lørdag den 14. december 2019

Valby Tidende nr. 33, april-november 1855

Valby Kro

Undertegnede som før har haft beværtning i Valby Kro, er flyttet til Frederiksberg Bys Bredgade nr. 21 hvor jeg anbefaler mig på det bedste til det ærede publikum.
Ærbødigst
T. F. Hollensens enke.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 21. april 1855.)


Brændselsforeningen i Valby.

Til undertegnede er indkommet følgende bidrag i afvigte vinter til ovennævnte forening til uddeling af brændsel blandt fattige familier i Valby, nemlig fra:
[Her følger en lang liste med bidragydere]
I alt 107 Rb 1 Nk. For ovennævnte bidrag skal jeg herved aflægge tak på foreningens vegne som for de mange fattige disse gaver er blevet til del.
København, Valby den 19. april 1855.
På foreningens vegne som kasserer
R. P. Hansen, kst. stationsforvalter ved Valby Jernbanestation.
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissmentstidende, 27. april 1855.)


Valby Kro.

Da jeg nu selv har overtaget beværtningen i Valby Kro, tillader jeg mig ærbødigst at indbyde mine venner og bekendte som ville beære mig med deres besøg, til fri frokost lørdag den 28. dennes.
Valby den 25. april 1855
Ærbødigst
P. J. Petersen
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 27. april 1855.)

Fædrelandet oplyste at vandbassinet i Søndermarken alligevel bliver til noget. Der var ellers på et tidspunkt tale om at det skulle ligge på Bjerregårdens marker ved Valby, og en ekstra bekostning på 100.000 rdl. Men indenrigsministeriet har nu godkendt at det nu er 

“... tilladt at benytte det sted i Søndermarken ligefor Hovedporten til Frederiksberg Slot hvor der for tiden fandtes et tørt bassin til anlæg af et vandreservoir … på vilkår at dæmningen omkring bassinet i hvis midte en fontæne ville være at anbringe, kun måtte hæve sig 5 fod over det naturlige niveau…, at der på den øverste del af dæmningen skulle anlægges en spadserevej og bassinets rand omgives med et jerngelænder samt skråningen af bassinets udsider beplantes med buske.”
(Fædrelandet, 18. juli 1855)


Auktion

Lørdag den 25. august førstkommende formiddag kl. 8 efter jernbanetogets ankomst til Valby, lader tømrer P. Hendriksen og skibstømrer P. Benzen ved auktion absolut sælge, såfremt antageligt bud sker, i 4 parceller den dem tilhørende nord for Valby Station ved den ny forbindelsesvej fra København til Gammel Køgevej beliggende jordlod af areal 10.707 kvadratalen tilligemed den på den ene af parcellerne opførte 2 etages grundmurede bygning, indrettet til beboelse for flere familier. På 2 af parcellerne finder en betydelig og indbringende sandudgravning sted. 
Auktionen afholdes i den førnævnte bygning.
Konditionerne, kort m.m. er til eftersyn hos prokurator Schack, Vestergade 43, i København.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 23. august 1855.)


Valby blev nabo til "Helbredelsesanstalten for Idiotiske Børn", Frederiksberg Åndsvagesanstalt. Den var tegnet af arkitekten Ferdinand Meldahl i historicistisk stil (italiensk renæssance).


Bayersk Øl.

I dag begynder udleveringen af bayersk øl fra mit bryggeri “Carlsberg” ved Valby.
Peisen er 12 Rd. pr. tønde.
Den 16. oktober 1855
J. C. Jacobsen.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 17. oktober 1855.)


Søndermarken

De ærede, som besøge Søndermarken, gøres opmærksom på at jeg har opsat en karusselbane i min have, som vil være til afbenyttelse søndag, onsdag og fredag, når vejret tillader det.
Ærbødigst: J. Korup.
(Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 16. juni 1855).


Overfald

København d. 1. november. (Flypt). Mandag aften omtrent kl. 11 hørtes skrig om hjælp i Frederiksberg Alle. Det var en velklædt mand der passerende til byen blev overfaldet af to vagabonder der slog ham i ansigtet, berøvede ham hans hat og sikkert ville have udplyndret ham dersom der ikke ved den overfaldnes angstråb var kommet folk til hvorefter røverne tog flugten. Samme nat skete der indbrud i et skolelokale i Allegade nr. 11, hvorved forskellige ting blev stjålet og den formodning er næppe ubegrundet at disse vagabonder også her har været på spil. - Det kan i øvrigt ikke vække nogen overraskelse at der begynder at vise sig retsusikkerhed for person og ejendom i alleen og Frederiksberg By. Snarere må man undre sig over at den ikke er større, i betragtning af alle forhold. Det er uforsvarligt at der i Københavns umiddelbare nærhed på et så meget befærdet sted som Frederiksberg Alle skal være en komplet mangel på alle sikrende midler for de vejfarendes og beboernes liv og ejendom, og at autoriteterne endnu ikke har fundet sig foranlediget til at tilvejebringe belysning og vægtere. Det er den højst uheldige omstændighed at alleen ligger under Frederiksberg og Hvidovre forstanderskab der er skylden. Fædrene for Valby og Hvidovre mener at disse ikke har den ringeste nytte af belysning, vægtere og retssikkerhed i alleen og på Frederiksberg, og derfor finder de at en sådan forøget udgift er overflødig, mens de derimod ikke betænker at beboerne i alleen dog må bidrage til fattigskat og vejvedligeholdelse som de selv ikke har den mindste nytte af.
(Dannevirke, 2. november 1855.)


Korups Have set fra Valby Langgade (ca. 1895). Frederiksberg Stadsarkiv, public domain.


Overfaldsmænd

Med sikkerheden i Københavns nærmeste omegn synes det ikke at være stort bedre bevendt end det var i fjor. Efter at det endnu ikke er lykkedes at opdage selv det mindste spor af de to stimænd som i forrige måned overfaldt grosserer Hedemann i Frederiksberg Alle, har nu i lørdags i samme egn allerede på ny fundet et røverisk overfald sted. En handelsmand der sidder i kun ringe kår og som har en stor familie, Hr. Rosenbaum (tidligere bekendt, også i Aarhus som fortrinlig sanger), begav sig lørdag eftermiddag tilbage fra Valby hvor han havde været bestilt ud med nogle varer. Han tog vejen igennem Søndermarken og ikke langt fra Korups bekendte og meget besøgte beværtningssted kom en mand hen til ham og anmodede ham om at tænde sin cigar. I begreb med at opfylde dette ønske, får Rosenbaum et slag i panden så at han bedøvet styrter omkuld, og da han kommer til sig selv igen, finder han sig aldeles udplyndret. Man har frataget ham en portemounaie der indeholdt omtrent 40 rd., og en pakke med lærred- og silkevarer. Uagtet sin bevidstløshed kunne han dog tydeligt erindre at det havde været to personer der havde fuldbragt plyndringen, ved hvilken lejlighed de havde sønderrevet hans klæder. Han vendte tilbage til Valby, naturligvis i en meget ynkelig tilstand. Foreløbig ydedes der ham her assistance og senere ledsagede man ham til byen. - Det er slet ikke usandsynligt at de er de samme to der har begået attentatet i Frederiksberg Alle, dengang rigtig nok uden held, men som nu her har haft mere gavn af deres forbryderiske industri … det vil sige: foreløbigt … hvilket vi ville håbe.
(Kongelig privilegeret Aarhus Stifts-Tidende, 23. november 1855. Dannevirke 26. november 1855)Korups Have var et forlystelsessted, der lå ved Kirstinedalsvej i udkanten af Søndermarken ved Frederiksberg. Stedet blev oprettet i 1856 af Jens Rasmussen Korup og var et forlystelsesetablissement med koncerter, teater, traktørsted, lysthuse, skydetelte m.m. Jens Rasmussen Korup navngav ikke selv stedet Korups Have – det var en folkelig betegnelse, der efterhånden vandt hævd. I 1904 blev Korups Have købt af P. Henrichsen, der ejede det indtil 1934. Stedet lukkede formentlig på dette tidspunkt.

I 1855 var daværende inspektør på Carlsberg, Peter August Vogelius (1821-1889) med støtte fra Den Reiersenske Fond på rejse i Bøhmen og Østrig for at gøre sig bekendt med den teknologiske udvikling inden for ølbrygning. Han skulle senere lave sit eget bryggeri, Bryggeriet i Rahbeks Allé. Allerede under den tidlige industrielle udvikling aftog antallet af danske bryggerier hurtigt. Men generelt var antallet af bryggerier drastisk faldende. Der var 25 bryggerier tilbage i København 1855, og det skulle falde yderligere til 14 i 1887. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar