lørdag den 8. februar 2020

Valby Tidende nr. 42, januar-juni 1860

Kammerherre Berling

Som et bevis på forbitrelsen i København imod kammerherre Berling kan anføres det for vedkommende meget betegnende faktum, at da han i lørdags afrejste fra udlandet, begyndte han sin rejse ikke fra Københavns Banegård, men anså det, efter hvad der fortælles, for rigtigst at tage ud til stationen ved Valby og derfra gå med jernbanen. Et familieselskab her i byen er blevet så glad over kammerherrens afskedigelse at det har sammenskudt en lille sum og tilstillet “Dagbladets” udgiver samme til uddeling i veldædigt øjemed.
(Dannevirke, 4. januar 1860.)

(Hf. A.) Efter hvad der fra en kilde som vi har god grund til at antage for pålidelig, er det blevet meddelt at hans majestæt kongen først har fundet sig foranlediget til at afskedige kammerherre Berling efter at dennes læge, prof. Bock havde forsikret at der var fare for Berlings liv dersom han ikke blev fjernet fra hovedstaden, for kammerherrren havde i flere nætter ikke kunnet sove af frygt. Denne beretning synes at bestyrkes ved den kendsgerning at kammerherre Berling ikke vovede at begynde sin rejse fra jernbanen i København, og at en mængde politibetjente var samlet ved Valby Station da den landflygtige i sin egen ekvipage ankom dertil. 
(Vestslesvigsk Tidende (Tønder), 16. januar 1860.)


Lærer søges

Andenlærerembedet ved Valby Skole som er blevet ledigt, har en årlig indtægt af 180 Rdl. foruden skolepenge efter lov af 8. marts 1856, c. 34 rdl. samt fri bolig for en ugift og 3,3 kubikmeter brænde.
Ansøgninger om dette embede bilagt med verificerede attester om duelighed og forhold, bedes sendt til provst Boisen i Gentofte pr. Lyngby inden den 11. februar 1860.
(Dannevirke, 12. januar 1860)


Fastelavnsløjer. 

I fastelavnsugen valfarter gerne en del københavnere til Valby for at se de olympiske lege som da afholdes der og som består i at de valbyerkarle “stikker til stråmanden”. Denne forlystelse der på grund af de aktive deltageres vilde ridt, en gang imellem medfører ligefrem fare for tilskuerne, har i år fundet sted som sædvanlig og som sædvanlig er den ikke gået af uden de slagsmål der gerne er en uundgåelig følge af adspredelser, i hvilke brændevinen spiller en ikke uvæsentlig rolle. Et sådant slagsmål i slutningen af forrige uge kunne let have antaget en alvorligere karakter. Det fremkom derved at en af de gæve riddersmænd følte sig fornærmet, fordi nogle tilskuere lo ad stråmandstikkernes virkelig som oftest latterlige figurer. Han red løs mod de leende, sprang af hesten og begyndte uden videre at slå løs på en af de lattermilde københavnske borgere. En mand som søgte at skille de stridende parter, fik et par drøje knobs af en af de ridendes lanse og havde tilskuerne ikke taget det fornuftige parti at retirere skyndsomst, er der rimelighed for at den kamp, der på de politiske enemærker desværre så ofte føres mellem købstad og land, her af helt andre grunde og på en helt anden måde, havde antaget en større udstrækning. Det ville vist nok være ganske hensigtsmæssigt om der fremtidig i fastelavnsugen blev stationeret en lille politivagt i Valby for at sådanne ubehagelige sammenstød kunne undgås.
(Sjællands-Posten (Ringsted), 28. februar 1860.)


Fastelavn

Fastelavnsridningen i Valby der hvert år overværes af en stor del københavnere, som efter gammel skik morer sig ved at se de udstafferede valbykarle at “slå katten af tønden” og “stikke til stråmanden” foranledigede fredag eftermiddag en meget beklagelig ulykke. For at vise det vigtigladende ryttertog af overgivne valbybajadser den tilbørlige respekt, ville en rask kørende droske dreje ud af vejsporet for samme, men gjorde det på et så ubelejligt sted på gaden og med en sådan fart, at drosken slentrede til siden og slog en pige der spadserede med to af sit herskabsbørn, til jorden på en så ulykkelig måde at pigen fik sit ene lår brækket og begge børnene deres hoveder meget ilde forslåede. (Tiden)
(Kongelig privilegeret Aarhus Stifts-Tidende, 1 marts 1860.)


Bryggeriauktion: Rabeshave

I forbindelse med en auktion over fabrikken Rabeshave på Christianshavn, oplyses at 
.. Til fabrikken hører desuden en parcel i Valby, tæt ved jernbanestationen, hvorpå findes lagerkælder til 1000 tønder bajersk øl, foruden iskælder, fedestald til 24 kreaturer og bolig for en opstigtshavende. 
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissmentstidende, 2. marts 1860.)


Den omtalte kammerherre Berling er Johan Carl Ernst Berling (1812-1871). Søn af udgiveren af Statstidende og Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, som sønnen gradvist overtog. Berling var tæt på Frederik 7. og lensgrevinde Danner allerede dengang han var kronprins. Dette sammen med hans og lensgrevindens stilling i konflikterne med Slesvig-Holsten, førte til at han ragede uklar med de nationalliberale. Ministeriet Hall-Krieger krævede hans afsked, og da grevinde Danner modsatte sig, trådte regeringen tilbage 2. december 1859, og ministeriet Rotwitt-Blixen-Finecke tiltrådte. 

Det lykkedes i vinteren 1859/60 at rejse en ophidset stemning, ikke blot via en hetz i størsteparten af pressen (især Dannevirke), men også med demonstrationer i hovedstaden. Mere eller mindre ubegrundede anklager mod Berling førte til at han den 30. december 1859 forlod alle sine hofstillinger. Og i januar helt at forlade landet. Avisen Dannevirke var talerør for de dansksindede i Nordslesvig og stærkt nationalistisk, heraf den hånlige tone. I marts blev det besluttet ikke at anlægge sag mod Berling da anklagerne fandtes ubegrundede.

Så i et kort glimt blev Valby altså skueplads for et af de største politiske dramaer i samtiden.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar