lørdag den 4. januar 2020

Valby Tidende nr. 36, januar-marts 1857

Togforsinkelser (svar)

Over flere spalte, en hel side, tilbageviser direktionen for Sjællandske Jernbane de mange angreb der har været på jernbanen, bl.a. om bestyrelsens “bureaukratiske ånd”, “stivsind” og “utilbøjelighed til at imødekomme publikums rimelige krav. Hertil klage over at der ingen lys er på 3. klasse, da det både var for dyrt og for tidsrøvende at tage vogne ud af driften for at installere det. Et ønske om nattog afvises med at der ikke er behov. Langsommelighed med rejsegods kan indtræffe, men det er ikke alene selskabets skyld. Endvidere ses af en tabel at forsinkelser forekommer, men meget sjældent, og da som oftest pga. omstændigheder såsom vejret som man ikke er herrer over. I forhold til et tilfælde den 20. december 1857, og skriver videre:

Man har anket over at man ikke allerede fra Valby eller Glostrup kaldte en hjælpemaskine til ved den elektriske telegraf, men svaret er simpelt hen det, at der ikke kunne skrives med telegrafen … De optiske signaler hvormed man senere forsøgte at kalde hjælp fremkaldte til dels kun forvirring fordi de forskellige signaler gives med et forskelligt antal lygter, og disse blæste hele tiden ud af stormvinden uagtet alle banevogterne var på deres post og gjorde deres pligt Derfor var man også i Taastrup hvor toget holdt, og hvorfra det, uagtet maskine havde sin fulde kraft, ikke kunne bringes videre imod stormen, i megen uvished om hvad der burde foretages, fordi den med den nævnte årsag fremkaldte misvisning af de optiske signaler, hele tiden måtte lade embedsmændene antage at maskinen fra København var på vejen. 

Svaret er underskrevet den 14. januar 1857 af B. Rothe.
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissmentstidende, )


Optisk telegraf. Princippet i den optiske telegraf er at man ved hjælp af mekanik kan ændre indstillinger (Tekniska Museet. Fra Flickr, under Creative Commons Attricution 2.0 Generic.)


Påkendte sager i Kriminal- og Politiretten:

Da tiltalte hønsekræmmer Jens Stephensen af Valby - hvis søn mens han den 13. september f. å. her i staden afleverede smør til familier, blev anholdt af det eksekutive politi, hos hvem tiltalte deponerede 50 rdl. imod at få udleveret det, ved hans søns anholdelse, i dennes besiddelse forefundne smør, for det tilfælde at dette under den eventuelle sag ved dommen skulle blive konfiskeret, - under en af Kriminal- og Politiretten den 3. marts pådømt offentlig politisag havde tilstået at den nævnte handel med smør om hvilken det kun er oplyst af den er sket efter foregående bestilling, havde fundet sted for hans regning, samt at det smør han nævnte dag lod afhænde og hvoraf en del af afleveret til køberne forinden anholdelsen, var indkøbt hos handlende her i staden, og han ikke i lovgivningen, navnlig i reskript af 11. juli 1721 kunne antages at have hjemmel til handel med smør, han hos sådanne forhandlere havde skaffet sig, og han heller ikke for sin berettigelse dertil havde godtgjort nogen special adkomst, så kunne han, der ikke før var straffet for uberettiget næringsbrug, ikke undgå som skyldig i denne lovovertrædelse at anses eller pl. 4. juli 1817 § 2 med en københavnsk politikasse tilfaldende mulkt der bestemtes til 5 rdl., hvorimod de af tiltalte deponerede 50 rdl., idet lovgivningen efter det oplyste ingen hjemmel indeholder til det omhandlede smørs konfiskation, ville være at tilbagebetale tiltalte. Derhos forpligtiges tiltalte at udrede de af sagen flydende omkostninger.
(Fædrelandet 13. marts 1857.)

Bal en masque

afholdes 
med kongelig allernådigst tilladelse i
Valby Kro
Onsdag den 1. april 1857.
hvortil enhver i anstændig karakterdragt eller domino kan få adgang. Nærmere regler vil blive opslået ved indgangen. Entrebilletter a 1 rd. 32 sk. for herrer og 64 sk. for damer kan fås hos undertegnede i Valby Kro, samt i København hos hr. vinhandler Carl Permin, hjørnet af Frederiksberggade og Kattesundet nr. 9 og hr. handskemager Martens, Østergade 68.
Ballet tager sin begyndelse kl. 8 aften og ophører kl. 5 om morgenen.
Gentile kostumer og masker kan fås til leje på stedet. Ligeledes vil der til de besøgendes bekvemmelighed afgå omnibusser kl. 8 og 9 aften fra Østergade 68, fra hr. vognmand Andersen, til Valby Kro og til København om morgenen.
Ærbødigst
P. J. Petersen.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 28. marts 1857)


Optiske telegrafer var i brug i Danmark fra starten af 1800-tallet. Meddelelserne overførtes i princippet ved flag, semaforer, lys og lignende. Der fandtes en optisk telegraf mellem København og Slesvig. Den blev i 1850'erne erstattet af den elektriske telegraf. Denne var blevet opfundet i 1830'erne, og Morse opfandt sit alfabet. Det tog dog tid før ledninger mm var indført, og signalerne var ikke altid læselige. Postvæsnet fik en telegraflinje i 1854 mellem Helsingør og Hamburg. Men denne var altså ikke funktionel i den oven nævnte situation.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar