lørdag den 4. juli 2020

Valby Tidende nr. 62, januar-februar 1868

Den offentlige Politiret

2. afdeling. Assessor Sporon.
Tirsdag den 31. december kl.12.
For at have kørt på jordvejen ved alleerne på roerne mulkteredes kuskene Hans Jensen og Lars Jørgensen, mælkeforpagter Anders Sørensen af Brøndbyvester samt kuskene Lars Jensen, Niels Petersen, Ole Hansen, Hans Frederiksen, Christian Grønvold og Niels Mortensen hver med 1 rd., hvorimod Lars Olsen af Valby, der påstod at have fået tilladelse dertil af en politibetjent, som havde sagt: “Kør De kun væk!” fik sagen udsat for at se at få fat på betjenten. Martin Olsen, der havde kørt en drosketur for en syg madame som ikke kunne tåle de stød vognen gav på stenbroen, fik ligeledes sagen udsat.
(Flyveposten, 2. januar 1868)

Den offentlige politiret

2. afdeling, Assessor Sporon
Tirsdag den 7. januar kl. 12
Af de almenyndede og populære sager angående kørsel på ridestierne ved alleerne udenfor byen foretoges der i dag fire, hvorved Lars Olsen af Valby, Rasmus Larsen af Vangede, vognmand Jens Nielsen af Skovshoved og M. Nørregaard blevet mulkterede med 1 Rd. hver.
(Flyveposten, 8. januar 1868)


Bakkehuset 1865. Tegning af Susanne Jacobsen. (KBHbilleder, Frederiksberg Stadsarkiv, public domain)

Valby Sangforening

I morgen fredag kl. 2 præcis, indvies den nye fane, hvortil samtlige inden- og udenbys medlemmer indbydes.
Bestyrelsen.
(Folkets Avis, 9. januar 1868)

Nye forbrugsforeninger. 

Den i Valby bestående Syge- og Begravelsesforening har vedtaget at etablere et udsalg for foreningens medlemmer af alle livsfornødenheder. Til forbillede har den valgt den i Thisted oprettede forbrugsforening. 
(Flyveposten, 20. januar 1868.)

Anholdelser

Torsdag morgen anmeldte en i Valby boede handelsmand at der om natten var begået indbrud hos ham og bortstjålet 12 sølvgafler, 1 sølvbæger, 10 sølvskeer, 4 stager, nogle klædningsstykker, henved 10 snese æg, en kurv med løg m.m. Tyveriet var efter den straks på stedet anstillede undersøgelse, udført med en høj grad af frækhed og dumdristighed. Tyven var nemlig gået ind igennem den uaflåste indkørselsport mod Valby Gade og havde opbrudt et i gården værende værksted som var aflåst med hængelås, hvilken fandtes itubrudt i gården. Han tog her et bundt dirke og et bundt nøgler som hang i et vindue og var derefter steget over et 4 alen højt stakit der adskiller den egentlige gård fra den såkaldte hønsegård. Ud imod denne vender vinduerne for en varekælder, og i det ene af disse var i stedet for glas anbragt et trægitter, som det er lykkedes tyven at løfte af de indvendigt anbragte kroge. I denne kælder stjal han de nævnte æg af en kasse der indeholdt et langt større antal, gik derefter ved at opløfte en lem i loftet op i køkkenet ovenover og fra dette ind i det tilstødende, aflåste værelse, hvortil nøglen dog sad ud imod køkkenet. Her stjal han et lagen og nogle kraver, gav sig tid til at drikke noget vin, som stod i en flaske, begav sig derefter ind i den tilstødende sal, hvor han stjal resten, hvorefter han med den i løsen siddende nøgle oplukkede døren ud til forstuen, og efter at have kastet de stjålne dirke og nøgler fra sig i gården, begav han sig bort med sit bytte. 
Det sås at han havde benyttet lys til sin gerning, for der var efterladt et talglys i et cigarbæger som stod i den ene stue. At tyven måtte være en i ejendommen vel lokaliseret person, var utvivlsomt, og mistanken faldt navnlig på en svensk snedkersvend ved navn Johan Björling som i oktober måned f. å. var ankommet her til landet og efter i få dage at have arbejdet ved sin profession havde konditioneret hos den bestjålne indtil han i december f. å. blev anholdt som sigtet for tyveri, hvorefter han uden at blive straffet løslodes og hjemsendtes. Kort efter at Assistentshuset samme morgen anmeldelsen skete, var blevet åbnet, blev der sendt bud efter politiet fordi en svensk mandsperson ville pantsætte en del sølvtøj og forlangte et alt for ringe lån i forhold til det værdi. Den udsendte politibetjent genkendte straks i den tilstedeværende den hjemsendte Bjørling som også straks indrømmede at han efter få dage forinden atter at være kommet hertil byen om natten omtrent kl. 12 havde forladt sit logis, hvorefter han begav sig til Valby for at bestjæle handelsmanden, til hvem han fra sin tjenestetid barnoget had. 
Efter at have forøvet indbruddet, gik han ned ad Vesterbrogade, Farimagsvejen over Teglgårdsbroen og op på volden. Herfra gik han ned imod vandet bag møllen ud for Teglgårdsstræde og skjulte en stor del af kosterne, som han havde indsvøbt i et lagen, i et mangegrenet træs rod hvis egentlige stamme var afskåret, hvorefter han dækkede det hele til med en del kviste. Efter at have opholdt sig en tid på dette sted drev han omkring i gaderne for at se om noget lånekontor skulle være åbent. Men da han intet fandt, gik han ned til Assistentshuset og ventede indtil dette blev åbnet. Han forlangte nu 10 rigsdaler til låns på alt sølvtøjet, som han havde indsvøbt i en ligeledes på gerningsstedet forefunden avis, men han blev som anført derpå anholdt. Kort efter hans anholdelse indleveredes en pakke som en vejfarende havde fundet på det angivne sted. Han var blevet opmærksom på pakken ved at nogle krager vedblev at skrige og omkredse stedet hvor den lå.
(Folkets Avis, 1. februar 1868)

Den sjællandske sydbane. 

… det nu aflagte banestykke gennem Valby Bakke hvor den kostbare gennemskæring og den engang så beundrede bro til evige tider, i fald forhåbentlig længere end Marmorkirkens ruiner, ville stå som et minde om dårlig beregning og uforsvarlig bortødslen med et selskabs pengemidler.
(Fra det Sjællandske Jernbaneselskabs generalforsamling refereret i uddrag fra Dagbladet (København), 3. februar 1868.)

Salg

Gårdejer Peder Andersen har solgt en parcel, stor 2.000 kvadratalen, beliggende i Valby i Hvidovre Sogn til ejeren af “Cimbria”, partikulier W. A. Krieger for 600 Rbd.
(Flyveposten, 8. februar 1868)

Valby Sangforening.

I morgen, søndag den 9. februar, giver Valby Sangforening med assistance af hr. litteratus C. Møller fra København en aftenunderholdning i Valby Kro, bestående af foredrag og sang. Billetter a 1 mk. 8 sk. for siddepladser, 1 mk. for ståpladser og 8 sk. for børn fås ved indgangen, som åbnes kl. 6. Underholdningen begynder kl. 7.
NB. Nettoindtægten begynder kl. 7.
(Folkets Avis, 8. februar 1868.)

Fastelavnsløjerne i Valby 

som i en tidligere tid var en folkefest i ordets egentlige forstand for den nævnte landsbys beboere, har i de senere år især været besøgt af den laveste del af Københavns befolkning, mens byens egne indbyggere betragtede de dage hvori disse lystigheder fandt sted, som en sand plage der yderligere forøgedes ved at gaderne ved den sædvanlige omridning oversvømmedes af folk som var beboerne aldeles ubekendte. 
I fjor indgav derfor så godt som alle gårdejerne og en stor del af husejerne et andragende til øvrigheden om at måtte blive forskånet for at de nævnte lystigheder fandt sted på offentlig gade. Men dette andragende indløb for sent til at sogneforstanderskabets og andre vedkommendes betænkning derover kunne indhentes, og det blev derfor dengang ved det gamle. Efter forlydende skulle imidlertid Hvidovre sogneråds medlemmer i år på dertil given foranledning bestemt have udtalt sig i overensstemmelse med andragerne, og de nævnte forældede og i al fald udartede lystigheder ville derfor næppe finde sted i år.
(Flyveposten, 12. februar 1868.)

Forbrugsforening i Valby. 

Søndag konstitueredes den tidligere omtalte forbrugsforening i Valby som er dannet af 64 medlemmer der hver har tilskudt 5 Rbd. Man har der truffet den vistnok meget hensigtsmæssige bestemmelse at sammensætte bestyrelsen halvt af mandlige, halvt af kvindelige medlemmer, og valget af de sidstnævnte er faldet på to af byens handelskoner.
(Flyveposten, 14. februar 1868.)

Fastelavnsløjer i Valby.

Hr. gæstgiver Petersen der som ejer af Valby Kro gør alt hvad der er ham muligt for at tilfredsstille det - hans smukke og velordnede lokale - besøgende publikum, skal efter forlydende have bestemt sig til i den nærforestående fastelavnsuge at give festen en ganske ny karakter, og det således at ingen frygt for overridning, tilskadekommen etc. etc. vil kunne finde sted, hverken for unge eller gamle, og Valby vil således beholde sin årtusindgamle tiltrækningskraft for det københavnske publikum. Festdagene vil hr. Petersen vel i år som tidligere bekendtgøre i aviserne.
(Folkets Avis, 21. februar 1868.)

Taksigelse

For de 50 Rd. som hans højærværdighed stiftprovst Rothe, dr. theol, ridder af Dannebrog, har skænket til de fattige i Vigerslev og Valby takkes på det hjerteligste af samtlige tiendeydere i Vigerslev og Valby af hvem ovennævnte beløb vil blive uddelt efter bedste skøn og overvisning til de mest trængende.
(Dags-Telegraphen, 23. februar 1868.)

Fastelavnstøjer i Valby. 

I dag mandag den 24. afholdes fastelavnsløjer i Valby hvor der vil blive slået “katten af tønden” af Valbys ungdom. Deltagerne møder til hest kl. 12 ved Valby Kro.
Ærbødigst
Valby Ungdom.
(Folkets Avis, 24. februar 1868.)

Den offentlige Politiret

1. afdeling, etatsråd Gudenrath
Mandag den 24. februar kl. 12.
Mælkeforpagter Baltzer Nielsen af Valby gik i vandet forleden dag ude i Hambroes Badeanstalt og lod imidlertid sin vogn henstå i en halv time uden tilsyn i Adelgade. Han gik nu i vandet for 1 rd.
(Flyveposten, 25. februar 1868).

Fastelavnsfredag

i Valby.
Koncert og sang begynder kl. 12. Gratis entre. Ballet begynder kl. 7. Billetter a 14 mk. for herrer, 6 for damer (kuvert og vin iberegnet). Publikum indbydes.
P. J. Petersen.
(Folkets Avis, 28. februar 1868.)


Omtalen af Marmorkirken hentyder til at å daværende tidspunkt henlå den som en ruin. Det var påbegyndt 1749, og skiftede hurtigt mellem forskellige arkitekter: Nicolai Eigtved i 1750'erne. Overtaget af bl.a. Ange-Jacques Gabriel og Nicolas, samt Lauritz de Thura. Byggeriet gik nogenlunde under Frederik 6., men da han døde i 1766, fortsatte de med nedsat kraft indtil det helt stoppede i 1770. Herefter lå det opførte hen som ruin indtil arbejdet blev genoptaget i 1877.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar