søndag den 22. december 2019

Valby Tidende nr. 34, januar-april 1856

Mask

Fra Bryggeriet Carlsberg ved Valby kan fra midten af denne måned til udgangen af marts måned fås mæsk til en modereret pris af en del ekstrabrygninger, hver på 16 til 17 tønder. Interesserede bedes melde sig enten ved bryggeriet ved Valby eller på mit kontor i Brolæggerstræde 76 i stuen.
Den 10. januar 1856
J. C. Jacobsen.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 12. januar 1856)


Fastelavnsløjer i Valby.

Onsdag den 6. slås til tønden og holdes bal om natten. Fredag den 8. stikkes til stråmanden til hest i kostume og om natten afholdes ligeledes bal.
Valby Kro den 4, februar 1856.
P. J. Petersen.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 4, februar 1856)
Sjællandske Jernbane

I anledning af fastelavnsfestiviteterne i Valby afgår der fredag den 8. d. m. kl. 12 et ekstratog fra København til Valby, hvorfra det returnerer til København kl. 12 ¼. Billetter til de sædvanlige priser fås i billetkontorerne.
Direktionen for Sjællandske Jernbane, den 6. februar 1856.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 8. februar 1856)

Nattergale, drosler, kanariefugle og andre sangfugle er til salg i Valby 105, Sophiendal.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 18.marts 1856)


Valby Kroes

Beværtning giver undertegnede sig herved den frihed at anbefale et æret publikum i velvillig erindring. Et frokostbord vil stå dækket i helligdagene.
Valby Kro, den 19. marts 1856.
Ærbødigst: Petersen
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 19. marts 1856)Casino.

Lørdag den 29. marts kl. 7
“Valbygåsen”
Vaudeville i 1 akt, frit bearbejdet efter “le niaise d St. Flour”, af Erik Bögh. Musikken arrang. af Hr. Brandt. (første gang)
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 27. marts 1856)

En kone fra Valby ønsker nogen vask. Proper behandling forsikres. Man behager at henvende sig i Frederiksborggade 16, hos brændevinsbrænder Mathiesen.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 2. april 1856)


Udskrift af Københavns Kriminal- og Politiretsprotokol.

År 1856, den 29.marts blev i sagen: 2. civilkammersag nr. 258/1855, Karen Hansen, husmand Lars Nielsens hustru af Valby contra Birthe Madsen med mand og værge, arbejdsmand Thomas Nielsen afsagt følgende dom:
Under nærværende sag påstår klagerinden Karen Hansen, husmand Lars Nielsens hustru af Valby, indklagede Birthe Madsen, arbejdsmand Thomas Nielsens hustru sammesteds, klækkelig mulkteret for den 15. august forrige år, da klagerinden om morgenen kom kørende til Gammeltorv, at have udskældt hende for tyvemær, hore, kanalje og rideknokkel, hvilke udladelser derhos er påståede mortificerede, hvorimod indklagede hvis på den omstændighed at hun er bosat i Valby og at sagen således formentlig er anlagt ved et urigtigt forum, nedlagte afvisningspåstand, i henhold til lovens 1-2-19 ikke kan gives medhold i realiteten, procederer til frifindelse under benægtelse af at have brugt de påklagede udladelser.
Da der ved den af tjenestekarl A. Christensen med hvem klagerinden den nævnte dag var kørt her til staden, afgivne beedigede forklaring om at indklagede straks som de ankom dertil, udskældte klagerinden med de påklagede skældsord, i forbindelse med opsigtsbetjent P. C. Mikkelsens ligeledes beedigede forklaring om at indklagede efter at klagerinden havde tilkaldt ham i anledning deraf, at hun var udskældt af indklagede, hvem hun opfordrede til at gentage de skældsord hun havde brugt, erklærede sig villig dertil, og blandt andet ytrede at klagerinden var en tyvemær og kanalje, - er tilvejebragt en høj grad af formodning for sigtelsen, mens der dog ikke som af klagerinden forment, kan anses tilvejebragt fuldt bevis for nogen del af samme, idet Mikkelsens forklaring ses alene at angå en af indklagede udtalt erkendelse af at have udvist det forhold, der må betragtes som klagens egentlige genstand, vil sagens udfald i henhold til lovens 1-14-6 være at gøre afhængigt af indklagedes ed, således at hun frifindes når hun edelig benægter at have brugt nogen af de påklagede udladelser, men i modsat fald i medfør af lovens 6-21-4 anses med en Københavns fattigvæsens hovedkasse tilfaldende mulkt af 10 Rd., ligesom i dette tilfælde de påklagede udladelser ville være at mortificere.
Sagens omkostninger som begge parter har påstået sig tilkendte, bliver efter omstændighederne ophævet.
Thi kendes for ret:
Når indklagede Birthe Madsen, arbejdsmand Thomas Nielsens hustru af Valby, efter foregående lovlig omgang inden retten med sin korporlige ed benægter ved den under sagen omhandlede lejlighed at have fremført nogen af de påklagede skældsord mod klagerinden Karen Hansen, husmand Lars Nielsens hustru af Valby, bør hun for sidst nævntes tiltale i denne sag fri at være, men trøster hun sig ikke til at aflægge denne ed, bør hun til Københavns fattigvæsens hovedkasse bøde ti rigsdaler og de påklagede skældsord være mortificerede. 
Sagens omkostninger ophæves.
At efterkommes inden 3. solemærker efter denne doms lovlige forkyndelse under adfærd efter loven.
Udskriftens rigtig bekræfter justitskontoret under Københavns Kriminal- og Politiret, den 31. marts 1856,
Mangor.
(Flyveposten, 12. april 1856.)


En ung kone som bor i Valby, ønsker nogen vask. Det behandles propert og tørres i luften. Anvises fra St. Pedersstræde 128 i kælderen.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 25. april 1856)

"Valbygåsen" er en vaudeville ("herregårdsfarce") af Erik Bøgh (1822-1899), inspireret af Bayard og Lemoines "La niaise de St. Flour". Den havde premiere på Casino 29 marts 1856. Der indgik 9 sange som findes på internettet. Den blev senere opført som dilettantforestilling, fx i 1934 af Vejlby Ungdoms- og Foredragsforening. Og brugt som skolekomedie i første halvdel af 1900-tallet.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar