lørdag den 28. marts 2020

Valby Tidende nr. 48, januar-december 1864

Krigsfange fra Valby

over de danske krigsfanger som den 15. februar er bragt fra Magdeburg til Wittenberg. Fortegnelsen er dateret Magdeburg den 25. februar og underskrevet Bergmann, premierløjtnant og guvernementsadjudant.
På listen figurerer:
7. inf. reg. 525, menig J. Olsen, Valby, Kbhvn.
(Fædrelandet, 8. marts 1864.)

Antallet af krigsfanger steg ifølge aviserne hurtigt. Den 8. februar 1864 omkring 164 blev de fra Bustrup ført over Hamburg til fæstningen Magdeburg og til Spandau den 8. februar hvortil de ankom den 9. februar med ekstratog. Den 15. februar ankom 655 krigsfanger til Hamburg, med kurs mod Wittenberg og Magdeburg. Marts var der 450 i Magdeburg, 400 i Wittenberg og 150 i Küstrin. I de følgende uger og måneder bragte aviserne navnelister over krigsfangerne. I april 711 i Magdeburg, 400 i Wittenberg, 383 i Küstrin, 123 i Spandau og 399 i Reitze. I august var der ialt 6.250 fanger som efter nederlaget på Als efterhånden begyndte at vende tilbage. Fangerne blev bl.a. udskibet i danske og svenske dampskibe fra Svinemünde til Kvæsthusbroen.


Sårede soldater på Valby Station. 

Hr. redaktør! Man har sagt mig at der i byen skal cirkulere et rygte om at de syge og sårede soldater der lørdag den 12. d. m. om eftermiddagen kl. 1 ankom til Valby Jernbanestation fra lazarettet i Horsens, skulle have ligget i stationsbygningen indtil den påfølgende morgen. Skønt et sådant rygte må forekomme enhver der nøjere tænker over sagen, aldeles urimeligt og usandsynligt, så finder jeg mig dog for at der ikke skal hvile nogen skygge på beboerne i Valby, foranlediget til at erklære at de, efter med omtrent 20 minutters varsel at være underrettede om at et tog med syge og sårede soldater ventedes, indfandt sig alle som en ved stationen med deres vogne og kørte de soldater der ikke foretrak at gå, herop på slottet. Kl. 2 ankom toget, og kl. halv fire var samtlige ankomne, 126 i tallet, i deres senge.
Frederiksberg Slot, den 21. marts 1864.
Hjort Lorenzen
Lazarethforvalter.
(Dagbladet (København), 23. marts 1864.)


Transporter af sårede. 

Med dampskibet “Nordstjernen” ankom i går eftermiddag kl. 7 til København henved 500 sårede fra kampen den 18. april, dels på selve dampskibet og dels på 2 af det bugserede jagter. - I nat ventedes til Valby Station et ekstratog fra Korsør med sårede der skal indlægges på Frederiksberg Slots lazaret. (Db.)
(Svendborg Amtstidende, 20. april 1864.)


Uforsvarlig ligegyldighed. 

(Dagstel.)  Tirsdag anmeldtes det for Københavns søndre birks politi at en ældre mand i syg og hjælpeløs tilstand henlå i en lade til en større ejendom i Valby. Politiet blev straks sendt derud, men forefandt ved sin ankomst manden død, og alt tydede på at forruden hans sygdom havde - sult været en medvirkende årsag dertil. Rygtet vil vide at ejeren af gården gentagne gange af sine folk er blevet gjort opmærksom på den lidende mand, der i 8 dage har henligget i hans lade, men uden at han har været at bevæge til at gøre det mindste for ham. Kun en eneste gang, da ejerens søn kom ind i laden, og staklen anmodede ham om noget at drikke, gav denne ham - lidt vand. Hvis det forholder sig rigtigt, hvilket vi har al anledning til at antage, må det håbes at birkedommeren i søndre birk vil gøre alt muligt for at få sagen oplyst, og hvis det bekræfter sig at gårdens ejer skønt han har fået underretning om den tilstand hvori manden henlå i hans lade, ikke har villet gøre det mindste for ham, vil foranledige ham til tiltalt for hans umenneskelighed.
(Fyens Stiftstidende. 9. september 1864)


Forlæggelse af Jernbanens Drift til Kjøbenhavns nye Banegaard (stærkt forkortet)

Valby Station kan afbenyttes til rejser til vestligere stationer med morgenpersontoget og middagsgodstoget fra København den 14. d.m. hvorefter den vil blive nedlagt. Den nye station ved Frederiksberg vil blive åbnet mandag den 17. d. m. og vil da fremdeles stå åben til afbenyttelse på samme måde som jernbanens øvrige stationer.
(Fædrelandet, 10 oktober 1864)


Frederiksberg Station afløste i 1864 Valby Station. Så hvis valbyerne skulle med toget, måtte de altså tage dertil. Foto fra 1888, Mariboes Samling - No known rights. (Kbhbilleder)


Ny omnibusrute. 

Hr. vognmand Bohn har i disse dage sat omnibusser i gang mellem København og Valby. De afgår fra Amagertorv kl. 9, 1, 5, 8 og fra teatret; fra Valby kl. 4.45, 1.45, 5.15 og 9.
(Dags-Telegraphen (København), 23. oktober 1864.)

Fra et møde i Frederiksberg Kommunalbestyrelses forhandlinger den 17. november 1864 følgende:

4) Et andragende fra kammerjunker Holten om at vejstykket fra Bakkehuset til Valby og den sidste ¼ af Pile Alle op til Bakkehuset må blive sat i bedre stand for at den omnibus som er blevet sat i gang på Valby må kunne holde sig.
Wimpsen fremhævede den ugunstige årstid for den art foretagender.
Rathsack anbefalede at lægge nogle skærver
Topp og formanden foreslog at lade sagen gå til vejkomiteen.
Lefolii: “Det er at forhale sagen”.
Topp mente at vejkomiteen ikke blot skulle give betænkning i sagen, men selvstændig behandle den.
Topps og formandens forslag blev vedtaget.
(Flyveposten, 3. december 1864.)


"Nordstjernen" blev under Krigen 1864 brugt som evakueringsskib, også efter nederlaget i juli på Als. Med på skibet 18.-19. april var også skribenten og krigskorrespondenten P. V. Grove. Krigen 1864: perioden 10. februar til 14. marts 1864 var en stille fase hvor tyskerne af frygt for store tab tøvede med at angribe Dybbøl og Fredericia. Det er i denne periode at der rapporteres om sårede nær Valby. Herefter er aviserne næsten helt tavse, ikke om krigen, men om Valby. Den sidste artikel om krigen fra 20. april udkom umiddelbart efter stormen på Dybbøl, 18. april 1864.


Foto som viser den anden side af Frederiksberg Station i dag. Sporene forløb altså på den modsatte side af bygningerne. Foto: Erik Nicolaisen Høy, 2020.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar