lørdag den 22. juni 2019

Valby Tidende nr. 8, 1787

Redaktionen bringer et uddrag af en bog af August Adolph Friedrich Hennings (1746-1826): Kleine ökonomische und cameralistische Schriften, Copenhagen und Leipzig, Friedrich Christian Pelt, 1787, side 26. Heri hedder det om fødevarer ved Skælskør:

Butter is eben so theuer, als in Kopenhagen, wohin sie verfahren wird, und Federvieh wird auf den Lande von Aufkäufern weggeholt, die die Hauptstadt damit versehen. Diese Gewerbe treiben die Bauern des nahe den Kopenhagen liegenden Dorfes Waldbye, die gewisse Vorrechte darzu haben, welche meines Erachtens allgemein seyn sollten. 


[Smør er lige så dyr som i København, hvorhen det bliver kørt, og fjerkræ bliver afhentet på landet af opkøbere som forsyner hovedstaden. Dette erhverv bedriver bønderne i den ved København tæt liggende landsby Valby, som har visse rettigheder til det, som efter min mening burde være almene] 


Hennings var en af mange slesvig-holstenskfødte embedsmænd og arbejdede 1768 i København efter opfordring fra Ernst Schimmelmann. Han var vidne til Struensees affære med dronningen. 1772-76 arbejdede han i Tyskland (Berlin og Dresden). Dernæst igen i København og Jylland. Som taber i intrigen 1784 trak han sig tilbage til Slesvig.


Auktioner


Også i dette nummer er der en del auktioner fra "De til Forsendelse med Posten allene privilegerede kiøbenhavnske Tidender", 26. januar 1787. Sidste auktion annonceret samme sted 27. marts 1787.

Da Anna Sophia Petersen, enke efter førhen afdøde styrmand Rasmus Petersen af København, som i nogle år har beboet et sig tilhørende hus i Københavns Valby, sammesteds er afgået ved døde hos sin svigersøn, husmand Isach Boserup, er hendes bo straks af mig taget under behørig registrering og vurdering. For bliver dette dødsfald, da boet ikke formår anden proclama at udstede, 3 gange i disse tidender, såvel som i Adressekontorets Efterretninger til alle vedkommendes efterretning bekendtgjort, på det de som i dette bo måtte have noget at fordre, kunne vide at anmelde sådanne hos mig inden den tid loven foreskriver, ligesom også ifald nogen skylder noget til boet, dermed at indfinde sig. Frederiksberg den 17. januar 1787. j. Nørager, kongelig majestæts regimentsskriverEt landarbejderhus kunne fx se ud som dette (Frilandsmuseet)

28. februar 1787:


Torsdag den 8. marts om eftermiddagen mellem kl. 1 og 3 bliver et afdøde styrmand Rasmus Petersens enke, nu afdøde Anne Sophie Petersens dødsbo tilhørende hus i Valby fjerde og sidste gang ved auktion opbuden, og til højstbydende uden flere auktioners afholdelse absolut bortsolgt. Samme er af meget god beliggenhed og beskaffenhed, samt dertil en haveplads, og huset forsikret i den for Købstæderne i Danmark oprettede brandforsikringskasse for 600 rigsdaler. Konditionerne, hvorefter samme sælges, er meget rimelige.


1. maj 1787:


Gældsadvarsel.

Advares herved Trine salig Peder Schmidts enke i Valby at indløse sit hos mig pantsatte tøj inden 14 dage, i manglende fald forbeholder jeg min ret. Henrich Hansen.

29. maj 1787:


I fald antageligt bud måtte gøres, agter ejeren at sælge det nyopbyggede sted Bakkegård lige for Frederiksberg Alle havende Søndermarken på den ene og hr. konferensråd Bergers Sted på den anden side. Til stedet ligger en halv gårds jord af 3 tønder, 1 skæppe, 1 fdkr. og en halv alb. hartkorn, udskiftet af fællesskabet med Valby, og beliggende samlet om gården selv. Hos ejeren etatsråd Knoph som bor på stedet, kan konditionerne erfares hver søgnedag fra kl. 10 til 12 om formiddagen, og fra 2 til 7 om eftermiddagen, tirsdag og lørdag undtaget, på samme tid kan også stedet tages i øjesyn.


28. december 1787:


Fredag den 4. januar om formiddagen kl. 10 bliver en del gods og løsøre, bestående af tin, kobber, messing, jerntøj, linned og sengeklæder, samt 2 vogne og en stor jernkakkelovn, som ved eksekutionsforretning er udlagt hos husmand Unge Peder Jensen i Valby, ved auktion i hans der iboende hus bortsolgt, imod kontant betaling, til prokurator Peder Møller i Pilestræde nr. 11, litra C, hos hvem de trykte kataloger er at bekomme.Regimentskriveren skulle sørge for at foretage et lovligt skifte, så alle parter fik hvad der tilkom dem. Og i det hele sørge for at ingen blev begunstiget eller forfordelt. Derudover var det hans pligt at føre tilsyn med rytternes huse, bøndergårdene og bønderne, så de ikke skulle forfalde og at drikfældige eller forsømmelige fæstere blev sat ud og andre ind. Han skulle repræsentere kronens værdier, og kom derfor formentlig ofte til at stå som bøndernes modpart. Omvendt er der fra andre steder i landet eksempler på regimentskrivere som forsvarede bønder når de blev pålagt arbejde og afgifter. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar