lørdag den 21. marts 2020

Valby Tidende nr. 47, juli-november 1863

Tegnebog med 10.000 Rigsdaler. 

Forleden savnede som bekendt, en mand der “havde været i skoven” en tegnebog med 10.000 rigsdaler, kontanter og obligationer Et par dage efter at denne ulykkelige hændelse var blevet offentlig bekendtgjort, læste man i et af bladene et avertissement hvori en unavngiven begærede en samtale med manden,der havde mistet de ti tusinde. Der blev naturligvis straks reflekteret på dette ønske. Måske var det en mindre ærlig finder der ville sikre sig en efter hans mening passende findeløn, måske var det en uegennyttig tyv de ville tilbagegive de uafsættelige obligationer, måske var det en misfornøjet medskyldig der mod en god dusør og løfte om tavshed ville give rigtige oplysninger - tænkte man, men man tænkte denne gang fejl. Det var da alt kom til alt kun en grundskikkelig kone i Valby der var blevet bevæget over mandens uheld og som for at gøre sit til at skaffe ham pengene tilbage, ville give ham anvisning på - - en klog kone, der kunne vise igen! Heldigvis behøvede man ikke sidstnævntes bistand. Politiet har lagt sig efter den samme kunst og i løbet af et par dage lykkedes det, ved hjælp af dets kloge mænd at finde den fyr ovre i Jylland der i Charlottenlund havde “fundet” de tabte penge. (Flk. A.)
(Østsjællandsk Avis, 1. juli 1863.)

I sidste nummer af Valby Tidende blev nævnt fundet af mønter på Valby Mark. Her er yderligere oplysninger om dette opsigtsvækkende fund


Lod 22b, her afmærket med hvidt nederst. Det lå ifølge kortet i det som i dag er Valbyparken, omtrent hvor Hf. Sundbo er i dag. Valby ses øverst.

Københavns Museum (uddrag) skriver om møntfundet:
I 1863 blev den ene møntskat fundet på lod 22b i Valby Overdrev syd for landsbyen, på engstrækningerne ved Kongens Enghave. 5.552 borgerkrigsmønter præget under Erik Menved og Christopher II var lagt i en kande af rødbrændt ler og med gulliggrøn glasur. Denne skat – og den nedenfor omtalte – er nedlagt omkring 1325. 
Det andet møntfund blev lokaliseret i 1902. Mønterne blev fundet, da der skulle graves et stakit ned på området ved den bageste del af sporvognsremisen. Denne er blevet lokaliseret til Valby Langgade 86. Her lå indtil 1883 tre firlængede gårde, som var de sidste rester af den gamle landsby. De var blevet skånet ved branden i 1865, men gik til ved branden 1883. Kun 40 af skattens formodentlig o. 200 mønter blev indleveret til Nationalmuseet. Mønterne er præget under Christopher II, og antagelig nedlagt omkring 1325. Hvorledes området så ud på dette tidspunkt vides ikke, men møntskattene formodes at være nedlagt på grund af voldsomme politiske begivenheder; de fandt sted i henholdsvis 1328 og 1329. 

Hjemmesiden Møntfund fortæller om møntfundene ved Valby:
Under Erik Menved holder den sjællandske Mønt sig i forholdsvis bedre Værdi end den vestlige, og den findes endnu i overvejende Antal i de under Christopher II nedlagte Fund, ikke blot i de sjællandske, fra Flaskekro, Valby og Vemmetofte, men ogsaa i de vestlige, fra Odense, Stjær, Spettrup, Egeberg, Fiskbæk og Teglgaard, i hvilke den ofte forekommer i stort Antal:
Flaskekro, Sokkelunds Herred, Sjælland. 1858. Med Undtagelse af nogle spredte vestlige Typer bestaar Fundet af sjællandske Mynter, 22 Typer med 417 Stkr. fra Erik Menved og 2 Typer med 427, Stkr. fra Christopher II. Fundet, som maa antages at være nedlagt omtrent 1324, har 26 Typer tilfælles med det næsten samtidige Valby F. Det er af stor Betydning for Ordningen af Erik Menveds sjællandske Myntrække. Mynterne fandtes paa Kysten ved Kallebodstrand og vare meget ødelagte; 80 Stkr. vare ganske forslidte.
Valby, Sokkelunds Herred. 1863. Fundet bestaar overvejende af sjællandsk Mynt, fra Erik Menved 24 Typer med 2268 Stkr. og fra Christopher II 2 Typer med 3284 Stkr. Af denne Konges vestlige Typer findes her 3 nørrejydske med 91 Stkr. foruden nogle fra Ribe og Slesvig. Fundet har 26 Typer tilfælles med det lidt ældre Flaskekro F. Det er nedlagt omtrent 1325.

Dom. 

En 18 års pige er for et i Valby begået indbrudstyveri i torsdags ved søndre birk dømt til 2 års forbedringshusarbejde.
(Folkets Avis, 28. juli 1863)


Auktion

I forrige uge blev ved auktion skomager Jacobsens ejendom i Valby der var vurderet til 1.700 rigsdaler og udlagt for kgl. skatter, solgt til arbejdsmand Holdorff for 900 rigsdaler. - En ligeledes i Valby beliggende, afb. mad. Joh. Hansens bo tilh. ejendom, vurderet til 1.800 rigsdaler, solgtes til typograf P. Nielsen for 1.100 rigsdaler. De lave priser for disse ejendomme antages efter Folkets Avis at være følge af at jernbanestationen ved Valby bliver nedlagt.
(Aalborg Stiftstidende og Adresseavis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling, 29. juli 1863.)


Ifølge OIS skulle denne ejendom Valby Langgade 66 være fra 1863. Det lyder noget usandsynligt da den så skulle have overlevet ildebranden i 1865. Men jeg bringer fotoet alligevel (Erik Nicolaisen Høy)


Mobilisering

18. Bataljon har ifølge “Folkebladet” fået ordre til at rykke ud af Sølvgades Kaserne og ligge i et kantonnement ved Valby. Dette sker for at give plads for de indkaldte holstenske tropper. Landdistriktet skal have nægtet at modtage ”tyske” tropper i kantonnement, hvilket først var hensigten.
(Kallundborg Avis, 29. august 1863)

Den i Hillerød garnisonerende husareskadron afrejste tirsdag morgen kl. 7 derfra til Frederiksberg og Valby hvor de ifølge Fredbg. Av. skal indkvarteres for senere at blive befordret ad jernbanen til Korsør og derfra videre til Slesvig. En del af byens indbyggere havde indfundet sig på ridebanen på slottet for at sige de bortdragende farvel.
(Isefjordsposten 5. september 1863.)

I søndags gav brygger Jacobsen i sin smukke ejendom ved Valby en splendid diner for rigsrådsmedlemmerne, ved hvilken dog samtlige ministre og enkelte af medlemmerne manglede. efter at værten havde udbragt ministeriets skål, udbragte etatsråd Krieger et “leve” for den svensk-norske gesandt grev Hamilton. Ved denne lejlighed ytrede han lige overfor den “storartede løgn” som fra en vis side var blevet udbredt her i landet, om at den nærværende danske regering skulle være en hindring for en alliance med Sverige-Norge, at tværtimod det modsatte var tilfældet. Og han tilføjede at hvis den nuværende regering på grund af en mulig forkastelse af grundlovsforslaget, skulle fratræde, da ville der efter al sandsynlighed ikke blive noget af alliancen. (Aarh. Av.)
(Viborg Stiftstidende og Adresse-Avis, 6. november 1863.)


Fra Politiretten.

(Mødet den 19. november). 2. afdeling. (With). Ved to betjentes beedigede forklaringer overbevistes en slagter fra Valby om at han havde kørt uforsvarligt stærkt hen ad Vesterbro. Efter at betjentene havde aflagt ed, lagde han i mindelighed en bøde af 4 rigsdaler.
(Folkets Avis, 21. november 1863.)


Den 22. juli døde viceadmiral Jens Seidelin (1790-1863) på Bjerregård. Som ung officer gjorde Jens Seidelin tjeneste i den Franske eskadre på Scelde. Fra 1829-32 var han vagtskibschef. I 1830 førte han Briggen St.Croix til Vestindien. Fra 1833-34 sejlede han ØK´s skib Frederik VI til Ostindien og 1839 sejlede han Korvetten Galathea i Middelhavet. Fra 1824-28 var han navigationslærer ved søkadetakademiet. I 1835 blev han konstitueret og 2 år senere ansat som Navigationsdirektør. I 1860 indtrådte han igen i aktiv tjeneste. Han var indtil sin afgang i 1863 chef for søofficerskorpset. Jens Seidelin var Kommandør af Dannebrog. Ved sin afgang i 1863 var han Viceadmiral.  Begravet fra Holmens Kirke og Sogn, Sokkelund H. København. ( 73 år ).

Han var gift med Anna Elisabeth Bonnevie,   f. 21 feb. 1794, Den Kgl. Fødselsstiftelse og Sogn, Sokkelund H. København.  Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 2 jul. 1880, Død hjemme hos sin Søn i Storring Præstegård og Sogn, Fremlev H. Århus Amt. ( 86 år ).  

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar