lørdag den 18. april 2020

Valby Tidende nr. 51, august 1865

Håndsprøjte til salg

En udmærket håndsprøjte af sprøjtefabrikør Meyers fabrik, tjenlig for et lyststed eller landejendomsbesidder, med en 3 meter lang slange og rør der giver en god stråle, sælges hos hjulmand Hansen i Valby. Samme sted er en stor pudelhund kommet tilløbende som bedes afhentet af ejeren der ellers vil blive slået ihjel.
(Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende, 5. august 1865.)

Den brandlidte i Valby. 

Sogneforstanderskabet i Valby lader nu daglig uddele madportioner til de brandlidte. Dette er i og for sig en særdeles hensigtsmæssige måde at komme de brandlidte og til dels husvilde mennesker til hjælp på, og at det tillige er et vanskeligt og besværligt arbejde for medlemmerne af Sogneforstanderskabet, er upåtvivleligt. Men for at denne hjælp skal gøre sin sande nytte, bør fordelingen ske ved folk der har nøje lokalkendskab, så at ikke de der er virkelig trængende, forbigås, men derimod andre der ikke trænger, får mad. Der er til os indløbet klager over den ulige fordeling hvormed flere sande trængende er forbigået ved maduddelingen. Men som sagt, vi indser fuldkommen det vanskelige i det hverv de herrer sogneforstandere har påtaget sig og er overbevist om at om der endog i begyndelsen ved uddelingen af madportioner har indsneget sig nogle misligheder, behøves der vist ikke andet end blot at henlede de herrer sogneforstanderes opmærksomhed derpå for at få dem afhjulpet for fremtiden.
(Folket Avis, 10. august 1865.)

I Valby blev efter “Dtlgr.”, allerede i lørdags kransen hejst på den første ejendom som er opbygget efter branden, og rydningen af brandtomterne samt opbygningen af de nye ejendomme skrider rask fremad.
(Viborg Stiftstidende og Adresse-Avis, 10. august 1865.)

Uforsigtighed med svovlstikker og tobakspibe 

Under det i anledning af branden på gårdmand Jens Olsens gård i Valby optagne forhør blev det oplyst at en der tjenende karl som var meget tilbøjelig til at ryge tobak, havde opholdt sig i den samme længe hvor ilden udbrød på samme tid som dette indtraf, for at sove til middag. Karlen benægtede imidlertid at have røget tobak eller haft nogen tændt pibe hos sig på det nævnte sted, men han har for øvrigt herom afgivet modsigende forklaringen idet han i det første forhør foregav at piben havde beroet i hans kammer, men næste dag forklarede at han efter at have spist til middag, gik ind i sit kammer, stoppede sin pibe og tændte den, og rygende af den gik over til gården, men inden han gik ind i stalden vil have slukket ilden og derefter lagt piben i en tom vogn som stod i porten mange alen fra halm og brændbare ting, men derefter igen har forandret denne forklaring derhen at han ikke lagde piben i vognen, men vedblev at ryge af den og tog den med ind i stalden hvor han dog straks vil have slukket den og stukket den i sine højre bukselomme. Uagtet karlen nu har indrømmet at have afgivet sine førstnævnte forklaringer med bevidsthed om deres usandhed, og uagtet flere omstændigheder, navnlig at han efter branden har skjult den ommeldte pibe i en retirade, uden at han derfor har kunnet anføre nogen antagelig grund, må vække mistanke om at han ved sin uforsigtige tobaksrygning har bevirket branden, fandtes der dog ved den mod ham anlagte justitssag ikke oplyst nogen omstændighed hvoraf med sikkerhed kan sluttes at branden har haft en sådan oprindelse så at bestemmelserne i lov af 2. marts 1861 om brandskade, der er opstået af uagtsomhed, ikke kan komme til anvendelse på tiltalte, hvorimod han for sin i øvrigt udviste uforsigtige omgang med piben for undertiden at have ladet svovlstikker blive liggende på gulvet i hans kammer, som stødte op til en stald hvorfra det var skilt ved en væg uden dør, medens der dog på væggen var huller hvorigennem ilden kunne forplante sig, blev anset med en mulkt til amtets fattigkasse af 10 rigsdaler og forpligtet at udrede aktionens omkostninger. 
(Flyveposten, 11. august 1865.)

Ved ildebranden i Valby er ifølge den endelige opgørelse 39 bygninger totalt nedbrændte og 14 partielt beskadigede. Den hele erstatning bliver derfor 69.881 Rdr. Af de brandlidte familier havde 73 forsikret deres løsøre i “Danmark” og skulle have en erstatning af dette til et beløb af 30.362 Rdr. 15 familiers indbo og een gård var forsikrede i Sjællands Stifts Assurance, og nogle enkelte havde også assureret i den almindelige Kjøbenhavnske Brandforsikringsselskab. (Flk. Av.).
(Sydfyenske Tidende, 11. august 1865.)

Opsætsighed mod en brandfoged. 

(S. B.) En jordbruger fra Vigerslev som ved ildebranden i Valby den 23. f. m. havde vægret sig ved at efterkomme brandfogedens pålæg om at tage fat ved byens sprøjte og i det hele taget ved sin adfærd udvist trods, blev for dette sit forhold ved dom af 10. d. s. anset med en mulkt af 2 rdl.
(Sjællands-Posten (Ringsted), 17. august 1865)

Auktion

Lørdag den 19. aug. førstk. middag kl. 1 præcis, bliver ved en eneste auktion på nærmeste approbation solgt den det Sjællandske Jernbaneselskab tilhørende ejendom “forrige Valby station”, i Hvidovre Sogn, Københavns Amts søndre birk, med grund og have af et areal af ca. 11.520 kvadratalen og med påstående 2 etages bindingsværks hovedbygning med perron og et udhus, assurerede for 8.230 Rd.
Auktionen afholdes på selve ejendommen. 
Konditioner, adkomstdokumenter m.m. er til eftersyn hos overretsprokurator C. Schack, lille Købmagergade 62, i København.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 18. august 1865.)

Auktion.

Den forrige jernbanestation i Valby med tilliggende grund af 11.520 kvadratalen solgtes ved auktion den 19. d. s. til værtshusholder Niels Hansen i Allegade for 1.600 rd. og banevogterhuset nr. 2 i Valby til asylbestyrerinde Henriette Dickhudt for 880 rd., begge dog på nærmere approbation af jernbanedirektionen.
(Flyveposten, 21. august 1865.)

Atter ildløs i Valby. 

(F.p.) I fredags henad aften sås en stærk røg stige op gennem taget på et af de huse i selv byen Valu som blev skånede ved den for kort tid siden stedfundne ildebrand. Man ilede hurtig til, og det viste sig nu at der var gået ild i en stor bunke spåner som var meget uforsigtigt opstablet tæt op til skorstenen. Ved hjælp af en stor balje regnvand lykkedes det at slukke ilden, uden at denne anrettede nogen yderligere skade. Men beboeren af lejligheden vil næppe undgå straf for sin utilgivelige ligegyldighed.
(Kongeligt allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende, 23. august 1865.)

Komiteen for de brandlidte i Valby. 

Da den ulykkelige ildebrand hjemsøgte Valby natten mellem 23. og 24. juli d. å. trådte en komite sammen hvis formål gik ud på at indsamle bidrag for dermed straks at afhjælpe den første nød. Men da nu over 4 uger siden den tid er forløbet, uden at der er sporet noget til at nævnte komite har gjort skridt for ved benyttelse af de indkomne bidrag at afhjælpe den første nød, så tillader man sig at opfordre komiteen til i stedet for at sætte pengene på rente, at komme de ca. 17 familier der aldeles intet har forsikret, straks til hjælp med en understøttelse som nogenlunde kunne erstatte det de ved den ulykkelige ildsvåde har mistet. P.
(Dagbladet, 24. august 1865.)


Damptærskemaskine. 

De brandlidte gårdmænd i Valby skal have bestemt sig til at benytte en sådan maskine til udtærskning af deres avl, da det vil være umuligt for dem eftersom de nu alle flytter deres gårde ud på marken, at få laderne opførte i indeværende efterår. Man vil således her ved København få lejlighed til at se en sådan maskine arbejde efter større målestok end ellers kan ventes at bliv tilfældet, i det mindste i de første år.
(Flyveposten, 24. august 1865)


Genopbygningen af Valbys huse er allerede i fuld gang. Det første hus står færdigt: Mosedalvej 4 (se også noten under kortet nederst. Foto: Erik Nicolaisen Høy, 2019)


Landsbyen Valby. 

Efter at en så betydelig del af byen er blevet ødelagt ved den ildsvåde som overgik denne den 23. juli, har sognets forstanderskab ladet sig det være magtpåliggende at søge at få gaderne så lige og brede som muligt, og navnlig at få lagt en sådan plan for bebyggelsen at der kunne være håb om at den genopbyggede by ville få et mere regelmæssigt udseende end tidligere. Ved at afstikke de skel som matrikelkortet viser på åstedet, viste det sig imidlertid at det er gået her som mange andre steder at beboerne efterhånden havde tilegnet sig større og mindre dele af gadejorden som de havde indhegnet eller beplantet. Der opstod selvfølgelig en stærk opposition fra de beboeres side som var i besiddelse af de små arealer som enten de selv eller deres forgængere havde indtaget som ejendom, og det må derfor betragtes som meget glædeligt at der nu skal være vist eftergivenhed af begge parter, så at de vedtagne ejendomsskel er afpælede. I øvrigt har den travle højtid lagt så stærke beslag på arbejdskraften, navnlig hestekraften, at kun få ejendomme indtil dette øjeblik er begyndt at rejse sig i de afbrændtes sted, men i denne og næste uge vil nabosognene i flere miles omkreds som skik og brug er på landet, yde de brandlidte en værdifuld hjælp ved at tilkøre en betydelig del bygningsmateriale af forskellige slags. Den dårlige brolægning i Valby som i egnen er blevet benyttet til et ordspil, vil efter forlydende også ved denne lejlighed komme til at vige pladsen for en bedre, idet byen skal have til hensigt til dette øjemeds opnåelse at ansøge indenrigsministeriet om tilladelse til at optage et lån.
(Flyveposten, 25. august 1865.)


Ulykkestilfælde. 

I søndags faldt en murersvend ned fra et stillads på en bygning i Valby og slog sig således at han straks måtte bringes til hospitalet hvor det viste sig at han havde brækket sit ene ben.
(Folkets Avis - København, 29. august 1865)


Ifølge Erslew: Valby i gamle dage (s. 34) var det første hus som blev opført, Mosedalvej nr. 4 for smedemester Jens Christensen, den senere kromand. Det gik ikke så godt ved rejsegildet, for skorstenen blæste ned. Huset står dog endnu, og må være et af Valbys ældste huse. En af gæsterne digtede følgende vers:
Det første hus i Valby blev bygget af en smed. Da kransen blev hejst, faldt skorstenen ned.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar