lørdag den 29. juni 2019

Valby Tidende nr. 9, 1788-1789

Dette nummer er det sidste der fortrinsvis drejer sig om auktioner. Ikke at aviserne ikke længere bragte dem, men fordi der fra næste nummer begyndte at komme flere nyheder der handlede om andre ting. At der ikke optræder så mange auktioner fra næste nummer, er mit fravalg af dem. Den første nyhed i dette nummer er da også om et dødsfald:

Enken til ejeren af Flaskekroen er nu død, ifølge De til Forsendelse med Posten allene privilegerede kiøbenhavnske Tidender, 7. januar 1788

Da vores moder Ingeborg Hansdatter, enke efter før afdøde Anders Jensen af Flaskekroen på Københavns Amt i Hvidovre Sogn, nu er afgået ved døden, efter at have til sin død, med kongelig allernådigst bevilling siddet i uskikket bo efter nævnte vores afdøde far, så bliver dette dødsfald herved af os hendes børn og arvinger, som alle er myndige til alle vedkommendes efterretning 3 gange bekendtgjort, og tillige alle og enhver som måtte have nogen lovlig og retmæssig fordring i nævnte afdøde forældres bo, indkaldt at melde sig inden 12 uger fra dato, med sådan bevis om deres fordringers rigtighed, som loven efter død mand foreskriver hos hr. regimentskriver Nørager på Frederiksberg, som på vores vegne modtager samme til nærmere endelig afgørelse efter kravets beskaffenhed og boets tilstand. Valby, Vallensbæk og Flaske Kro, den 4. januar 1788. Hans Andersen. Johan Jørgen Andersen. Jens Petersen.

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 15. januar 1788

Da husejer Willum Jørgensen Smid af Københavns Valby for nogen tid siden har absenteret sig og med kone og gods ved nattetide bortflyttet fra sit sammesteds i fæste havende hus, uden rigtigheds aflæggelse for hvad han deraf skylder til hans kongelige Majestæts kasse, har jeg set mig nødsaget til at tage boet under behandling som et fallitbo. Men, da derudi kun findes nogle få ubetydelige ting, som ikke nær er tilstrækkelige til at bekoste ordentligt proclama udstedt, så bliver nævnte Willum Jørgensen herved 3 gange i disse tidender indkaldt at indfinde sig inden 6 uger fra dags dato, med rigtigheds aflæggelse for hvad han skylder til den kongelige kasse, og ellers at møde ved tirsdag den 26. februar næstkommende, om formiddagen kl. 9 slæt, her på skriverstuen berammet samling over boet til skifte imellem ham og hans kreditorer. Frederiksberg, den 9. januar 1788. J. Nørager.

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 22. februar 1788

Fredag den 29. i denne måned om formiddagen mellem kl. 9 og 11 bliver afd. hr etatsråd og møntdirektør Hans Schiervin Knophs og efterlevende enkefrues fælles bos tilhørende gård Bakkegården kaldet, beliggende på Valby Mark lige for Søndermarken, tilligemed en stor og smuk have, samt jorder der står for hartkorn 3 tdr. 1 skp. 1 fdf. en halv alb., ved auktion første gang opbuden, og om antageligt bud sker, til den højstbydende bortsolgt, efter de konditioner som forinden auktionen er at få til eftersyn hos prok. Bradt på Østergade nr.48 og således som de derover tagne vurderingsforretninger af 15 hujus nærmere omformelder, tilligemed de trykte og opslagne plakater, som giver stedets beskaffenhed til kende, og hvilket ligeledes samme sted er at få til eftersyn.

Næsten ordlydende med denne, dog med auktionsdato 14. marts 1788, et opslag i Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 7. marts 1788, og med følgende tilføjelse:

Hvem som vil tage gården med videre i øjesyn, kan derom henvende sig til hr. Johan Arndt Hunnæus på Frederiksberg, som foreviser samme.


Bondekoner i gang med arbejdet (Frilandsmuseet, eget foto).

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 26. marts 1788. 

Fredag den 28. marts om eftermiddagen mellem klokken 1 og 3 skal husmand Jacob Jellesens i Københavns Valby beliggende hus i følge dom og udlæg ved auktion tredje og sidste gang opbydes, og til den højstbydende bortsælges efter de på auktionsstedet bekendtgjorte konditioner. Hvilke forinden kan erfares hos prokurator Kramer, boende på hjørnet af Stormgade i København. Husets beskaffenhed ses af de opslagne plakater.

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede kiøbenhavnske Tidender, 4. april 1788.

Fredag den 11. april førstkommende om eftermiddagen mellem 1 og 3 slæt bliver ifølge dom og udlæg ved offentlig auktion FJERDE og sidste gang opbudt og uden flere auktioners afholdelse til den højstbydende absolut bortsolgt, husmand Jacob Jellesens i Københavns Valby iboende hus, som består af en stuebygning 8 fag indrettet til 2 stuer, 2 kamre og 2 køkkener, hvorudi 2 jernbilæggerkakkelovne. en tværbygning 5 fag, indrettet til tørve- og hønsehus, med en indkørselsport til gården, som er indhegnet med 4 fag plankeværk og derudi en brønd af tømmer og brædder, hvorved en have med 12 fag stakitter indhegnet. Huset er i de danske købstæders brandforsikringskasse forsikret for 310 rigsdaler, og konditionerne hvorefter det bortsælges, bliver på auktionsstedet bekendtgjort, og forinden kan fås til eftersyn hos prokurator Kramer som bor på hjørnet af Stormgade i København.

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 30. juni 1788

Willum Jørgensens fallitbo af Københavns Valby bliver foretaget og om muligt sluttet her på skriverstuen lørdag den 19. juli, kl. 9 formiddag, hvilket herved bekendtgøres til behøvende underretning såvel for boets kreditorer som fallitten Willum Jørgensen, så enhver kan vide at fremkomme med det fornødne til sin rets iagttagelse. Regimentsskriverstuen i Frederiksberg. J. Nørager.

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 28. juli 1788

Fredag den 1. august om formiddagen kl. 9 bliver i Valby hos husmand Jacob Jellesen holdt auktion over nogle møbler og effekter,hvorover katalog kan fås hos prok. Balle i Læderstræde nr. 56 og i Valby Kro.

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 1. september 1788

Afdøde mad. Petersens dødsbos hus i Københavns Valby med en derudi værende jernkakkelovn, og en til huset liggende have, bliver i alt under et til auktion anstillet sjette og sidste gang, torsdag den 4. september om eftermiddagen mellem kl. 2 og 4 i nævnte Valby, og absolut bortsolgt uden flere auktions afholdelse, efter de dertil forfattede konditioner. Huset er af god bygning indretning og beliggenhed.

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 16. marts 1789

Fredag den 20. marts om eftermiddagen mellem kl. 1 og 2 bliver i fortsættelse af før afholdte auktioner i husmand Jacob Jellesens i Valby på Københavns Amt under matrikel no. 39 beliggende og ved eksekution efter dom udlagte hus, som består af 8 fag stuebygning, indrettet til 2 stuer, 2 kamre og 2 køkkener, en tværbygning 3 fag, hvorudi er tørve- og hønsehus med en indkørselsport til gården, som er indhegnet med 4 fag plankeværk og derudi en brønd af tømmer og brædder med derved liggende have, ved auktion femte og sidste gang opbuden, og absolut, uden flere auktioners afholdelse, til den højstbydende bortsolgt efter de konditioner som på auktionsstedet nærmere bliver bekendtgjort.

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 6. oktober 1789

Fredag den 9. oktober om formiddagen kl. 11 bliver hos husmand Peder Christensen i Valby ifølge dom og eksekution ved auktion bortsolgt adskilligt gods og effekter imod kontant betaling eller når påfordres til prok. Balle, boende i Læderstræde nr. 56, hvor, såvel som hos birkedommer Sundbye i Ballerup og i Valby Kro,fortegnelse derover kan fås.

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 16. december 1789

Fredag den 18. december kl. 10 og en halv bliver en del møbler og effekter, bestående af tin, kobber, trævarer, samt linned og sengeklæder, også en hest, samt en god vogn og noget skaftehavre med mere, som dels er udlagt ved eksekutionsforretning hos husmand Niels Pedersen Post i Valby, og dels er andre debitorer tilhørende, ved auktion bortsolgt i nævnte Niels Post’s iboende hus, imod kontantbetaling ved hammerslaget, eller når påfordres, til prok. Peder Møller i Vingårdsstræde nr. 178 i København, hos hvem, såvel som i Valby Kro de derover trykte fortegnelser er at bekomme.


Da Peter Svendsen var kromand i Valby, ankom en nat tre mænd, hvoraf den midterste hang så underligt imellem de to andre. De fortalte at han var syg, og ikke tålte lys. Næste dag gik kromanden op til gæsterne. To af dem var imidlertid forsvundet, og den tredje var død. Han havde endda været død meget længe, myrdet med flere knivstik. Det viste sig at være en velhavende købmand der havde gjort en god forretning i Roskilde. Hvorfor de to mordere havde udsat sig for den risiko at blive opdaget, er aldrig opklaret. (Kristian Erslev: Valby i gamle dage.)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar