lørdag den 27. juni 2020

Valby Tidende nr. 61, maj-december 1867

Ulykkestilfælde. 

En ældre kone sad torsdag eftermiddag på trappegangen, som fører op til hendes bopæl på 2. sal i en ejendom i Valby, og legede med sin datters lille barn som netop den dag fyldte et år. Barnet rejste sig under legen op i bedstemoderens skød og strakte sig hen i mod vinduet som var tæt ved, da dette gik op, og barnet styrtede ned på stenbroen i gården. Der blev straks hentet læge. Men uagtet der hverken sås blod eller noget brud, døde barnet efter 1½ times forløb.
(Folkets Avis - København, 20. maj 1867.)

Dagsbegivenheder.

Hos en i Valby boende bryggerknægts kone indfandt der sig i forgårs en person og forlangte 20 Rd., hvilke han foregav at skulle bringe til hendes mand, der skulle betale dem for en hest, som han havde købt. Konen der ingen mistanke fattede, gav ham pengene, hvorpå han bortfjernede sig, men det viste sig da manden kom hjem, at historien var opfundet og at konen var blevet bedraget for de 20 Rd.
(Dags-Telegraphen (København), 16. juni 1867)

Svindleren havde brugt nogle få daler, hvoraf han ved sin anholdelse blev fundet i besiddelse:
Påkendte sager i Kriminal- og Politiretten
--- Ifølge det under sagen oplyste havde arrestanten således i løbet af afvigte maj og juni måneder under ovenanførte urigtige foregivenheder i svigagtig hensigt fravendt 9 forskellige personer et pengebeløb af i alt 47 Rdl. 64 sk.
På grund af det blev arrestanten der er 35 år gammel, ifølge sin af det iøvrigt oplyste bestyrkede tilståelse ved Kriminal- og Politirettens dom, efter straffelovens § 251 påny anset med et års forbedringshusarbejde.
(Fædrelandet, 31. juli 1867 (uddrag))

Undgået jernbaneulykke. 

(Sorø Amtst.) Iltoget fra Korsør undgik søndag morgen heldigt en stor fare. Da toget var i fuld fart mellem Glostrup og Valby, opdagede lokomotivføreren forude et hølæs i færd med at køre over sporet. Han gav straks signal til hårdeste opbremsning, og skønt toget ikke kunne standses på den korte strækning, blev der derved vundet så megen tid at læsset slap over og passeredes i få alens afstand. Den der har udsat et stort antal mennesker for en uberegnelig ulykke, burde drages strengt til ansvar.
(Flyveposten, 7. august 1867.)

Vagabonder.

Tyve personer dels fra Ladegården, dels fra fattigvæsnets andre stiftelser, havde i forgårs eftermiddag indfundet sig i Valby, formodentlig for at betle. Søndre Birks politi der som rimeligt er, fandt dette antal temmelig stort, transporterede dem til amtets tinghus, hvor de overnattede, og efter at de havde fået en advarsel, blev de i går atter afleveret til deres forskellige opholdssteder.
(Dags-Telegraphen, 20. august 1867)

Bryggeriet Carlsberg.

(Fl.A.) Som bekendt brændte i april måned flere af bryggeriets bygninger. Disse er nu opført igen i en meget stor stil med tilhørende apparater. Inventariesager osv. er anskaffet og man venter at bryggeriet om en meget kort tid igen vil begynde sin tidligere betydelige virksomhed.
(Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende, 22. august 1867)

Den sydsjællandske jernbanesag. 

… Et af disse projekter er den af English og Hanssen udkastede plan til en let, smalsporet jernbane, og det skal ifølge Næstved Avis finde understøttelse hos flere af landets “formående mænd”, der er trådt sammen for at fremme det. Det hedder endog at der snart kan ventes offentlig indbydelse til aktietegning på dette foretagende. Det er hensigten at bygge en let, smalsporet jernbane (3 fod 6 tommers sporvidde) fra København via Valby, Køge, Rønnede og Præstø til Kallehave, med sidebane fra Rønnede til Næstved … Stationer eller holdepladser tænkes anbragt omtrent 1 hver mil, nemlig på Sjælland: København, Valby, Avedøre, Hundige, Kagstrup, Køge, Gunderup, Kæderup, Rønned, Sparresholm, Store Røttinge, Præstø, Lækkende og Kallehave ….
(Referatet blev bragt i en snes aviser, her fra Dagbladet (København), 4. september 1867)

En karl som tjente på en gård i nærheden af Valby, er torsdag formiddag blevet sparket meget farlig i underlivet af en hest.
(Dags-Telegraphen (København), 6. september 1867.)

Sessionen for Frederiksberg og Hvidovre Sogne, til hvilke sidste sogn hører byerne Valby, Vigerslev og Hvidovre samt Kongens Enghave, er af chefen for 2. udskrivningsdistrikt ansat til fredag den 26. oktober kl. 9 formiddag på Tinghuset på Blegdamsvej.
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissmentstidende, 10. september 1867)

Det har behaget Gud i sin visdom efter et meget langt og smertefuldt sygeleje onsdag den 25. september at kalde til sig min elskede mand, min søns kærlige og atopofrende fader, tømrer Verner Petersen, i en alder af 44 år, hvilket sørgeligst bekendtgøres for slægt og venner af hans efterladte hustru og søn, samt moder og søster.
Valby den 28. september 1867
J. B. Petersen, født Holm
M. Petersen
P. E. Petersen
G. Petersen
Begravelsen finder sted fra hjemmet mandag den 30. september, kl. 1 eftermiddag.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 28. september 1867.)

Den frederiksbergske afdeling af De Danske Våbenbrødre afholdt søndag aften et møde hvori den endelige bestyrelse valgtes, nemlig ti formand ritmester Sommer med 24 af 43 stemmer, til medlemmer af bestyrelsen: Politibetjent P Møller (40 st.), inspektør W. Heymann (32), fuldmægtig Jochumsen (31), krigsassessor Andersen (29), forhenv. gårdejer J. C. Olsen af Valby (25) og løjtnant Rosendahl med 20 af 43 st.
(Flyveposten, 22.oktober 1867.)

En brønd i Valby. 

Forleden forefaldt på en mark i Valby en hændelse som fortjener at omtales for derved om muligt at bevirke at der fremtidigt vises mindre ligegyldighed ved at lade dybe brønde ligge jævnt med jordoverfladen uden at være forsynet med rækværk eller karm, så at mennesker der tilfældigt passerer en sådan mark i mørke og ikke er bekendt med forholdene, kan omkomme ved at styrte ned i en sådan faldgrube, hvor deres lig måske kan ligge halve år uden at blive opdaget. Ved nævnte brønd står nemlig et vandtrug ved hvilket gårdens heste plejer at blive vandet. Ved middagstid gik en af hestene der varvant til selv at søge vandstedet, til vandtruget, men da den fandt dette tomt, gik den hen til brønden, hvor den formodentlig ved at se vandet har troet at dette var nærmere overfladen end det var. For pludselig styrtede dyret ned i brønden med bagkroppen opad og blev først trukket op som død.  
E.
(Flyveposten, 24. oktober 1867.)

Valget af sogneforstandere i Hvidovre. 

Om den bevægelse som i så henseende finder sted i Hvidovre Sogn og særlig i Valby, har vi modtaget følgende skrivelse som vi ikke vil nægte optagelse, uagtet vi selvfølgelig ikke kan have et så nøje kendskab til forholdene i den nævnte kommune, at vi kan gøre de i skrivelsen fremsatte anskuelser til vore eller overhovedet udtale os for den ene eller den anden af parterne:
“Torsdag den 12. d.s. fandt der en temmelig levende valgkamp sted i Vigerslev i anledning af valget af 3 sogneforstandere for Hvidovre Sogn, indbefattende byerne Hvidovre, Vigerslev og Valby. Det er nok første gang at der ved disse valg har vist sig nogen mere almindelig deltagelse, for hidtil har forstanderposterne kun været betragtet som en forret for sognets gårdejere, som et slags privilegium der klæbede ved hartkornet til at bestemme hvorledes det hele skulle ordnes og styres, uden at nogen anden af sognets beboere eller skatteydere havde andet at bryde sig om end at betale de skatter som forstanderskabet udskrev, og for resten finde sig i at det gik med deres interesser som det styrende parti besluttede. Men skulle det kunne tænkes at der i de ovennævnte byer og navnlig i Valby, ikke skulle være en mand blandt de mindre skatteydere der besad dygtighed og indsigt nok til at antage sig disses interesser, når de hidtil enerådige ikke i deres tilvante overvurdering af deres specielle interesser og indbildte overlegenhed havde forsmået at søge nogen hjælp til kommunens styrelse udenfor deres egen privilegerede klasse? Det er klart - og skammen herfor falder tilbage på de mindre skatteydere - at det for en stor del er deres egen skyld, at forholdene har udviklet sig således at de hidtil den dag i dag har savnet i sognestyrelsen en repræsentant der hører til deres egen klasse og derfor er deres naturlige forsvarer og talsmand. Men når det tages i betragtning at en stor del af disse mindre skatteydere er arbejdsmænd i små kår, og såvel disse som hele håndværkerklassen er mere eller mindre afhængige af gårdejerne, vil man finde det mere undskyldeligt og disse ikke har brudt med det tilvante og nedarvede, end at disse kunne fastholde den ukloge afsondring og i stedet for at mildne modsætningen ved at nærme sig de mindre skatteydere, skærpe den indtil det punkt, at det nødvendig må have brud og uenighed til følge, som under alle omstændigheder må virke hæmmende. - Det usædvanlig talrige valgmøde i torsdags der talte over 100 fremmødte, viste tydeligt at de mindre skatteydere er vågnet til bevidsthed om deres ret og beføjelse til at have stemme med i kommunens og deres egne anliggender således som lovgivningen i mange år har hjemlet og endnu hjemler dem. At den først ved dette valg fremkommer bevægelse blandt de mindre skatteydere ikke formåede at besejre den gamle vane at lade de mere bemidlede styre som hidtil, vil ikke kunne forundre, tilmed da valgstedet var forlagt til den by der i kommunen tæller den mindste folkemængde, navnlig af de mindre skatteydere, og den naturligste fremgangsmåde at afholde valg i Valby, som den by der af mindre skatteydere tæller lige så mange som de to andre byer tilsammen, var tilsidesat.
Men hvad enten nu udfaldet af valget betragtes som en sejr eller som et nederlag for den ene af parterne, står det fast, at klagen over manglen på fremadstræben og virksomhed for kommunens opkomst og kraftige udvikling ikke længere kan betragtes som en enkeltmands urolige drøm,men som en overbevisning hos en ikke ringe del af kommunens skatteydere, en overbevisning der ikke kan blive i den største betydning for kommunens fremtidige styrelse”
(Folkets Avis, 28. december 1867.)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar