lørdag den 15. juni 2019

Valby Tidende nr. 7, 1786-1787

I 1786 var der mange auktioner. Følgende er eksempler fra "Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger". Undtagen den første som mest handler om en valbykone (10 februar 1786):

Dersom valbykonen M. ikke inden 8 dage indfrier sit pantsatte omhæng, hvorpå hun lånte penge på Vandkunsten nr. 265, bliver det solgt ved auktion, og for det manglende reserveres lovlig ret.

Tvangsauktion 31. juli 1786

Afdøde Rasmus Larsens enke Anna Rasmus Datters efter dom ved eksekution udlagte hus i Valby der består af 8 fag med loft over, indrettet til stue, kammer, forstue med køkken og bryggers, samt stald til 2 heste med krybbe og et portrum; Gården indhegnet med 8 fag plankeværk og et risgærde, hvori er en brønd, alt i god stand, og forsikret i den for købstæderne i Danmark oprettede brandforsikringskasse, for den summa 400 rigsdaler, bliver ved auktion til bortsælgelse opbudt anden gang lørdag den 29. juli og tredje og sidste gang lørdag den 5. august. Hver gang om eftermiddagen imellem 2 og 4.


En del indbo og løsøre som kunne have været under hammeren i de mange auktioner fra Adresseavisen (Eget foto, Frilandsmuseet)

23. august 1786:

Torsdag den 31. august bliver afdøde Rasmus Laursens enke Anne Rasmus Datters ved dom og eksekution udlagte hus i Valby opbudt for femte og sidste gang ved auktion, og absolut uden flere auktioners afholdelse. Ligeledes bliver også samme tid efter at huset er bortsolgt, opbudt en del hos nævnte enke udlagte møbler og effekter, bestående af dragkister og andre kister, borde, stole og sengeklæder, m.v. efter kataloger indhold som forinden er at få på skriverstuen hos regimentskriver Nørager i Frederiksberg, og hos tingmanden Hans Olsen i Valby

16. oktober 1786:

At afdøde Rasmus Laursens og efterlevende enke Anna Rasmus Datters bo af Københavns Valby af mig, som skifteforvalter, er taget under behandling, det bliver herved til alle vedkommendes efterretning bekendtgjort, og boets kreditorer indkaldt at melde sig hos mig inden 12 uger fra dato, med hvad de i boet kan have at fordre, da enhver skal vederfares ret efter loven. Frederiksberg den 9. oktober. J. Nørager.

17. oktober 1786:

Husmanden Niels Pedersens og hustru Maren Jensdatters fælles bo tilhørende hus i Valby bliver torsdag den 19. oktober, mellem kl. 9 og 11, fjerde og sidste gang ved auktion opbudt, og den højstbydende uden flere auktioners afholdelse absollut tilslagen, efter de konditioner som på auktionsstedet skal blive oplæste og ved førhen holdte auktioner er bekendtgjort. Da samme også er rimelige deri at køberen af huset må tiltræde samme straks efter hammerslaget, samt om forlanges kan få kredit på købesummen til 11. juni termin 1787, tros at kunne blive liebhaverne efter ønske, når dertil kommer at huset er forsikret i den for købstæderne i Danmark oprettede brandkasse for 520 rigsdaler, og ellers godt indrettet til bopæl.

Valby Skole repareres, 13. oktober 1786:

Torsdag den 19. oktober bliver i Valby Kro foretaget licitation på noget reparationsarbejde ved Ledøje Skole af mur-, tømmer-, maler- og smedearbejde, samt glarmester- og malerarbejde ved Valby Skole.

6. december 1786:

Husmand Oluf Nielsens enke Cathrine Jonas Datters efter dom ved eksekution udlagte hus i Københavns Valby bliver ved til bortsælgelse opbudt anden gang torsdag den 7. december og tredje og sidste gang torsdag den 14 ditto, hver gang mellem kl. 9 og 11 slæt. Samme hus som er forsikret i den for købstæderne i Danmark oprettede brandforsikringskasse for den summa 1120 rigsdaler, er af følgende beskaffenhed: 1) Et stuehus på 9 fag, indrettet til stue, 2 kamre, et køkken, et bryghus og en indkørselsport, med en trappe til loftet. 2) En korstue på 3 fag. 3) Syd for huset et smedehus på 2 fag. 4) En bygning øst  gården på 6 fag indrettet til stald, lo, hønse- og tørvehus, alt forsynet med loft. 5) En rummelig gårdsplads indhegnet med 10 fag plankeværk, hvorpå ligeledes er en indkørselsport, og i gården en post med pumperedskab. 6) En smuk have med adskillige frugttræer, indhegnet med 24 fag plankeværk. I værelserne er 2 jernbilæggerkakkelovne. Den årlige afgift til hans majestæts kasse er 2 rigsdaler. 

Boet blev endvidere en sidste gang sat på auktion, se Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 28. februar 1787. Med følgende tilføjelse:

Samme er af god bygning og indretning til anstændig bopæl for hvem der lyster at købe samme, samt dertil en god haveplads, item tæt liggende den igennem Valby gående almindelige vej, og desforuden nærmest til København. Så det er fordelagtigt for hvem der lystede at bruge handel efter den valbyerne allernådigst givne tilladelse.


Ordet dødsbo som er brugt i denne og andre artikler, var i virkeligheden stervbo. Ordet kommer af tysk sterben, dø og blev altså brugt i forbindelse med skiftebehanding. Ifølge Ordbog over det danske sprog er det det samme som dødsbo. Da jeg ønsker at artiklerne skal læses som på det tidspunkt de blev skrevet, har jeg tilladt mig at rette det.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar