lørdag den 26. oktober 2019

Valby Tidende nr. 26, 1851

I anledning af troppernes hjemkomst

Da man har bragt i erfaring at vores hjemvendende tropper skal befordres hertil på jernbanen og således ikke vil komme til at passere Vesterbro, hvorved beboerne vil gå glip af den glæde at kunne deltage i at bringe vores tapre soldater en hjertelig velkomst, tillader man sig herved at fremkomme med det ønske, at  højere vedkommende ifald sådant kan ske, ville arrangere at tropperne steg af ved Valby og derfra marcherede ad broen til København.
Københavns Vesterbro, den 28. januar 1851
Flere beboere
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 29. januar 1851)


Ifølge OIS skulle denne bygning på Gammel Jernbanevej 41 A være opført i 1850. I givet fald vil den have ligget meget tæt på den daværende Valby Station. Den er formentlig blevet renoveret og moderniseret adskillige gange siden.


Sjællandske Jernbane. 

På banens første afdeling, København-Roskilde, er i ugen fra den 9. til den 15. februar befordret 6.511 personer og indtægten for personfrekvensen har været 2.927 Rbd. 64 Sk., for godstransporten 635 Rbd. 83 Sk.
Desuden er der i denne og i forrige uge befordret fra Roskilde til Valby 11.855 mand militær.
(Fædrelandet, 19. februar 1851.)


Fastelavnsløjer i Valby

Onsdag den 5 marts kl. 12 slås katten af tønden i Valby.
T. F. Hollensen
Kromand.
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 4. marts 1851)


Sundhedsvæsnet. 

Følgende skrivelse har vi modtaget fra Valby den 20. marts 1851:
Den af hr. dr. Hornemann i januar måned dette år skrevne brochure “om den seneste Cholera-Epedemie i England, med dertil knyttede Bemærkninger om de sanitaire Forhold hertillands”, har ikke alene i hovedstaden givet anledning til alvorlige betragtninger og undersøgelser over og i den offentlige sundhedspleje. Men også på landet vakt særdeles opmærksomhed. Forstanderskabet for Hvidovre og Frederiksberg sogne har nemlig i anledning af et til samme fra en mand i Valby indkommet andragende, den offentlige sundhedstilstand i denne så nær hovedstaden beliggende landsby vedkommende, straks nedsat en komite til at undersøge de sanitære forhold og til at fremkomme med forslag til forbedringer af samme, hvis det skulle betragtes nødvendigt. Komiteen har ikke blot befundet sagen af største vigtighed og udpeget de tilstedeværende onder, men endog indgivet forslag til disse afhjælpning hurtigst muligt. Forstanderskabet har derefter bestemt sig til at iværksætte de af komiteen foreslåede forbedringer der ligger umiddelbart under samme, og det snarest muligt, samt henvist og afsendt hvad der måtte anses ikke at kunne udføres aleneved forstanderskabets medvirken, til vedkommende autoriteter. Da således hovedforbedringerne ved den offentlige sundhedspleje i nævnte landsby (der står i så nær berøring med hovedstaden, dels for sin skønne beliggenhed ved Søndermarken, Frederiksberg og jernbanestationen, dels for sin betydelige fjerkræ- og mælkehandel, som for de mange arbejdere der søger deres erhverv i hovedstaden og dens forstæder) for størstedelen bliver lagt i hænderne på den konstituerede politimester hr. cand. jur. Holmblad, må det være beboerne af allerede nævnte landsby særdeles trøstende. For denne nidkære og dygtige embedsmand vil ikke forhale tiden, men hurtigst muligt fremme renlighed og god sundhedstilstand, hvor den befindes så brøstfældig som her. Og uanset enkelts utidige beklagelse over at skulle præstere de det dem ved loven tilpligtede arbejde og imødekommen af tidens fordringer, hvor nødvendiggøres. Hvis disse linjer skulle foranledige andre kommuner i landet til at kigge lidt ind i deres sanitære forhold, og muligvis opdage et eller andet onde, der ved i tide at blive afhjulpet, kunne afværge betydelig sygdom og ødelæggelse, da er hensigten med disse linjer til dels opnået.
S.
Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissmentstidende, 24. marts 1851 (2. udgave).


Hvidovre Kirke. Valby hørte indtil 1902 til Hvidovre Sogn, hvorefter det blev et selvstændigt sogn. Kronen over vinduet i våbenhuset blev først tilføjet 1857. Den stammer fra Vesterport der blev nedrevet det år og af uransalige årsager endte der. En anden krone er opsat på tårnet.

Valbyske tilstande. 

Søndag formiddag ses et temmelig forargeligt syn på kirkestien mellem Valby og Hvidovre. Der var nemlig en gammel mand og en gammel kone (der ville søge Herrens hus i deres sognekirke i Hvidovre), der i moradset på den såkaldte kirkesti kom til at stå så dybt og fast at de ikke kunne vade ud, men måtte råbe om hjælp og stå der et par timers tid indtil 2 forbikørende militærpersoner holdt og vadede ud for at hjælpe dem. Mandens sko blev siddende i uføret. Det er i sandhed sørgeligt at et forstanderskab som Frederiksberg og Hvidovre sogneforstanderskab således vil drive spot med den uformuende almuemand som her er tilfældet, idet det anviser henved 200 familier en kirkesti der er dårligere end mange veje på hovedstadens lossepladser, og det efter at der ustandseligt i mange år og på det høfligste er ført klage til forstanderskabet om det. Ja man ved med bestemthed at klagen er ført af mænd der selv havde sæde i forstanderskabet og at der endog i den senere tid er klaget til amtmanden over denne kirkestis rædsomme tilstand. Hvis denne offentlige klage skulle vække lidt mere opmærksomhed hos forstanderskabet for dets almindelige pligters overholdelse, end tidligere var tilfældet, er hensigten med disse linjer opnået. Og de uformuende beboere i Valby ville da når kirkestien er lovmæssig istandsat, kunne nå Herrens hus i nogenlunde anstændig tilstand, forudsat at disse ikke bebor den del af Valby der hedder annekssognet. For af den del af byen kan folk ikke komme ud, uden bogstavelig talt at måtte vade i pøle op over anklerne, hvilket også er forstanderskabet bekendt for lang tid siden, og man ved at politimesteren selv har gjort alt for at formå forstanderskabet til at træffe en endelig forbedring i dette så længe eksisterede uvæsen.
Forrige julehøjtid i Hvidovre Sognekald kunne de uformuende husfolk og indsiddere i Valby ikke overvære. For der kunne ingen vade igennem kirkestisølet. Og denne juletid lader til at glide lige sådan hen til sorg og forargelse for mange brave familier der skønt de ikke holder heste og vogne, dog holder deres kristendom, og gerne hvis de rige tillod det, ville søge Herrens hus (det er nemlig ifølge valgloven kun gårdejerne og større ejendomsbesiddere der kan blive forstandere) og det er ene sogneforstanderne der skal føre tilsyn med kirkestien.
(Flyveposten, 12. december 1851)


Treårskrigen skabte en ny nationalistisk helteskikkelse: Den tapre landsoldat. Godt nok hyldede man stadig generaler og andre højtstående officerer som fx Olaf Rye, men som det fremgår af artiklen, var den tapre landsoldat populær, symbolet på den danske "triumf" i Treårskrigen, stadig markeret med Bissens statue i Fredericia 1858. 

Da demarkationslinjen blev ophævet i 1852, blev gaderne i stor stil opkaldt dels efter krigshelte (Nørrebro), dels efter steder fra Treårskrigen (Vesterbro). I iveren efter at finde en speciel national dansk arkitektur, opfandt man en byggestil som karakteriserer disse områder, lidt forenklet, med røde mursten som fællesnævner. I Valby findes intet bygningsværk fra denne periode.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar