lørdag den 29. februar 2020

Valby Tidende nr. 44, 1861

Problemer på jernbanen

En artikel af B. Rothe af 11. februar 1861 beskæftiger sig med Sjællandske Jernbane og problemet med snefygning. Den afviser at lade tog køre frem og tilbage med en sneplov for at rydde sporene, kun ved let snefald. I stedet foreslås følgende:

De eneste midler hvorved standsninger af en jernbanes drift ved snefog kan forhindres er at opføre tætte snegærder i en vis afstand fra sporet, langs de dele af banen, som er mest tilbøjelige til at belægge sig med sne, hvilke ingenlunde - således som “Dagbladets” redaktion antager - er dybe indskæringer, fx den i Valby Bakke, hvor der for øjeblikket næsten ingen sne findes, men derimod lave indskæringer som kun er indtil 6 til 7 fod dybe.


Hertil svarer redaktionen:


Det viste sig navnlig ved Valby Bakke at særdeles dybe indskæringer ikke er så udsatte for at belemres af sneen. denne lægger sig der på skrænterne eller fyger hen ovenover fordybningen, og der har på dette sted ikke været mere sne end at banevogterne alene har kunnet skaffe den til side.


Og videre vedrørende snegærder:


Et tilsyneladende bevis på deres hensigtsmæssighed har man lige umiddelbart foran Valby Bakke, hvor den i begyndelsen lave indskæring ikke har været tilføget, fordi en lille granplantning der danner et naturligt hegn. 


Endnu i går var 1.000-1,200 arbejdere beskæftigede med snekastning, og den gik fra hånden så hurtig som de lod sig gøre. … Men man kunne med lethed have haft brug for det dobbelte antal arbejdere.

(Dagbladet (København), 16. februar 1861.)


I Kraks Vejviser for 1860 kunne man se ovenstående køreplan som giver et indtryk af togtrafikken.


Salg af en Statskassen Tilhørende Parcel ved Søndermarken i Frederiksberg Sogn.


Denne Parcel, der udgør en del af jordstykket "Klemmen" mellem Søndermarken og Valby og indeholder circa 1 1/4 td. land, vil ved offentlig auktion, som afholdes hos traktør Korup ved Søndermarken tirsdag den 7. maj førstk. eftermiddag kl. 5 blive opbudt til salg til fri ejendom således at den først udbydes i 2 forskellige dele og dernæst samlet.
Parcellen har en meget smuk beliggenhed og er fortrinlig skikket til bebyggelse, men på ejendommen må ikke drives noget industrielt anlæg.
Konditionerne ligger til eftersyn på undertegnede amtstue, hvor nærmere underretning om ejendommen kan fås.
Københavns Amtstue den 20. april 1861
Gyldencrone
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 29. april 1861).


Roskilde den 4, juni. 


Da varetoget om i går middag kl. 12 afgik fra København, ankom til Valby var et sporskifte stillet urigtigt så at maskinen derved kom ud af sporet og sank ned i jorden lige til akslerne. Toget måtte af en anden maskine bringes tilbage til København forinden det kunne køre videre og blev derved forsinket omtrent en time.
Der kom for øvrigt ingen til skade ved dette uheld.
(Roskilde Avis, 4. juni 1861)


Uheld på jernbanen. (Sjp.) 


Da godstoget mandag middag ankom til Valby Station, indtraf et lille uheld, foranlediget ved en arbejdsmands skødesløshed. En mand som var beskæftiget med at optage nogle sveller på et af sidesporene, havde nemlig uden tilladelse forandret sporskiftet og forglemt at rette dette igen, således at toget fra hovedsporet førtes ind på bisporet. Heldigvis bemærkedes fejlen i tide af lokomotivføreren som straks lod bremse, hvorved man undgik et voldsomt stød. Men det kunne dog ikke forhindres, at lokomotivet og en pakvogn kom ned i de opgravede huller. En reservemaskine ankom straks fra København og bragte toget videre. Hele forsinkelsen varede kun et kvarter, og så vidt vi har erfaret kom ikke nogen til skade.
(Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende, 7. juni 1861.)


"Klemmen" blev anlagt på en tidligere græseng syd for Søndermarken. Indtil 1849 tilhørte det staten, derefter private. Vejen kunne minde om en tøjklemme. Vejen blev også kaldt Valbyvej (senere Valby Langgade). I slutningen af 1930’erne blev vejens villaer nedrevet, og i stedet blev der bygget etageejendomme. Bag Søndermarken blev anlagt ca. 50 meter nordligere end Klemmen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar