lørdag den 13. juli 2019

Valby Tidende nr. 11, 1797-1799

Valby optræder i bog

Tanker i anledning af Valby-republikkens jammerskrig til politimester Cold, tilegnet præsidenten i Valby og consortes - Motto: som et fuglebur er fuldt af fugle, så er deres huse fulde af svig. Derfor er de blevet store og rige. Jerem. 5. kap. 27. v., fås i store Kannikestræde nr. 39 for 4 sk.
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 14. juli 1797)


Frugttræer til salg

1000 æble- og pæretræer som allerede har båret frugt, kan enten fås samlet eller partivis i dette efterår til købs hos Lorenz Weinberg i Vigerslev ved Valby. Vedkommende som måtte ønske sådanne frugttræer, vil behage jo før jo bedre at tage samme i øjesyn for at se frugtens størrelse og godhed.
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 8. september 1797)


Tjenestepige bortrømt

Da min tjenestepige ved navn Lisbet er den 4. januar udgået af min tjeneste idet hun var gået på Frederiksberg med at aflevere mælk, som hun var betroet i en egespand belagt med 3 jernbånd, sammen med messingkedel, og derefter ikke indfundet sig, advares enhver som måtte antræffe hende, ikke at huse eller hæle hende, men give mig det til kende samt at anholde hende.
Niels Rasmussen
Forpagter på Bakkegård ved Valby.
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 7. januar 1799)

Bakkegården som oprindelig lå for enden af Skolegade, blev nedrevet i 1780'erne af etatsråd Mynt og direktør Hans Knoph. I stedet byggede de en ny på hjørnet af Pilealle. Den skiftede tit ejere, i 1799 ejedes den af overborgmester hauptmand Overborg. 


Valbykoner på Gammeltorv. Valbys hønsekræmmere rejste Sjælland rundt for at indkøbe høns og andet fjerkræ fra bønder for hvem det ikke kunne betale sig at tage helt til København for at sælge et parti høns.


Valbykoners dyremishandling


Ugeskriftet Politivennen, 31. august 1799, s. 1134-1135, var forarget over den måde som valbykonerne behandlede hønsene. Dyremishandling!


Om Hønsetortur


Det er bekendt at de for stadens proviantering alt for omhyggelige valbyboere for det meste plukker deres fjerkræ ganske levende, endog offentligt på torvene, fordi de stakkels kreaturer derved kommer til at se mere fyldige og fede ud, og altså skaffer ejerne større fordel. Men hvor umenneskeligt og afskyeligt denne handling er, for en ringe vindings skyld, at martre et kreatur på denne ugudelige måde, det ved valbyerne nok ikke, for ellers måtte de inderligt skamme sig. Politiet her i byen tilkommer det vel ikke så lige, at sige valbyboerne, hvorledes de skal slagte deres høns. Men deres præst anmoder man på det mest venskabelige, at bibringe disse, i den henseende rå folk, mere menneskelige begreber om rigtig forhold til umælende værgeløse skabninger.


Tyveri mm

Natten mellem fredag og lørdag sidst afvigte er påValby Mark stjålet en sortebrun hest med en hvid stjern i panden. Hesten er skank på det fjerner bagben. For opdagelsen af denne hest eller til hvem som kan give nogen efterretning om samme, loves 2 rigsdaler i dusør, når de melder Dem hos Lars Jensen, husmand i Valby.

På det gamle Bakkehus ved Valby er optaget en sort hest med blakkede ører og uden sko, som ejeren kan afhente mod omkostningernes erstatning.

(Begge fra Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 30. september 1799)


Auktion

Fredag den 29. november formiddag kl. 9 bliver afdøde Jens Nielsen Husmand i Valby og ligeledes afdøde hustru Maren Erichs Datter deres fælles bos tilhørende og i Valby by på Københavns Amt under gl. matrikel nr. 16 men efter den nye jordebog forfattet til året 1800 har det fået nyt nr. 50 beliggende hus med gårdsrum og havejord ved auktion der holdes på dødsbostedet første gang opråbt for til den højstbydende at bortsælges.  Vurderingsforretningen tillige med auktionskonditionerne er til eftersyn på fuldmægtig Lykkes kontor på Vandkunsten nr. 260. Så snart denne auktion er afholdt bortsælges samme dag på ovennævnte sted boets tilhørende møbler og trævarer, som sengeklæder mv. hvorover de trykte fortegnelser er at bekomme på før nævnte fuldmægtig Lykkes kontor såvel som i Slotskroen ved Frederiksberg og på dødsbostedet 8 dage før auktionen. Betalingen for det sælgende løsøre erlægges til nævnte fuldmægtig Lykke ved tilslaget eller når påfordres.
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 20 november 1799)


Biskop Balle var på besøg på Valby Skole maj 1799. Han skrev bl.a.: "Børnenes antal var ikke stort. De tilstedeværende svarede imidlertid med god forstand og færdighed af lærebog som katekismus. De læste også meget godt i bog. Bøger uddeltes. Skoleholder Fjeldsted, seminarist, kan godt undervise, men katekiserer noget forvirret".

I "Topographisk og Økonomisk Lommebog for fremmede og Indbyggere i Kjøbenhavn", 1796, omtales valbyerne bl.a. således: 
Noget Flesk og Smør kjøbes paa Gl. Torv, ogsaa paa Amager-Torvet. Amagernes Smør er vel godt tillavet, men Vægten meget let. Ligesaa er det med det Herregaards-Smør som Valdbykonerne falbyde ...(s. 56) ...Fjær Creature og Æg faaes paa gl. Torv; Æg ogsaa paa Skibene ved gl. Strand; dog ere blandt disse ofte bedærvede eller ildesmagende; hvorfor man bør vogte sig for dem, som Amager- og Valdbykonerne der opkjøbe og sælge for friske." (s. 57)
Indtil omkring 1790 måtte Valby-bønderne gå til Hvidovre Kirke syd om Damhussøen, en strækning på ca. 4½ km. Der fandtes ikke den direkte vej gennem Vigerslev på ca. 3 km. Derefter blev der anlagt en kirkesti. Præsten Jens Hansen Frenchland der boede ved Frederiksberg Kirke, klagede i 1812 over den elendige vej der var dårligt vedligeholdt og gik over en farlig å (Harrestrup Å). 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar