afdeling hos dommer Friis en pludselig sensation i en ellers tilsyneladende ganske ligegyldig tyverisag hvor en 18-årig ung mand ved navn Harald Rudion Engmann sidder arresteret.

Han har bl. a en nat forøvet indbrud i kiosken på hjørnet af Vestrekirkegårds Allé, hvor han havde stjålet en del cigarer, noget chokolade og et spareur med en snes kr. Endvidere havde han stjålet leksika fra biblioteket i Valby og fra læsesalen i Brogade, og han havde begået indbrud hos en fru Andersen, der bor til leje hos hans mor i Valbygårdsvej nr 61 samt hos en kandidat Meldahl der bor i samme ejendom.

Den unge mands synderegister var således ret betydeligt. Men allerede under sagens behandling i undersøgelseskamret er der fremkommet sådanne oplysninger at man har været nogenlunde klar over. at han ikke var rigtig klog. Det er således konstateret at han ofte har malet sit hår brandrødt, med almindelig malerfarve, og at han har dekoreret sit værelse med besynderlige kinesiske tegninger og dragefigurer for, som han sagde, en gang at Indrette sig en veritabel opiumshule.

Man ønskede allerede den gang man hørte dette, fængselslægens skøn over hans mentale tilstand, lægen erklærede Imidlertid, at han intet fejlede.

Men - i forhøret i går kom som sagt, den sensation, der i hvert fald syntes at virke ganske overbevisende på dommeren med hensyn ti! den unge mands sindssyge. Det var, da hans gamle mor kom ind for skranken for som vidne at udtale sig om hans forhold.

Hun fortalte grædende, at Harald altid havde været en uregerlig og snavs knægt. Han var navnlig i den sidste tid blevet ualmindelig rå og brutal, havde mange gange truet med at slå hende ihjel og ofte mishandlet sine mindre søskende, så hun absolut ikke mere turde have ham i hjemmet. Og hun sluttede med at fortælle, at hans seneste passion var den at fange de katte, han kunde få fat på derude i kvarteret, mishandle dem på det frygteligste bl. a. ved at hugge halerne af dem for så, når han endelig havde dræbt dem og flået dem at stege dem og sætte sig til at spise dem - ligefrem smause i dem, som var det lammekød!

Moderen erklærede, at hun havde set ham behandle mindst en halv snes katte på denne oprørende måde. Men - føjede hun til - det nøjagtige tal på hans kattemord kunne man i øvrigt få ved en optælling hjemme på hans værelse, idet han havde den vane at hænge de afhuggede haler af kattene op på rad på væggen som et slags sejrstrofæer!!

- - -

Efter denne forklaring kan man vel forstå, at dommer Friis sendte den unge mand tilbage til fornyet observation hos fængselslægen - eventuelt til indlæggelse på Kommunehospitalets 6. afdeling.

Aftenbladet (København) 21. maj 1921.


Katteæderen fra Valby.

Vi har modtaget følgende:

I anledning af artiklen i "Aftenbladet" for 21. ds. om den unge forbryder Harald Rudian Engmann der æder katte i massevis, skal vi ikke undlade at oplyse bladets læsere om. at "Foreningen til Værn for værgeløse Dyr" allerede d. 9. Juni f. å. fra cand. jur. Alfred Meldal. Valbygårdsvej 60 i Valby, modtog klage over, at samme unge mand mishandlede nogle små hvide mus ved at afhugge dyrenes haler, ligesom han aflivede en kat ved at knuse hovedet på den.

Vi udsendte straks klagen til Valby Politi, der også lod sagen undersøge, men til trods for at politibetjenten, der fik sagen i behandling, så musene med de afhuggede haler, kom han til det overraskende resultat, at "det var ikke bevis nok", ja - han mente endog, at gerningsmanden var en dyrevenlig ung mand!

Det er næppe noget under, at klageren. og undertegnede fik stor respekt for en sådan politiskarpsindighed.

Den 2. novbr. indløb klager over, at en hel del katte på Holmblads fabriksplads løb klagende om med afhuggede haler og øren, og i Valby forsvandt kattene sporløst, navnlig i Valbygårdsvej-kvarteret. hvorfor man næppe turde lukke en dør op af frygt for at dyrene skulle blive stjålne og mishandlede

Foreningen efterlyste da og udlovede dusør for oplysning om eller pågribelse af kattenes fredsforstyrrer og det er ganske ejendommeligt at det nu et helt år efter skulle blive den  ovennævnte dyrevenlige hr. Meldal. der anmeldte og afslørede den uhyggelige rå forbryder. Denne gang var det dog ikke noget levende væsen Engberg var ude efter, men "en Vest" og så ser sagen straks helt anderledes ud, for en vest er, synes det, et ganske anderledes fuldgyldigt bevis i en politibetjents øjne end et par mus med afhuggede Haler - at dyrevennerne ved det!

Agnes Friis Schmitto. 
Formand i "Foreningen t. Værn f. værgel. Dyr"

Aftenbladet (København) 24. maj 1921.


Lederen af politiet i Valby, politiassistent Jacobsen, er i går blevet indlagt på Bispebjerg Hospital, lidende af en brandbyld, H. Jacobsen - der som bekendt tidligere var souschef i Københavns opdagelsespoliti - er en ualmindelig dygtig politimand der under sin virksomhed i Valby har skabt sig en stor vennekreds. Og i denne håber man på hr. Jacobsens snarlige helbredelse.

Aftenbladet (København) 8. juni 1921.


En omflakkende politiassistent.

Politiassistent Mellerup der lige er blevet færdig med at fungere som 1. politiinspektør, har nu overtaget Valby Politistation hvor politiassistent Jacobsen er blevet alvorlig syg.

Social-Demokraten 10. juni 1921.


Anholdelsen af Mozart Lindberg i Mølle Alle

Et brutalt natligt røveriforsøg.

Den berygtede forbryder Mozart Lindberg overfalder og knebler et par gamle damer i deres lejlighed.

Politiet har i går fået en ny stor sag at arbejde med - en sag, som har ført til anholdelsen af en gammel, kendt og frygtet forbryder, nemlig Mozart Lindberg. Han er arresteret som sigtet for røveriforsøg; men de forklaringer, han hidtil er fremkommet med i forhørene synes at tyde på, at han også har andre alvorlige forbrydelser på samvittigheden. 

- - -

Da politiet i går morges modtog anmeldelsen, havde det kun eet tegn at gå efter: den adresse Olga Hansen havde opgivet til fru Ginger. I den pågældende lejlighed i Valdemarsgade 85 kendte man intet til Olga Hansen; derimod viste det sig. at Mozart Lindberg i et par dage havde boet der. Han var en god bekendt af politiet; man vidste, at han nu boede i en kælderlejlighed i Valby.

Opdageren Strømmen, der så ofte før har indlagt sig fortjeneste tog ud til Valby. Det lykkedes ham at få Lindberg op på gaden hvor han blev overmandet af fire betjente.

Lindlberg havde ved anholdelsen en revolver hos sig.

Nationaltidende 10. juni 1921 (uddrag).


Misbrug af mindreårige.

En 40-årig mandsperson Oluf Alfred P., der aldrig tidligere har haft noget udestående med politiet, stod i går som arrestant i landsretten. P. havde en dag taget en 11-årig pige med ind på sit værelse i Valby. Her har han stået i forholdt til hende, der næppe forstod hvad det drejede sig om.

Ved landsrettens dom blev han idømt 1 års forbedringshus.

Social-Demokraten 25. juni 1921.


Storkøbenhavn udvikler sig mod vest.
Fra Arbejdernes Andelsboligforenings kompleks i Valby Langgades forlængelse.

I disse dage er det et år siden at Arbejdernes Boligforening kunne tage sin afdeling 13 i brug. Det store bygningskompleks har fået en fuldstændig landlig beliggende omtrent hvor Valby Langgades forlængelse løber ud i Roskildevej.

Afdeling 18 rummer nu indenfor sine mure lige så mange sjæle som en mellemstor provinskøbstad. Den klare, friske luft gennemstrømmer lungerne og skaber ikke mindst for børnene et fond af sundhed som de har glæde af gennem hele livet.

Hele vejen rundt om bygningerne strækker sig de nydeligste, vel vedligeholdte forhaver, og på de mægtige gårdspladser er indrettet ligefrem ideelle legepladser for børnene som her kan tumle sig dagen lang uden at forældrene behøver at frygte for sporvogne, biler og andre køretøjer som behersker gadelivet i den nærliggende storby.

Til vore mange, trofaste partifæller i afdelingen har vi i dag en glædelig meddelelse. Efter forhandling med de kommunale myndigheder er det nu lykkedes at få sporvejsdirektøren til at give bestemt løfte om at føre linje 6 gennem Valby Langgade helt ud til afdelingen og formentlig vil sporvognens forlængelse være tilendebragt allerede inden udgangen af dette år.

Men herom henviser vi i øvrigt til en nærmere artikel andetsteds i bladet. 

Social-Demokraten 29. juni 1921.Nye oplysninger i Mozart Lindberg-sagen

- - -

Det næste forhold, som Olga Jeppesen gav Oplysninger om var et planlagt overfald på vognmand Krøll der har besørget alle Mozart Lindbergs transporter fra villaen på Drachmannsvej. Det var meningen, at Krøll skulle kaldes ud på parrets bopæl i Mølle Alle i Valby. Her skulle han placeres ved skrivebordet for at opnotere ordrer. Når han således var blevet placeret skulde Mozart slå ham ned bagfra ved hjælp af den ofte nævnte sandpose.

Dette blev imidlertid heller ikke til noget, og fortællingen om planlæggelsen er så naiv at der næppe er grund til at fæste sig videre ved den. Man må jo nemlig regne med at en så durkdreven forbryder, som Mozart Lindberg næppe vilde slå en mand bevidstløs i sit eget hjem, når han kunne regne med, at manden dagen efter kunne opgive både navn og adresse på forbryderen.

- - -

Social-Demokraten 16. juli 1921. Uddrag.


Den lille pige fik oprejsning.

I begyndelsen af april måned forsvandt en værdifuld guldnål hvori var indbefattet en ægte perle fra en familie på Bjørnsonsvej i Valby. Fruen havde lagt nålen fra sig i havestuen, hvis dør stod åben ud til verandaen hvor en 12-årig pige der gjorde formiddagsgerning hos familien, var i færd med at ordne blomsterne.

Den lille pige blev mistænkt for at have taget nålen, men hun nægtede bestemt, og næste måned blev hun afskediget uden at mistanken mod hende var hævet.

Så forleden gjorde man hovedrent ude på verandaen, og under dette fejede rengøringskonen en gråspurverede der sad godt gemt oppe i et hjørne, ned, og her lå, fortæller B. T. nålen med perlen. Spurven var altså tyven der havde taget nålen og gemt den i reden - dog vistnok ikke i berigelseshensigt.

Fruen blev henrykt over at få sit kostbare smykke igen. Og hun glemte ikke den lille pige der var sendt bort med kainsmærket på sin pande. Hun købte et armbåndsur og en stor pakke chokolade til hende, og det er nu sendt over på Fyn hvor barnet er på ferieophold hos en husmand.

Heimdal 5. august 1921.


En langvarig brand på lossepladsen.

I går eftermiddags klokken halv fire blev brandvæsnet kaldt ud til Valby Fælled hvor der var gået ild i dagrenovationen på lossepldasen.

Ilden der må antages at skyldes selvantændelse, bredte sig over et stort areal, og brandvæsnet måtte arbejde indtil halvni i aftes, inden sprøjterne kunne køre hjem.

Der var ingen fare for huse i nærheden, men en modbydelig røg drev hen over kvarteret og forpestede luften.

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende 9. oktober 1921.


Et eftersmæk på 60 dages fængsel til pigen der flygtede fra Mødrehjemmet.

En 19-årig pige Marie Christensen der efter at have født et barn var anbragt på Mødrehjemmet i Valby, fik forleden aften en ubetvingelig lyst til at gå ud og more sig. Hun forlod sit barn, lånte nogle elegante klæder og et guldarmbånd af en kvindelig bekendt og tilbragte aftenen i sus og dus hos Wiwel. Da hun ikke afleverede tøjet igen og pantsatte armbåndet, blev hun meldt til politiet og er nu idømt 60 dages fængsel for sin letsindighed.

Fyns Social-Demokrat (Odense) 13. oktober 1921.


Filmbyen i Valby

Klokken 5 (København) 26. november 1921.

lørdag den 3. februar 2024

Valby Tidende nr. 249, januar-april 1921

En uhyggelig rotteaffære. Moder og barn skambidt i nat.

Ikke mere end 14 dage siden at et barn i ejendommen Adelgade 96 blev ilde tilredt af en rotte. Nu i nat er der sket en lignende uhyggelig begivenhed i ejendommen Gadekærsvej 1 i Valby. 

Huset som er et 2-etages hus og meget gammelt, er fuldt af rotter. I næsten alle beboernes stuer findes der huller. Når beboerne dækker dem til med blikplader, gnaver de blot huller ved siden af.

I stuelejligheden bor en arbejdsmand H. P. Nielsen med hustru og 7 børn. Fru Nielsen vågnede i nat ved at hendes ene finger smertede. Da hun så en rotte forsvinde over sengekanten, var hun klar over  hvad der var grunden til smerten. Rotten havde bibragt hende et dybt sår i fingeren.

Umiddelbart efter hørte hun sit mindste barn, en halvandet års dreng, skrige højt. Hun styrtede hen til hans seng og fandt ham frygtelig forbidt.

Der blev sendt bud efter lægevagtstationens læge som hurtigt kom til stede og forbandt mor og barn.

Sundhedspolitiet tager i dag affære. 

Nationaltidende 8. januar 1921. 2. udgave.


Moder og barn der blev skambidt af rotter.

Hvornår gøres der noget alvorligt ved rotteplagen.

Natten mellem fredag og lørdag vågnede fru Hansen, Gadekærsvej 12, med et skrig. Hun sov med sit få måneder gamle barn på en sofa i spisestuen, og hun havde fået et heftigt bid i sin ene finger. I det samme hørte hun jamren fra soveværelset ved siden af. Hun sprang op og fik tændt lampen. Blodet dryppede fra hendes finger, og talrige store rotter der blev angste for lyset, tog flugten.

Moderen med sit af rotter skambidte barn på skødet. Den nye politiinspektør N. J.L. Buch.

Fru Hansen styrtede ind i soveværelset, og her fandt hun sin 1½ år gamle søn Gunnar liggende blødende og grædende. Hele barnets legeme og alle sengklæder var formelig oversølet af blod. Det så ud, som om der var begået en forbrydelse. Men fru Hansen forstod straks, hvad der var sket. Store og grådige rotter stod endnu oppe i barnesengen, og en havde fat i lille Gunnars øre. Fru Hansen måtte tage en kost for at få jaget de hæslige dyr bort.

Så tilkaldte hun sin mand, jord- og betonarbejder Hansen, der sov i et andet værelse. Han løb straks til politiet og meddelte det passerede. Der sendtes bud til lægevagtsstationen, og kort efter indfandt en læge sig. Han konstaterede, at Gunnar havde over 20 rottebid, et i det underste øjenlåg, andre i kinden, ved tindingen og på begge de små hænder. Barnet var frygteligt tilredt, men da det er en sund og kraftig dreng, antages det, at han vil undgå alvorlige følger af det vilde rotteangreb.

Det er kun nogle måneder siden, at fru Hansen og hendes 15-årig datter Gudrun under søvnen blev bidt i benene af de blodtørstige dyr, der huserer i den lille, dårlige lejlighed. Alle bestræbelser for at bekæmpe rotteplagen har været ørkesløse. Gift har været virkningsløst, fælder går de gamle, huskendte rotter ikke i. En kat, der holdes i huset, har forlængst opgivet ævred. Sagen er, at ejendommen er en rotterede af den uhyggeligste art. Ejendommen, en 2-etages, skummel bygning for enden af den lille vej i Valby, administreres af sagfører Nielsen, Vestergade 87. Efter at have været på adskillige hænder, beror den nu under et dødsbo, og derfor står den stuelejlighed der er nabolejlighed til Hansens, ledig, idet man for at sælge huset har ønsket at holde en ledig lejlighed til en eventuel køber. I over et år har disse stuer stået tomme, og rotterne har rådet enevældigt derinde. Ved nattetid søger de ind til Hansens, og gang på gang er det sket at Hansen og hans hustru er blevet vækket ved at kopper i tallerkenrækken er faldet og gået itu. Så har rotterne været på spil. Madvarer ødelægges, bohave gnaves itu, alt går til grunde under denne skandaløse rotteplage.

I 11 år har Hansen boet i sin nuværende lejlighed, og i al den tid er absolut intet blevet gjort fra ejerens side, hverken for at fordrive rotterne eller for at istandsætte lejligheden. Arbejdsmand Hansen betaler 24 kr. månedlig for at bo i denne hule.

I går måtte han desuden betale en lægeregning på 12 kr. for sit barn.

Under sådanne forhold lever københavnske arbejdere. Og samtidig hånes de i overklassepressen for vellevned og hang til luksus. Men overklassens herrer og damer udnytter til det yderste alle småkårsfolk for selv at kunne leve i overflod. Deres børn skambides ikke af rotter. De har ikke nødig at stuve sig sammen 9 mennesker i tre små rum, som arbejdsmand Hansen og hans store familie. Men råbe op om arbejdernes fordringsfuldhed, det kan de.

Vi skal i øvrigt senere vende tilbage til denne sag, og bl. a. omtale en anden uhyggelig rotterede, Englandsvej 8.

Social-Demokraten 10. januar 1921.


Rotterne på Gadekærsvej. Moder og barn slipper antageligt uden men.

Den 1½ årige Gunnar Hansen der blev så uhyggelig mishandlet af en rotte mens han forleden nat lå og sov sammen med sin søster i forældrenes lejlighed, Gadekærsvej nr. 12 i Valby, synes at skulle slippe betydeligt heldigere end straks ventet. Hans sår er ganske vist ikke endnu helede, men så godt synes disse at være blevet udvaskede og desinficerede at der hverken bliver tale om blodforgiftning eller betændelse. Gunnars mor arbejdsmand Hansens hustru, der som meddelt også blev bidt af rotterne, har derimod i flere dage haft stærke smerter i sit sår, og hånden har været meget opsvulmet. 

Naturligvis har der været klaget til ejendommens administrator, sagfører Nielsen i Vestervoldgade, men endnu er der intet foretaget til rotternes udryddelse. Sagføreren har dog tilbudt beboerne at han ville give dem penge til anskaffelse af en rottehund og til hundetegnet når beboerne ville fodre hunden.

Aftenbladet (København) 13. januar 1921.

Valbygårdsvej 40. Opført fra 1908. Foto Erik Nicolaisen Høy.


Viet til sin hustru efter 14 års skilsmisse. Gammel kærlighed ruster ikke.

Borgmester Kaper i Magistratens 1. Afdeling har i disse dage i embeds medfør forrettet en borgerlig vielse af en ganske sikkert højst sjælden art. De to nygifte var en smedesvend ved navn Adolf Hansen og hans hustru (!), Inger Marie, f. Jonassen.

- - -

De to mennesker der som man altså kan forstå, har været gift en gang tidligere, blev for 14 år siden skilt på hustruens begæring, idet hun havde fået beviser for at manden var hende utro. Hun fik ved skilsmissen tilladelse til at indgå nyt ægteskab - en tilladelse hun dog aldrig har benyttet sig af - mens han først opnåede sådan tilladelse flere år senere, for da omgående at gifte sig med en anden kvinde.

Så gik årene. Smed Hans og hans kone nr. 2 boede på landet ude i nærheden af Rødovre, mens kone nr. 1 levede alene i en lille lejlighed i Valby - og begge parter var så nogenlunde lykkelige og tilfredse med tilværelsen.

For et års tid siden døde imidlertid kone nr. 2, og hos smeden der altså nu var alene, vågnede der en længsel efter den gamle kone han for de mange år tilbage havde sveget på så skammelig vis.

Han begyndte at liste omkring ude i Valby. Og - ja, den gamle kærligheds krinkelveje er vel ikke ungdommens helt ulige. Resultatet blev i alle tilfælde, at de to fandt hinanden igen:

Forleden viedes på Københavns Rådhus fraskilt og senere enkemand Adolf Hansen til fraskilt hustru Inger Marie, f.  Jonassen, gift Hansen.

Bryllupsrejsen gik med linje 6 til Valby. Og de så herligt lykkelige ud, de to nygifte - han med sine 62 og hun med sine 58 år.

Aftenbladet (København) 26. januar 1921.


Spektakelmagere i Frelsens Hær. De forstyrrede gudstjenesten.

To unge slubberter ved navn Carl Nielsen og Peter Bock stod i går oppe i byrettens 4. afdeling som tiltalte for en aften i forrige uge at have lavet spektakel ude i Frelsens Hærs lokale i Valby. De havde skreget under salmesangen, og da et par officerer henstillede til dem at være rolige eller forlade lokale, havde de grebet fat i officererne og truet dem med prygl. 

Dommeren gav hver af de to slubberter en bøde på 100 kr, og sendte dem direkte ud på Vestre Fængsel til afsoning med det samme.

Aftenbladet (København) 15. april 1921.


Ny dansk industri. Direktør Anton E. Reventlow præsenterer D. T.-briketten for direktør H. Jørgensen.

Dansk Industri har jo ikke gode tider for øjeblikket, men så eget des glædeligere er det når der alligevel tages fat på et nyt område hvor der er udsigter til at vi kan hævde stillingen.

Aktieselskabet Skandinavisk Kompagni hvis ledere er direktør Anton E. Reventlow og Hans Jørgensen har udnyttet en tysk opfindelse på briketområdet. Ved anvendelse af hårdt beg får briketterne en særlig sammensætning der ikke alene giver dem en speciel hårdhed, men tillige en forøget varmeevne.

Fabrikken der er anlagt ude på Retortvej i Valby, tæt op ad Valby Gasværk har en særlig ledning til dette gasværk, hvorigennem tjæren ledes hen til fabrikken. Af tjæren uddrages så begen som igennem ophednings- og højtryksmaskiner ved blanding med kul og koks bliver til små briketter.

Aftenbladet (København) 16. april 1921.


10 dage alene med sin mors lig.

Et uhyggeligt familiedrama på Gadekærsvej. En 80-årig dame fundet som lig, skjult af sin åndssvækkede søn.

I mange år har der i det gamle, stråtækte og faldefærdige hus ude på Gadekærsvej nr. 6 i Valby boet en nu 81-årig fru Laura Møller, der er enke efter en forlængst afdød handelsgartner M., sammen med sin søn, der oprindelig også har lært gartneriet, men som, skønt han nu er 42 år gammel, ikke i mange år har bestilt noget som helst, fordi han er en del åndssvækket.

De to mennesker levede stille og tilbagetrukket - Moderen var jo så gammel, at hun kun gik de nødvendigste indkøbsærinder, og sønnen er så menneskesky, at han aldrig taler med nogen, men dagen lang sidder inde bag det smårudede vindue i den skumle og halvmørke, lille lejlighed, lukkende sig selv og hjemmet helt ude fra den øvrige verden.

Mistanken hos naboerne.

Nu i går er det gamle hjem imidlertid blevet lukket op på vid gab - brutalt åbnet for offentligheden ved en sjælden uhyggelig tragedie.

Naboerne og da navnlig en fru Knudsen der bor i lejligheden ved siden af, havde lagt mærke til, at fru Møller ikke havde vist sig den sidste halve snes dage. Hun gik ikke sine vante indkøbsture, sås heller aldrig ved vinduet, og på de gentagne forespørgsler svarede sønnen enten, at hans mor var gået i byen eller at hun lå syg og ikke tålte at tage mod besøg.

I går kom der en dame inde fra byen, en fru Therkildsen, for at se til den gamle dame. Hun blev afvist af sønnen med den besked, at moderen ikke var hjemme. Men bagefter kom fru T. i samtale med fru Knudsen, og da denne fortalte, at sønnen til hende havde sagt, at moderen var syg, fik man en mistanke om at der var noget galt å færde, så meget mere som de to damer samtidig troede at mærke en underlig lugt inde fra den Møllerske lejlighed. Fru Knudsen fik sin mand til at ringe til politiet i Valby og fortælle om mysteriet Og en betjent mødte kort efter og forsøgte at sig adgang til lejligheden.

Det viste sig imidlertid da at Møller var gået ud og havde afIåst døren. Og betjenten måtte krybe ind gennem et vindue for at få adgang til lejligheden.

Det var et frygteligt billede der mødte betjenten, da han kom ind i det bagerste af de to små stuer. Luften var fyldt med en gennemtrængende, næsten kvælende lugt. Og da han gik hen til sengen og løftede det lagen, der meget sirligt var bredt ud over den og dækkede den i dens hele længde, så han den gamle dame ligge død deri - et lig der var så opløst at det var ligefrem uhyggeligt at se på.

Der er efter den tilkaldte lægens udsagn ingen tvivl om, at den gamle dames død er indtrådt for mindst 8-10 dage siden, altså netop dagen efter den dag, man sidst har set hende, nemlig forrige onsdag. Og i al den tid har den åndssvækkede søn været alene med den døde - utvivlsomt uden følelse af dødens gru og uden forståelse af, hvad der egentlig var sket.

Betjenten, der havde gjort det frygtelige fund, telefonerede efter en rustvogn. Men netop, da denne holdt parat til at køre bort med liget, kom sønnen hjem fra sin lille udflugt, han blev ført med til politistationen i Valby hvor man forsøgte at få en forklaring af ham, hvilket imidlertid viste sig ganske håbløst. Han var fuldkommen rolig og upåvirket og på alle spørgsmål, selv de mest modstridende, gav han kun Svaret: “Ja, det er rigtig nok"!

Politiet anholdt ikke den stakkels mand, men lod ham gå hjem på Gadekærsvej igen i forståelsen af, at han ikke har noget som helst med moderens død at gøre, og i det hele må betragtes som uskadelig.

Men antagelig vil han inden længe blive anbragt på en anstalt og således fjernet fra hjemmet med det uhyggelige minde.

Aftenbladet (København) 30. april 1921.


En uhyggelig historie.

En fru Therkildsen henvendte sig i går på station 9 i Valby og sagde at det vistnok var galt fat hos en fru Laura Møller der boede i Gadekærsvej 6 sammen med sin sindssyge søn. Fru T. var kommet på besøg, men var blevet afvist af sønnen der sagde at hans mor ikke var hjemme. En dame ved siden af fortalte hende at sønnen til hende havde sagt at moderen ikke kunne modtage besøg fordi hun var syg. Det hele var så mystisk.

En betjent gik med fru T. hen til lejligheden. Man fik at vide at sønnen var gået ud. Betjenten kom dog ind ved at krybe gennem et åbentstående vindue.

I lejligheden var der en gennemtrængende lugt. Da betjenten så nærmere til, fandt han liget af en 80-årig dame liggende i sengen. Liget så ud til at have ligget en halv snes dage. Og i al den tid havde den sindssyge søn upåvirket gået om i stuerne.

Nationaltidende 30. april 1921. 2. udgave.

Gammel Jernbanevej 19-23. Opført fra 1908. Foto Erik Nicolaisen Høy.

lørdag den 27. januar 2024

Valby Tidende nr. 248, august-december 1920

Lynet slog ned på Carlsberg. Et mørserbrag over Valby.

Under uvejret i går knaldede der pludselig et mørser-brag over Valby og en vældig flamme lyste hele bydelen op. Lynet var slået ned på Carlsberg i fabrikken, hvor man tilvirker mineralvande. Der arbejdede 50 mennesker derinde, og de blev et øjeblik ligefrem bedøvede af den enestående voldsomme detonation lynafleder-systemet stod sin prøve; men nedslaget var så voldsomt, at bygningens elektriske ledningsnet blev beskadiget. En ung pige, der i nedslagsøjeblikket stod og holdt på et jernrør, følte en lammelse i den ene arm. Hun måtte afbryde sit arbejde og tage til sit hjem. Et par andre af de unge arbejdere fik et nervechok, men kom dog nogenlunde til hægterne i løbet af kort tid.

- Det var et brag der bogstavelig talt flåede vore trommehinder, sagde en af arbejderne; jeg har aldrig været været ude for noget lignende.

Aftenbladet (København) 6. august 1920.


Valby Revyen.

Frk. Sick-Hartvig.

To gode, kendte skuespillernavne har den unge dame, der i aften ved den 50. opførelse af revyen i Korups Have synger om serveringsdamerne og “sin onkel Ferdinand".

Heldigvis kan den unge pige frk. Sick-Hartvig, bevise sin ægte skuespillerafstamning, ikke alene gennem navnet, men også gennem foredraget af de viser som er hende betroet. Det er en soubrette i svøb som publikum her skænker sit bifald.

Men for øvrigt, alle får de publikums bifald - først og fremmest den lille mand og den store kone - og derfor kan revyen i Korups Have - Chr. Krums værk - med sindsro se de mørke aftener i møde.

De vil ikke, så sandt københavnerne vil more sig, formindske besøget.

Aftenbladet (København) 6. august 1920.


Plads til de husvilde.

En villa der har stået ledig i 1 år. Der er plads til mindst 6 husvildefamilier.

Hvor skal man skaffe plads til de husvilde? Vi lovede i går at give svar derpå ved at føre SOLIDARITETs læsere gennem byens tomme og halvtomme lejligheder.

Vi begynder i dag med en tur til Valby.

På Valhøjsvej Nr. 12, en sidevej til Valby Langgade, ligger et større som villa bygget hus; det har nu stået ledig i ca. 1 år.

Det ejedes af en fru Petersen, der havde en borger- og realskole deri, men så for et årstid siden blev hun ramt af en sørgelig ulykke. Hun havde en søn, der led af ligfald. En dag han var alene nede i kælderen, fik han et anfald og faldt om med et tændt gasapparat og forbrændte sig så slemt, at han døde.

Fru Petersen ville da ikke drive skolen længere, men solgte den til en skolebestyrer fra landet. Han havde den dog kun en kort tid, og ophævede da skolen og solgte bygningen til Skandinavisk Oliekompagni, Niels Brocksgade 7, og siden har den stået ledig.

Det var meningen, at det af dette kompagni skulle benyttes som olielager, men det var nok opdaget, at det var en bedre forretning at spekulere med det; for det har som sagt ikke været benyttet til noget som helst, og vi erfarer, at firmaet for øjeblikket ligger i underhandlinger for at få det solgt. Når det nu igen skifter ejer, bliver resultatet vel kun, at det igen skal ligge øde hen endnu et årstid i spekulationsøjemed.

- Og imedens går der tusindvis af mennesker i København og sukker for at få tag over hovedet!

Det er en stor villa med en dejlig have, der nok kunne rumme 8 husvilde familier, men sætter vi tallet ned til 6, og man så fortrinsvis søgte dem ud med flere børn, kunne de komme til at bo under ikke så lidt hyggeligere forhold end flertallet af de husvilde nu gør - haven med græsplænerne ville egne sig udmærket som legeplads for børnene.

Til beboelse egner den forhenværende skole sig udmærket. Bestyrerens lejlighed er lige til at flytte ind i, og selve klasseværelserne kan med ganske minimale bekostninger omforandres til ordentlige beboelsesrum.

Dette har vi overbevist os om ved selvsyn, og firmaet der nu ejer det, indrømmer det også.

Her kan skaffes plads til mindst 6 husvilde familier, men alligevel lader man den stå tom i et helt år. Vi skal i morgen aflægge et besøg på Østerbro.

Solidaritet 19. august 1920.


Urtyvene fra Valby. De blev grebne under forsøg på et nyt indbrud.

Allerede i nat er det lykkedes politiet at fange gerningsmændene til indbrudstyveriet i går nat hos urmager Bastiansen ude på Valby Langgade.

Den ene af dem, øjensynlig hovedmanden, blev taget ved totiden i nat af den patruljerende politibetjent ude på Søndre Boulevard hvor han var i færd med at bryde ind i guldsmed Michelsens butik i ejendommen nr. 34. Og på stationen angav han efter en del udflugter to medskyldige samt tilstod at det også var ham der havde stjålet Bastiansens ure.

De to medskyldige blev anholdt i morges i deres respektive hjem. Og i formiddag fremstilledes hele trekløveret i dommervagten.

Aftenbladet (København) 20. august 1920.

Trods udseendet er Bjørnsonsvej 45 i BBR-registret noteret til at være opført 1920. Foto Erik Nicolaisen Høy.

Blodtørstige hunde. En mængde høns og kaniner ihjelslået i Valby kolonihaver i nat.

Ude i kolonihaverne lige over for Nordisk Filmkompagnis Optagelsesteater på Mosedalsvej i Valby har et par hunde i nat anrette frygtelige ødelæggelser mellem de der "opstaldede" høns og kaniner.

Hundene der foreløbig er "ukendte", idet man kun har fundet deres spor i morges - har sprængt indhegningerne til en mængde hønsehuse og kaninbure og derefter, ganske planløst, ihjelbidt "beboerne", hvis lig i morges fandtes liggende spredt midt i alle haverne.

En foreløbig opgørelse viser at der er dræbt høns og kaniner til en værdi af mindst 2.000 kr, så man kan forstå at der er sorg og bedrøvelse i dag mellem haveejerne derude.

Aftenbladet (København) 1. september 1920.


Urtyvene fra Bastiansen i Valby og fra Sønder Boulevard 34 fik i går deres dom ved Østre Landsret. Holger Rasmussen sendtes 18 måneder i forbedringshuset og fik altså sin ved byretten idømte straf forhøjet med 6 måneder. Hans kammerat, Hans Chr. Hansen, beholdt sine 18 måneder som byretten gav ham.

Aftenbladet (København) 29. september 1920.


Natten til i går har der været tyvebesøg hos slagtermester Dennig i Trekronergade nr. 26 ude i Valby.

Tyvene har brækket et vindue til gården op og derved skaffet sig adgang til butikken. Her har de udvalgt sig en større portion spegepølse - i alt for 500 kr. - og transporteret den bort i en forretningen tilhørende sæk. På gerningsstedet har de efterladt et brækjern og en seddel med påskriften "Tak for pølserne"!

Aftenbladet (København) 2. oktober 1920.


Da Carl Aller lavede en falsk femdalerseddel.

Den blev stamfader til den store virksomhed. Interessante minder på 75 års fødselsdagen.

Lederen og grundlæggeren af Skandinaviens største illustrerede ugeblad, “Illustreret Familie-Journal", fylder den 25. november 75 år, men alderen trykker ham ikke; rask, rørig og interesseret færdes han stadig som den ledende ånd rundt om i det store, moderne bygningskompleks derude ved Valby jernbanelinie, som giver hundreder af mennesker beskæftigelse, og hvorfra det store millionoplag af det kendte ugeblad hver uge spredes ud over hele Skandinavien.

- Det er jo et ganske respektabelt livsværk, jeg har at se tilbage på, siger Carl Aller, da vi besøger ham i hans smukke privatvilla, der ligger tæt ved etablissementet, - det er egentlig lidt af et moderne eventyr, eventyret om den grimme ælling, der blev en pragtfuld svane, om igen i moderne udstyr. Jeg kan på en vis måde sige at det var en falsk pengeseddel, som blev stamfader til hele min virksomhed.

Jeg gjorde nemlig for mange år siden en opfindelse på fotolitografiens område, der satte mig i stand til ganske skuffende at eftergøre enhver tryksag. Jeg præsenterede denne opfindelse for Nationalbankens direktion, og for at demonstrere betydningen af denne opfindelse, eftergjorde jeg  - selvfølgelig under direktionens kontrol - en af bankens femdalersedler, og resultatet viste, at bankens tællere ikke var i stand til at skelne mit fabrikat fra de ægte sedler. Man tilbød mig så valget mellem en stilling i bankens seddeltrykkeri, eller en sum penge til at starte en selvstændig virksomhed for, og jeg valgte det sidste, hvilket jeg aldrig har fortrudt, tilføjer Aller med et lunt smil.

Jeg begyndte med “Nordisk Mønstertidende”, fik nogle meget store fotolitografiske arbejder, som f. Eks. Dorés Billedbibel og andre store værker. Min for få år siden afdøde hustru var mig en uvurderlig medhjælper, vi arbejdede begge med iver og interesse i vor virksomhed, og så varede det ikke længe, før “Illustreret Familiejournal  så lyset. Dengang anede vi ikke at den skulde blive det store foretagende den nu er, men den vandt hurtig fodfæste, gik støt fremad og opslugte efterhånden de få konkurrenter, der dengang eksisterede, og af hvilke “Nordstjernen", som Julius Schiøt redigerede, vel var det mest kendte. Det var en morsom og interessant virksomhed, og jeg fik efterhånden de fleste af de dengang anerkendte Forfatternavne til bladet.

Da Herman Bang snød med liniebetalingen.

Herman Bang skrev fx en mængde digte til mig, men han var nær ved at være mig lidt for udspekuleret; han tvang mig til at lave lidt om på honorarsystemet. Jeg betalte nemlig vist for hver verselinie, men Bang, som kunne bruge mange penge, vænnede sig efterhånden til at lave sine verselinjer så korte, så man måtte forbavses. Når han fx skrev Ak! Ak! Ak!, så var det tre linier, og da jeg fandt, at en krones penge for et Ak blev lidt for dyrt, indførte jeg den regel, at betalingen skulle kun gælde for en fuld verselinie, og så sagde Herman Bang Ak! rigtig for alvor. Men han fandt sig dog i skæbnen, og vi var lige gode venner for det.

Holger Drachmann var også i mange år en meget flittig medarbejder hos mig, - han skrev versificeret tekst til de fleste af de store helsidesbilleder.- Billeder, som jeg hovedsagelig købte fra udlandet. Han var også en jævnlig gæst i mit hjem, og jeg mindes altid med glæde de mange hyggelige timer, vi har tilbragt sammen. Han kunne være så charmerende, barnlig og elskelig, gøre indtryk af at være et rigtig udpræget hjemmemenneske - men til andre tider kunde han jo være stik modsat, jeg tror i det hele taget aldrig jeg har truffet en mand, der som Drachmann var det absolutte stemningsmenneske. Sådan kunne jeg nævne mange af de navne der i den sidste menneskealder har spillet en rolle i litteraturen og som min bladvirksomhed har bragt mig i Berøring med; men jeg synes egentlig, at jo længere jeg tænker tilbage, jo mere udprægede var personlighederne - det er ligesom nutidens rastløse og nervøse liv gør selve personlighederne mere hverdagsagtige og kedelige.

Men der er jo i det hele taget intet der er som i de gode, gamle dage, - der var jo mere glæde ved at være bladudgiver før. Et af de nye tidens tegn er jo fx også det, at faste abonnenter er mere sjældne end før - det går efterhånden over til at blive løsnummersalg, og det kan jo naturligvis have sine fordele, - men det andet var alligevel om jeg så må sige, mere intimt. - - -

Smukt og imponerende præsenterer de Allerske bygninger sig fra jernbanelinien. Og rejsende, der farer forbi, kan ikke undgå at lægge mærke til det stilfulde etablissement, -  men kun få aner eventyret om den ene, - tilmed eftergjorte pengeseddel, der i en ualmindelig dygtig mands hånd blev til Nordens største bladetablissement.

Aftenbladet (København) 17. november 1920.

Valbygårdsvej 33 er opført 1920. Her boede Carl Aller. Foto Erik Nicolaisen Høy.


75 år. Bladudgiver Carl Aller.

Der er et billede som denne gang vistnok vil mangle i "Familie-Journalens" berømmelige fødselsdagsgalleri af celebre mænd og kvinder; nemlig af selve bladets ejer Carl Aller.

Og dog bliver han i morgen 75 år; men han har frabedt sig al officiel hyldest. Om han slipper, er noget andet. Hans store virksomhed har hundreder af tunger, der vil udtrykke deres hengivenhed, og flygte kan dagens mand ikke, for hans skjulesteder er kun de to kendte: selve Valbygård om vinteren og det prægtige Sophienholm ved Frederiksdal om sommeren.

Så meget sværere for ham at unddrage sig skæbnen, som han trods sin alder stadigt sidder som centrum i alt arbejdet. Sønnerne Axel og Valdemar tager nok deres store del i sliddet, men patriarken sidder med trådene i sin hånd og giver sin mening til kende, både når det gælder bladet, papirfabrikken eller det store bogtrykkeri.

Carl Aller nyder en rørig, arbejdsdygtig alderdom efter mangfoldige års virksomhed. Det er i år 60 år siden han kom i litograflære, og 43 år siden han startede ugebladet.

Fritiden tilbringer han dels med sine kære havesysler, dels med en selskabelighed der knytter hele hans store familie til ham, og for resten også med violinspil som han ivrigt dyrker fx sammen med sin datter og broderdatter fru Nina Aller.

Måtte han slippe nogenlunde velbeholden over morgendagens uro.

Nationaltidende 24. november 1920, 2. udgave.

lørdag den 20. januar 2024

Valby Tidende nr. 247, juni-juli 1920

Voldssagen fra Valbygårdsvej endnu en gang.

Maskinist Thorkild Hansen skal også udrede skadeserstatningen.

For nogen tid siden idømte byretten maskinist Thorkild Hansen to måneders simpelt fængsel for vold mod en dame, fru Lorentzen der boede i den villa på Valbygårdsvej som ejes af Hansens far. Overfaldet var så meget mere grimt som fru L. på dette tidspunkt befandt sig i omstændigheder.

Ved byretten anmodede fru L. om at få en skadeserstatning, men dommer Ipsen henviste hende til privat søgsmål. I går kom sagen for i landsretten som gav fru L. det hun forlangte, nemlig 800 kr. Desuden blev Hansen pålagt at udrede 150 kr. i sagsomkostninger.

Nationaltidende 10. juni 1920, 2. udgave.


Der arbejdes på Valby-Revyen

I en pause under prøverne. Til højre hr. og fru Linne.

I den gamle, hyggelige Korups Have ude i Valby er sommerforestillingerne begyndt. Der spilles småstykker, men selvfølgelig skal der atter i sommer spilles en revy. Prøverne på den er i fuld gang - på de første akter vel at mærke. For naturligvis har forfatteren, den kendte journalist Chr. Krum det ligesom alle andre revyforfattere: Han skriver ikke sidste akt før dagen før generalprøven.

Men derfor slider de unge damer og herrer lige meget i det under Krums egenhændige instruktion - hvad han jo er godt kendt med fra sin årlige tre måneders teatervirksomhed i Roskilde.

De spillende er unge og ubekendte - de skal først her vinde deres sceniske sporer.

Kun to er gamle bekendte. Det er hr. og fru Linné, den lille mand og den store kone.

Han der oprindelig var skuespiller, men ikke kunne vinde frem på grund af sin lidenhed, skal spille den komiske hovedrolle og synge flere nye, danske viser, mens han sammen med sin frue synger et par af de kendte duetter.

Humør er der imidlertid i den lille mand, og det skal nok slå fængende gnister når "den er oppe over byen" ruller af tirsdag den 8. juni.

Aftenbladet (København) 1. juni 1920.


Valby Sommerrevy startedes i Aftes. En særdeles fornøjelig Forestilling.

I aftes var det blevet Valbys tur til at holde sommerrevypremiere, og som i tidligere år fandt højtideligheden sted i Korup Have. Men hvad der ikke just kan siges om alle tidligere Valby revyer, gælder for den som der i aftes var "oppe over byen", den blev en ubetinget succes som længe vil trække et stort publikum ud bag Søndermarkens smukke gamle træer.

Men Henriksen havde jo også i år ofret noget for sin revy, og han havde skaffet sig en kreds af unge fremadstræbende skuespillere og skuespillerinder, der dannede ikke så lidt mere end staffagen om det gammelkendt variétéduettistpar hr. og fru Linné (den lille mand med den store kone).

Spiritistisk samfundsdrama i tre seancer kaldes Valby Revyen; navnlig 1. og sidste seance gjorde sig, ja til sidst blev bifaldet og begejstringen så stærk, at publikum ikke lod sig fordrive fra haven, før det havde set forfatteren og komponisten blive båret op på tribunen.

At Valby Revyen foruden meget andet godt indeholder et par ligefrem sjældne perler, nemlig en S-vise (fire lange vers, hvor hvert eneste ord begynder med S) og så en potpourri-duet, som ægteparret Linné mestrer til fuldkommenhed, vi snart være en kendsgerning som hele byen snakker om.

Aftenbladet (København) 16. juni 1920.


Jubilerende overbetjent.

Den 1. juli kan overbetjent Gertsen, Absalonsgade 9, fejre sit 25 års jubilæum. Gertsen blev for 10 år siden overbetjent på Fælledvejens station og gør nu tjeneste på Valby Politistation.

Gertsen der nyder almindelig agtelse og anseelse, er en dygtig og pligtopfyldende politimand der har gjort sig fortjent til tak fra mange hjem for sin energiske kamp mod byens lyssky spillebuler, og på hans jubilæumsdag vil han få mange beviser for at han med hæder har tjent sit korps i de mange år.

Aftenbladet (København) 19. juni 1920.


Huslejenævn sigtet for bevidst løgnagtighed. En underlig affære i byretten

Dommer Nielsen i Byrettens 6. afdeling for kriminelle sager har haft en ejendommelig sag til behandling. Det drejer sig om intet mindre end at en husejer, tømrermester Storskov har sigtet 5. huslejenævn, hvis formand er landsdommer Jul. Møller for at have afsagt en ulovlig kendelse og for at have optrådt bevidst løgnagtigt.

Storskov har anmodet nævnet om tilladelse til at forhøje lejen i sin ejendom, Valby Langgade 85, fordi han havde anvendt betydelige beløb til reparationer.

Nævnet lod foretage en undersøgelse om reparationernes omfang og anmodede i den anledning ejendommens beboere om at møde i nævnet. Beboerne mødte og erklærede at der overhovedet ikke er repareret noget ved ejendommen i mange år. Nævnet aflagde også selv besøg i ejendommen, og det nåede til det samme resultat som ved afhøringen af lejerne. Det kunne ikke finde nogen forbedring ved ejendommen. Ejerens anmodning om forhøjet husleje blev derfor afslået.

En farlig skrivelse.

Herover blev husejer Storskov så forbitret at han sendte nævnet en skrivelse, hvori han sagde at nævnets protokoltilførsler var bevidst løgnagtigt og at den afsagde kendelse var ulovlig. Den var blot afgivet for at genere ham.

En så voldsom påstand kunne nævnet naturligvis ikke modtage uden protest. Det rejste sagen og krævede Storskov tiltalt for krænkelse af offentlig myndighed.

Politidirektøren tog sig straks af sagen, og den gik til undersøgelse hos politiassessor Dam Krogh i 10. undersøgelseskammer. Forundersøgelsen er nu afsluttet, og sagen er gået til behandling i 6. kriminalkammer, hvor den altså foretoges i går.

Her mødte ejendommens lejere som vidner og ekspeditionssekretær Bjerregaard mødte for nævnet.

Vidneforklaringen var ikke nøjagtig ens, men den gav dog til hovedresultatet at husejer Storskov ikke har gjort noget videre ved sin ejendom.

Dette resultat vedrørte ganske vist ikke i særlig grad sagens realitet: Beskyldningerne mod huslejenævnet, men forhandlingerne kom ikke videre ind på pointet.

Sagen blev ikke sluttet, og det vil den heller ikke før der om en måneds tid, når Dam Krogh kommer hjem fra ferie, kan  afholdes nye forhør.

Husejerens defensor om sagen. Vi har efter forhøret haft en samtale med overretssagfører Aage Smith der er engageret af Storskov til at føre sagen.

Hr. Smith indrømmede at man naturligvis ikke kunne sige at nævnet havde handlet bevidst løgnagtigt. Derimod ville han påstå at nævnets protokoltilførsler var mindre korrekte, og dette vil han bevise ved det kommende forhør.

Påstanden om at nævnets kendelse er ulovlig, fastholdt overretssagføreren, idet han sagde at nævnet har krævet at lejeforhøjelser der er foretaget før den sidste huslejelov blev vedtaget, skal nærmere undersøges i forbindelse med det nye krav om forhøjelse. Her mener hr. Smith at nævnet har overskredet sin kompetence.

Det er dog næppe sandsynligt at overretssagføreren får ret, når dommen bliver afsagt, for det må synes selvfølgeligt at nævnet tager alle omstændigheder med i betragtning når det skal bedømmes om der er grund til en lejeforhøjelse.

Social-Demokraten 28. juni 1920.

Jacob Storskov rejste efterfølgende til Sønderjylland, og overdrog tilsynet med ejendommen til Jens P. L. Jensen. Denne inkasserede husleje (1.200 kr) og stak af med pengene til Sverige hvor han i november 1920 blev anholdt i Helsingborg.


Et hemmeligt brændevinsbrænderi i Valby. Har smeden også stjålet sukkeret?

Forleden var der et par snedige opdagere, der på en fodtur gennem Valby kom til at kigge ned i en kælder, der tilhører smed Valdemar Nielsen.

Nå, måske var det ikke så rent tilfældigt; de har vel nok haft en lille mistanke. Dernede havde Nielsen nemlig indrettet sig det dejligste lille brændevinsbrænderi, man ville se. Nu blev både Nielsen og hele brænderiet taget med op i arresten, og sagen blev henvist til behandling ved 12. undersøgelseskammer.

I går var Nielsen i forhør, og han tilstod, at han havde tilberedt og solgt i potter brændevin om dagen. Nielsen der er smed på sukkerraffinaderiet i Valby, er forøvrigt sigtet for at have stjålet det sukker, han brugte til fremstillingen af sin brændevin, på arbejdsstedet. Men det benægter han på det kraftigste.

Oppe ved 12. undersøgelseskammer kan man i et af skabene se Nielsens apparater, deriblandt 12 zinkspande, der er halvt fulde af sukker, gær og knuste rosiner -  Hovedbestanddelene i “Valby prima Taffelakvavit".

Forhørene fortsættes, men spandene får foreløbig lov at blive stående. Assessoren tør Ikke tage dem ind i forhørslokalet af frygt for, at dunsterne skal være for kraftige.

Aftenbladet (København) 9. juli 1920.


Den 16. d.s. kan politibetjent Viborg fejre 25 års dagen for sin ansættelse i Københavns Politi. Jubilaren der gør tjeneste i Valby, har så at sige al sin tid virket på Vesterbro og vil være kendt af en mængde københavnere fra den tid han støt og sikkert stod "fast post" på det stærkt trafikerede hjørne af Gl. Kongevej og Vesterbrogade.

Viborg har en specialitet: han standser løbske heste, og for øvrigt har han altid vist som som en dygtig og pligtopfyldende politimand.

Aftenbladet (København) 14. juli 1920.


Spoleret kyllingegilde. Fjerkrætyve I Haveforeningen.

I går eftermiddags opdagede nattevagt Junget, at der stod en herlig duft af nystegt fjerkræ ud fra et lysthus i en af haveforeningen “Solvang”s haver i Valby. Han nærmede sig straks for at se, hvem gildesmændene var, og da han havde undgået at vække opmærksomhed, så han, at det var 8 unge mennesker i 16-17 årsalderen og ikke murer Svendsen som ejer haven, der tilberedte steg. Junget listede sig bort igen og tilkaldte politibilen, som hurtigt kom tilstede og anholdt alle lækkermundene. Det viste sig, at de sad bænkede omkring bordet hver med sin friskstegte kylling foran sig. Det kneb vel nok lidt med opdækningen, men til gengæld kunne gildesfolkene jo indbilde sig, at de var på skovtur, da der var skyggefulde træer omkring dem og duftende blomster i det grønne.

Nu blev gildet brat afbrudt, og den mad, de kom til at spise i aftes i arresten, var ikke kyllingesteg, efterfulgt af jordbær.

Ved anholdelsen af de tre unge mennesker mener Politiet, at det har fået fat på gerningsmændene til en lang række hidtil uopklarede tyverier fra kolonihaver. Hvem der i dette tilfælde har leveret stegen til tyvenes bord, er endnu ikke opklaret, men når de i formiddag bliver fremstillede i dommervagten, vil dette spørgsmål måske blive opklaret.

Social-Demokraten 15. juli 1920.


Kedelsmedene vil have sat syndikalisterne på porten. En meget mærkelig strejke. 

Syndikalisterne er dårlige kammerater.

Hos F. L. Smidth & Co. i Valby har der i et par dage været iværksat en ret interessant strejke.

Det var kedelsmedene der ikke ville arbejde sammen med nogle syndikalister som de mente ikke viste tilstrækkelig kammeratlig optræden og som derfor ønskedes afskediget.

Først rettedes en anmodning om afskedigelsen til firmaet, og da dette ikke mente at kunne tage parti i arbejdernes indre stridigheder, blev kedelsmedene fra i lørdags borte fra arbejdet.

Naturligvis var firmaet ikke glad for arbejdsstandsningen og indledte derfor en forhandling om dennes ophør.

Ved forespørgsel i dag til morgen erfarer vi at strejken nu er sluttet, uden at syndikalisterne er blevet afskediget.

Aftenbladet (København) 28. juli 1920.

Søndre Fasanvej 98 Opført 1917. Foto Erik Nicolaisen Høy.