lørdag den 18. juli 2020

Valby Tidende nr. 64, maj-oktober 1868

Fundet skelet. 

På en mark i Valby, Hvidovre Sogn, er der ved en gravning af dræningsgrøfter fundet et mandligt skelet i en dybde af cirka 1 ½ meter. Alt synes at tyde hen på at det har ligget i jorden i mere end et århundrede.
(Flyveposten, 7. maj 1868)

Salg

Handelsmand og husejer Lars Nielsen i Valby har til Niels Larsen solgt 4 ejendomme i Valby, Hvidovre Sogn, hvor i blandt den store ejendom i hvilken sælgeren i en årrække har drevet en betydelig hønsekræmmerforretning, samt de til disse hørende redskaber, handelsinventarium og besætning, for købesum 500 Rd. samt en årlig aftægt til sælgeren og hustru af 400 Rd., fri bolig og have samt staldrum.
(Flyveposten, 7. maj 1868)

Selvangivelse. 

Den 3. marts d. m. blev Hans Nielsen, også kaldet “Pibbe-Hans” født i Tulstrup i året 1835, løsladt fra Vridsløselille Straffeanstalt. Allerede som soldat ved 3. bataljon hvor han i året 1862 gjorde tjeneste som oppasser, frastjal han vedkommende officer 5 til 6 rigsdaler og 2 par sko og søgte rigtignok at skaffe pengene til veje igen, men kun ved at beholde dem, han fik til indkøb, og i det sted at tage varer på kredit i officerernes navn. Han dømtes dengang til at nedsættes i de meniges 2. klasse og til 20 dages fængsel på vand og brød. 
Året efter fik han tjeneste hos en brændevinsbrænder i Hillerød. Han modtog der ca. 10 Rd. til at betale 2 tønder leveret malt, men om natten tog han bort, og medtog en stor del klædningsstykker. Efter herfor at have udstået en straf af et års forbedringshusarbejde søgte han hjælp hos sin familie, og en svoger overdrog ham da til afsætning 300 lodsedler a 8 sk. på et ur, hvilket han fik med sig til forevisning for lysthavende. Da hans klædedragt var i en dårlig forfatning, gav svogeren ham en frakke at gå med, idet han lovede ham, når lodsedlerne var afsat, da at ville forære ham frakken. Han indskrænkede imidlertid sin virksomhed til salget af 5 lodsedler, kastede resten i en grøft, solgte derpå ur og frakke og levede af udbyttet, indtil han blev anholdt. 
Efter endt straf tog han ophold hos en skomager i Neiede, med hvem han svirede i flere dage, og benyttede derpå lejligheden mens skomageren sov, til at bortfjerne sig med et ur, et stort stykke sålelæder og en del andre genstande. Det var for dette tyveri at han havde udstået den i marts endte forbedringshusstraf. 
Han tog derefter arbejde som daglejer i Valby, og da han lørdag, foruden hvad han i ugens løb havde optaget, havde 3 Rd. i lommen, begav han sig efter at have lånt flere genstande af karlene på gården, til København hvor han i løbet af et par dage brugte alle pengene. Da han skulle holde sig selv med kosten og ingen penge havde hertil, besluttede han sig til at søge en ny tjeneste, men for lettere at få en sådan, stjal han først fra en mark i Valby en skovl og spade, hvorefter han fra karlene på den gård hvor han havde arbejdet, stjal forskellige genstande. På vejen til København traf han imidlertid flere politibetjente, og da det forekom ham at de med noget mistænksomme blikke havde set på de redskaber han førte med sig, kastede han dem fra sig i en grøft ved Jagtvej, solgte eller pantsatte derefter de øvrige lånte og stjålne genstande og flakkede nu omkring indtil pengene var forbrugt, hvorefter han efter eget sigende, ked af længere at være på fri fod og af selv at skulle sørge for opholdet, meldte sig på politikammeret i Hørsholm, hvor han afgav en fuldstændig forklaring om sine forbrydelser. I henhold til straffelovens § 232 og § 60 dømtes han ved søndre birks ekstraret til 1 års tugthusarbejde.
(Kongelig allenaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende, 29. maj 1868) 

Der er meget få fotoer og billeder fra Valby i 1860'erne. Dette fra Frederiksberg Runddel, med Haven i baggrunden, kan måske give et indblik i tidens mode og køretøjer.

Ulovlig tilegnelse af penge, fundne af et barn. 

En københavnsk næringsdrivende som i sommer har taget ophold i Valby, anmeldte i begyndelsen af juni måned at han den foregående dag havde mistet 260 Rd i sedler som havde ligget i hans frakke indsvøbt i et stykke gammelt konceptpapir. Denne havde han ladet blive i værelserne, mens han gik ud i haven, og pigen som noget efter på hans ordre havde leveret den til en lille dreng, havde mærket noget ligesom rasle i lommen, så at der var rimelighed for at pengene var tabt ud af frakken da denne bragtes ham ned i haven. 
Der blev på stedet anstillet en omhyggelig undersøgelse som dog ikke ledte til andet end at nogle stumper papir der syntes at være rester af det hvori pengene havde været indsvøbt, bragtes af pigen som fundne tæt ved huset. Men hendes tidligere vandel beskyttede hende imod at mistanken kunne rettes mod hende. 
Nogle dage efter fik søndre birks politi imidlertid opsporet at en arbejdsmand i Valby ved navn Lauritz Julius Valdemar Hansen og dennes hustru som i øvrigt levede under trykkende kår, havde udgivet en del penge såvel til fødemidler som til klædningsstykker. Manden blev derfor anholdt under et ophold på Frederiksberg Kirkegård og konen samtidig i hjemmet, hvor der ved en anstillet undersøgelse fandtes et kontant beløb af 178 Rd. 2 Mk. samt en stor del klædningsstykker, og de afgav da følgende overensstemmende tilståelse: 
Om eftermiddagen den 3. juni var deres 9-årige søn, som havde været nede ved stranden for at søge efter fuglereder, kommet hjem til moderen med “nogle brune og grønne billeder”, som drengen aldrig før havde set, og som han havde fundet i et stykke papir på vejen. Moderen så straks at det var penge, tog dem til sig og forbød drengen at tale til nogen herom. Da manden kom hjem, viste konen ham fundet, og da de begge forstod drengen således at han havde fundet pakken ved stranden, antog de at den havde tilhørt en eller anden person der havde aflivet sig og forinden havde kastet pengene fra sig. De besluttede nu foreløbig at gemme dem, men den følgende dag kom manden imod sædvane hjem om middagen og sagde til konen at han nu havde bestemt sig til at bruge pengene til indkøb af klædningsstykker, hvortil familien var højst trængende, og til fødevarer. Konen frarådede ham først at gøre dette, men da han fastholdt sin beslutning, gav hun omsider efter, hvortil den omstændighed ikke lidet bidrog, at deres ejendom nylig var blevet solgt for resterende skatter. 
De købte nu begge forskellige genstande, og drengen hvis fødselsdag netop indtraf i de dage, fik for sin part en par nye sko og en tobakspibe. - Manden var i øvrigt to gange tidligere straffet. Første gang idømtes han i 1852 ved krigsret til 6 gange 5 dages strengt fængsel på vand og brød, fordi han der arbejdede ved det militære varedepot, en eftermiddag på vejen fra nu artillerikaserne til varedepotet begav sig hen på proviantgården hvor han ofte havde arbejdet på militæretatens paklofter ovenover kornlofterne, for at begå tyveri. Han skaffede sig adgang til loftsrummene ved at krybe gennem åbningen mellem trinene i den til loftet førende trappe og stjal nu en sæk, som han fyldte med beklædningsgenstande. Men på trappen mødte han proviantforvalterens fuldmægtig som foranledigede hans anholdelse. 
I 1858 dømtes han til 18 måneders forbedringshusarbejde fordi han under sin medlogerendes fravær havde åbnet denne kiste for at se om der var penge i den, og da han fandt en tegnebog med 45 Rd., stjal han de 35 Rd. og forlod derpå logiet, medtagende sin kammerats støvler. Efter en dags forløb fortrød han dog tyveriet, købte sig pistol, kugler og krudt for at aflive sig, men da han ikke kunne få mod dertil, uagtet han gentagende nød spiritus i dette øjemed, opgav han sit forsæt og købte sig da en harmonika for at opmuntre sindet, af hvilke samtlige genstande han endnu ved sin anholdelse var i besiddelse. 
I henhold til straffelovens § 248 cfr. 247 og med særligt hensyn til § 57, dømtes de nu ved Københavns Amts søndre birks ekstraret for ulovligt at have tilegnet sig anden mands gods, hvoraf de tilfældig var kommet i besiddelse. Manden til 6 gange 5 dages fængsel på vand og brød, konen til simpelt fængsel i 6 uger.
(Flyveposten, 25. juli 1868).

Huslejlighed tilbydes

En beboelseslejlighed, med 2 værelser, køkken, brændehus, vognremise, hestestald og en have på 14 skpr. land kan fås til leje til oktober flyttedag når man henvender sig hos A. Ditlevsen i Valby, ved Gammel Jernbanevej.
(Københavns Adressecomptoirs Efterretninger, 15. september 1868).

I Valby 108 B, ved den gamle jernbanestation, er stueetagen til venstre samt to lejligheder på salen og Falkoner Alle 54 er stueetagen til venstre, af 3 værelser, et værelse til gaden til venstre, til leje. Anvises i Christen Bernikowsstræde 20, 1. sal.
(Københavns Adressecomptoirs Efterretninger, 5. oktober 1868).

Valby

På grund af forandret livsstilling agter jeg underhånden at bortsælge den mig tilhørende ejendom matr. nr. 84 og 12 g foran i Valby. Ejendommen der er vel vedligeholdt og hvortil hører have, afgiver beboelse for to familier samt staldrum og vognremise.
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 17. oktober 1868)

Konceptpapir er et tyndt foldet ark der kan bruges til forskellige formål, fx sagsomslag eller opdeling i sagsmapper.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar