lørdag den 9. november 2019

Valby Tidende nr. 28, juli 1853-august 1853

Til efterretning for Frederiksberg og Hvidovre Sogns beboere.

Af hensyn til den særdeles store hyppighed af anfald af den såkaldte danske kolera og til vigtigheden af at der uopholdeligt anvendes hensigtsmæssige midler af dem, der angribes af den, som ved ikke at standses let antager en farlig karakter, har forstanderskabet for Frederiksberg og Hvidovre sogne føjet den foranstaltning at de midler der bør anvendes, tillige med en brugsanvisning, kan til enhver tid fås hos følgende: praktiserende læge Prüme i Frederiksberg Smallegade nr. 4 A, bager Langhoff i samme byes Bredgade, bager Tottenberg i samme bys Allegade, forpagter Poulsen på Sindshvile i Falkoner Alle, bager Enevoldsen på landevejen lige for Slotskroen, skolelærer Saabye, gårdejer Bech og handlende Knud Pedersen i Valby, skolelærer Holm og høker Kühl i Hvidovre samt hos smed Jørgen Jørgensen i Vigerslev. De der forlanger det, får midlerne og brugsanvisningen udleveret uden betaling. - Idet man forudsætter at de familier hvis forhold tillader det, vil for mødende tilfælde, forsyne sig med de fornødne midler, bemærker man, at et passende kvantum af disse, ledsaget af brugsanvisning, ifølge truffen aftale med hr. apoteker Madsen på Vesterbro vil kunne fås hos ham for 3 mk. 6 sk. Endelig tilføjes at hr. praktiserende læge Prüme der sikrest træffes hjemme om formiddagen fra 8-10 og og efterm. fra 4-6, velvillig har påtaget sig at yde lægehjælp til dem af sognets beboere som måtte henvende sig til ham
Sogneforstanderskabet for Frederiksberg og Hvidovre, den 2. juli 1853.
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 4. juli 1853)


Indledningen til "Fortegnelse over de i Kjøbenhavn i Aaret 1853 af Cholera bortdøde Personer", udarbejdet 20. september 1853 af Krigssecretair C. W. Lange.


Kolera

Af “Flyveposten” for i går erfarer man at en kommission er sammentrådt på Frederiksberg for at foretage det nødvendige i henseende til den offentlige sundhedspleje. Men ikke med et eneste ord er omtalt hvad der agtes foretaget i den hovedstaden lige så nærliggende by Valby. For flere år tilbage blev vedkommende gjort opmærksom på det rædsomme uvæsen der eksisterer i Valby hvad den offentlige sundhedspleje angår. Hr. dr. Hornemann tog straks da det påankedes, lokaliteterne i øjesyn og gav klagerne medhold i et og alt, idet han rådede til uopholdelig afhjælpning af de store onder. År gik og år kom, men intet er udført der kan siges at have ringeste betydning. Man tænker sig en by, som denne hvori findes over 30 slagterier, hvis skylle- og spildevand flyder umiddelbart ud i ubrolagte grøfter og herfra ud i gadekærene, hvilke sidste da de intet afløb har, danner pøle af et så rædsomt stinkende fluidum at det næsten ikke er til at udholde om vinteren der i nærheden, endsige om sommeren. Foruden disse kær og grøfter er stenbroen i en sådan forfatning at bøndernes vogne der bringer gødning fra hovedstaden, til stadighed spilder store masser der forbliver liggende og fordamper. Ser man nu hen til at der for flere år siden dannedes kommissioner for at få disse elendigheder fjernet, at det enstemmigt blev vedtaget at kærrene skulle dels opfyldes, dels oprenses, at rendestenene ordentligvis skulle brolægges etc. etc. og at den konstituerede politimester hr. Holmblad ligesom senere hr. justitsråd Petersen, personligt mødte og samstemmede med kommissionen og desuagtet intet er blevet foretaget, da er det virkelig på høje tid at omtale denne sag, for muligvis gennem offentligheden at få oplyst hvem det egentlig er der standser de så påtrængende forbedringer i den offentlige renlighed i Valby.
Valby, den 4. juli 1853. J. S. 
(Flyveposten, 5. juli 1853.)


Udsigten fra Valby Bakke mod den koleraplagede hovedstad fejlede ellers ikke noget i 1853


Lig fundet

På Valby bys mark er den 26. juli fundet liget af et bekendt fruentimmer som antages at være af bondestanden og ved den afholdte synsforretning er skønnet at være 18 til 20 år gammel. Den døde befandt sig i stærkt forrådnet tilstand.
(Aalborg Stiftstidende og Adresseavis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling, 3. august 1853.)


Døde af kolera

I Valby har under hele epidemien været angrebne 14, deraf døde 10, nemlig den 27. juli da det første tilfælde indtraf, 1 syg og 1 død, fra 28. juli til 6. august 4 syge, 3 døde,fra 7. til 12. august 4 syge, 2 døde, fra 13. til 20. august 5 syge, 4 døde, foruden at 32 i nævnte tidsrum har været fundet angrebet af kolerine, de er alle helbredte. (B. T.)
(Dagbladet (København), 24. august 1853)


1953  er året for den store koleraepidemi. Mindre udbrud var der i 1857 og 1859. I København døde omkring 5.000 af sygdommen. Det samlede dødstal var 18 mænd og 24 kvinder i Valby. Hvidovre sogneforstanderskab vedtog at der skulle oprettes et lazaret i nærheden af Vigerslev og et skur til lig. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar