lørdag den 8. juni 2019

Valby Tidende Nr. 6, 1784-1785

I dette nummer offentliggør vi en del auktioner fordi de beskriver huse som fandtes i Valby. Den første omhandler en fallit- fra "De til Forsendelse med Posten allene privilegerede kiøbenhavnske Tidender", 19. april 1784:

Da husmanden Rasmus Andersen af Københavns Valby har ved skrivelse til mig af 30. passato deklareret at han på grund af uheldig handel er bragt i den forfatning at han ikke kan betale sin gæld, men må nødes til at erklære sig fallit, og overgive sit bo til skifte og deling mellem hans kreditorer, eller dem som melder sig med nogen lovlig fordring i samme, og i den anledning har bedt mig som skifteforvalter at antage nævnte hans bo, så bliver dette herved i disse tidender, foruden anden lovlig proklamation ved behørige retter, til alle vedkommendes efterretning 3 gange bekendtgjort, ligesom også at boet straks af mig er taget under behørig registrering og vurdering, til videre lovlig behandling. Derfor indkaldes herved såvel boets debitorer om nogen måtte være, at indfinde sig hos mig med hvad de dertil skylder, som kreditorer med lovlig legitimation, at anmelde deres fordringer. Regimentskriveren i Frederiksberg, den 1. april 1784. J. Nørager.


Udsigt fra Valby Bakke mod København. Til højre Kalvebod Strand og -løb (1758).

De følgende stammer alle fra "Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger". Denne fra 9. juni 1784:


Hos Søren Larsen i Valby står 3 køer som er fundet i hans rugsæd, en rødbroget på venstre side mærket med J. B., en lakhjelmet brændt til Fælledes, en blakbroget ligeledes brændt til Fælleden. Ejerne ville aftale med nævnte Søren Larsen om den skade der er sket ham i hans sæd, mod køernes annammelse.


Dernæst en fra 18. juni 1784


En del møbler og effekter tilhørende husmanden Rasmussen og afdøde hustru Kirsten Mads Datter fælles bo i Valby bliver fredag den 25. juni solgt ved auktion i stervboets hus i nævnte Valby, som begynder kl. 10. De derover trykte kataloger kan fås på skriverstuen hos regimentskriver Nørager i Frederiksberg, og hos tingmanden Hans Olsen i nævnte Valby. Samme dag mellem 2 og 4 bliver nævnte stervbos hus ved auktion tredje gang opbuden, for til den højstbydende at overlades i fæste, efter de ved auktionen bekendtgørende konditioner, og om antagelig bud sker ved nævnte auktion solgt.


Og en fra 28. juni 1784


At afdøde Christine Mads Datter og efterlevende mand Rasmus Rasmussens fælles stervbos hus i Københavns Valby bliver fjerde gang stillet til auktion torsdag den 1. juli om eftermiddagen mellem 2 og 4, og absolut bortsolgt efter de ved de foregående auktioner bekendtgjorte konditioner, det bliver herved til liebhavernes og andre vedkommendes efterretning bekendtgjort.


Ind imellem en fra "De til Forsendelse med Posten allene privilegerede kiøbenhavnske Tidender", 18. marts 1785


Den 8. i denne måned er gennem det kongelige rentekammer udgivet en plakat som forbyder sandgravning ved Valby Bakke uden for Søndermarken og Klemmen ved Frederiksberg, under mulkt af 4 rigsdaler for første gang nogen befindes at handle derimod, anden gang dobbelt, og så fremdeles, hvilken mulkt forfalder til angiveren og i mangel af betaling, afsones efter forordningen af 6. december 1743.


Og flere fra "Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger" fra 26. april 1785


Niels Pedersen Bødkers efter dom ved eksekution udlagte hus i Valby bliver solgt ved auktion og opbudt anden gang torsdag den 21. april og tredje og sidste gang torsdag den 28. ditto, om eftermiddagen mellem 2 og 3. Huset som er forsikret i den for købstæderne oprettede brandforsikringskasse for 850 rigsdaler, er indrettet således: 1) En længe af 8 fag med stråtag og klinede vægge, indrettet til stue, kammer og køkken, alt med loft over, hvorudi er en jernkakkelovn, samt skorsten. 2) En længe i den vestre side af gården bestående af 2 fag, ligeledes klinede vægge og stråtag, indrettet til vognskur og materialhus. 3) En tværbygning mod nord fra stuelængen til haven af 2 fag med loft over. 4) Gårdsplads til gaden indhegnet med plankeværk og en port. 5) En rummelig haveplads nord for huset. Ligeså med plankeværk indhegnet. 6) En lille gård til små kreaturer, indhegnet med plankeværk. Den årlige afgift til hans kongelige majestæts kasse er 3 rigsdaler. Til huset er fornøden brandredskab.


Fra 15. april 1785


Tjenestepigen Maria Anchers bedes at hente sit tøj og skudsmål, og betale mig de skyldig blevne 9 rigsdaler, 2 mark, 11 skilling. J. F. Christophersen, Valby Kro.


Fra 27. september 1785


Lørdag den 1. oktober om eftermiddagen mellem klokken 2 og 4 bliver Jelle Jacobsens opbudsbos hus i Valby, hvoraf svares årlig huspenge til hans majestæts kasse 16 mark, og som i den for købstæderne i Danmark oprettede brandforsikringskasse er assureret for den summa 430 rigsdaler, stillet til auktion femte gang, og absolut solgt efter de på auktionsstedet nærmere bekendtgjorte konditioner. Nævnte hus består af 7 fag bindingsværk med stråtag, hvori er 2 stuer med en jernbilæggerovn i den ene, et køkken og et bryghus, 2 små hønsehuse og en stald, en indkørselsport og foderlo af 2 fag. I gården som er indhegnet med 10 fag plankeværk, er en svinesti, en brønd med træværk, samt en med 8 fag plankeværk indhegnet haveplads. Dette hus med sammes tilhørende kan af køberen straks, eller så snart boets løsøre ved auktion er bortsolgt, tiltrædes. N. Sundbye.


Fra 7. oktober 1785


Lørdag den 8. oktober førstkommende om eftermiddagen mellem klokken 1 og 3 slæt, bliver ved auktion ANDEN gang opbudt for til den højstbydende at bortsælges afdøde Wendel Henrichsens førhen tilhørende hus i Valby, Hvidovre Sogn på Københavns Amt, hvis beskaffenhed de trykt plakater erfares og konditionerne er til eftersyn hos prokurator Top i lille Kongensgade nr. 73.


Fra 7. oktober 1785


Torsdag den 13. oktober førstkommende om formiddagen mellem 9 og 11 slæt bliver ifølge effektueret eksekutions- og udlægningsforretning, ved auktion TREDJE og sidste gang opbuden, og til den højstbydende solgt, et Jens Tønnesen tilhørende fæstehus og grund, beliggende i Valby på Københavns Amt, som efter udlægs- og vurderingsforretningen befindes således: En stuebygning 8 fag, deraf de 4 fag grundmur, og de 6 med loft, indrettet til stue, kammer og køkken, og 2 fag til tærskelo, dertil en kakkelovn og en indmuret kobberkedel på en tænde. Fire fag halvtaghus mod vest, indrettet til vognstue og hønsehus. 5 ditto mod nord, deri indkørselsport, stald og hus til kreaturer. En gårdsplads indhegnet med 9 fag plankeværk og 6 fag stakitværk, og derudi en god brønd med videre. Og er konditionerne forinden til eftersyn hos prokurator Top, boende i lille Kongensgade nr. 73Den 28. december 1781 var de 15 gårdmænd i Valby forsamlet i det gamle Bakkehus for at mødes med landvæsenskommissionen og gehejmerråd, amtmand Scheel Plessen for at blive spurgt om de frivilligt ville udflytte deres gårde. Herefter blev der holdt en række møder om emnet, og 25. juni 1783 var der enighed.

Gårdene blev ikke udflyttet med det samme, det tog årtier. Nogle af Valbys nuværende gader bærer navn efter dem: Skovbogård, Toftegård, Bjerregård, Kjeldsgård.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar