lørdag den 1. juni 2019

Valby Tidende nr. 5, 1780-1783

Dette nummer af Tidende er udelukkende meddelelser fra Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger. Den første fra 29. marts 1780Herved bekendtgøres at ifølge den kongelige rentekammers til mig ergangne høj respektive ordre fra 18. hujus bliver onsdag den 5. april førstkommende, om formiddagen mellem kl. 10 og 11 slæt, i den såkaldte Sorte Hest ved Københavns Valby, ved offentlig auktion bortsolgt 30 læs hø som samme sted har været oplagt til amtets vildt, alt på det kongelige rentekammers nærmere aprobation. Regimentskriveren i Frederiksberg, den 25. marts 1780. Nørager.

Dernæst fra 7. juni 1780. (Femte auktion blev annonceret i Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 3. juli 1780)

Da ingen antagelig bud er sket ved de over Jens Stephensen og hustru Kirsten Olsdatters fradøde fælles sdødsbos tilhørende ejendoms gård i Københavns Valby, ved de derover holdte tre auktioner, så bliver herved bekendtgjort, at fjerde auktion er berammet at holdes i nævnte dødsbos gård onsdag den 14. juni næstkommende, om formiddagen kl. 9 slæt, da samme, om antagelig bud sker, bliver bortsolgt efter de konditioner som nærmere på auktionsstedet skal blive bekendtgjort, og forinden er til eftersyn på regimentskrivestuen i Frederiksberg. Og tjener til liebhavernes behagelige efterretning, at gården der består af hartkorn 6 tønder, 2 skæpper, 2 Frk, 1 Alb. sælges med tilhørende jorder, enten med eller uden afgrøde, ligesom man efter omstændighederne finder det bedst tjenligt for boet og de umyndige arvinger. Samme dag bliver også på nævnte sted opråbt og om fornøjelig bud sker bortsolgt et bemeldt dødsbo tilhørende fæstehus i nævnte Valby. J. Nørager.


Et udemærket karlekammer, med egen seng, bord og dragkiste (man kan sidde på den). (Eget foto, Frilandsmuseet).

7. juni 1780

Det bekendtgøres herved til alles efterretning at den forbi Hvidovre til Valby gående såkaldte gamle Køgevej nu ganske er blevet aflagt, og ikke mere til passage for rejsende, hvilke i stedet må henvende sig enten ad Damhuset eller Flaskekroen, hvilken af disse veje dem falder nærmest.

9. marts 1781

Herved bekendtgøres til efterretning for alle vedkommende at som husmanden Magnus Windelsen af Københavns Valby er afgået ved døden, og hans efterladenskaber straks efter dødsfaldet registreret og vurderet, så er berammet en skiftesamling at foretages i dødsboets hus i nævnte Valby torsdag den 22. marts næstkommende om eftermiddagen kl. 3 slæt for med vedkommende at overlægge om boets videre behandling til skiftets fremme. For ville såvel kreditorerne som arvingerne og vedkommende umyndiges formyndere møde ved nævnte tid, for at tilkendegive skifteretten deres tanker desangående, Frederiksberg, den 7. marts 1781. J. Nørager.

3. marts 1783

Fredag den 7. marts førstkommende om eftermiddagen mellem klokken 2 og 4 slæt bliver afdøde Hans Jacobsens efterladte hus, som er nr. 17 efter krigsjordebogen i Hvidovre Sogn, Valby by under Københavns Amt, ved offentlig auktion bortsolgt uden flere auktioners afholdelse, i fald antagelig bud sker, alt efter de konditioner som bliver bekendtgjort på auktionsstedet, og ellers forinden til eftersyn her på regimentskriverstuen. Ligesom også samme dags eftermiddag kl. 4 slæt bliver i nævnte dødsbos hus ved offentlig auktion bortsolgt noget dette dødsbo tilhørende af indehavebo. Frederiksberg den 28. februar 1783. Nørager.

25. august 1783

En for begået tyveri hos gårdmanden gamle Søren Laursen i Valby ved København under aktion værende dreng, nemlig Laurs Sørensen, 17 år gammel, er mandag den 11 hujus ved indrejsen fra birketinget i Ballerup til sin arrest i Frederiksholms Fangetårn undveget fra vagten, som ledsagede ham, ved det kongelige hømagasin i København. Således bliver nævnte Laurs Sørensen, som er barnefødt i Farum, og ved undvigelsen klædt i en brun vadmelsvest, stribet hue på hovedet og et par sko uden spænder på fødderne, herved efterlyst, med anmodning til alle og enhver som han måtte møde, da at anholde ham og underrette mig derom, da alle på hans anholdelse og arrest med videre pågående omkostninger skal blive erstattet. Frederiksberg den 18. august. J. Nørager.

21. oktober 1783

Da husmanden Anders Olsen og hustru Anna Anders Olsens af Københavns Valby begge er afgået ved døden, uden at efterlade sig livsarvinger og boet af min som skifteforvalter taget under registrering og vurdering, så bliver dette herved i disse tidender til alle vedkommendes efterretning bekendtgjort,, såvel i henseende til arvingerne, som man ikke ved hvem eller hor er, som de der enten måtte have noget i boet at fordre, eller dertil være noget skyldig, de første at anmelde deres fordringer, og de sidste at betale hvad de måtte være skyldig, for at spare dem selv for søgsmål. Regimentskriverstuen i Frederiksberg, den 1. oktober 1783. Jens Nørager.


I 1779 købte danser ved det kongelige teater Isach Jacobsen Borup ejendommen Landlyst (dengang Sorte Hest), som var et af de huse som lå syd for Søndermarken over for Valhøj. Det blev videresolgt 1798, 1800 til Peder Matthias Spendrup der lavede tilbygninger og ændrede navnet til Landlyst (nu hvor Valby Langgade 16 ligger). Alle disse brugte kun stedet som sommerresidens, modsat ejeren fra 1827, Johan Thomas Neergaard.  

Bakkegården  eller Gård nr. 7 i Valby, matr. 20 lå oprindelig inde i landsbyen Valby. Men i 1782 blev den solgt til etatsråd Mynt og direktør Hans Knoph, De rev gården ned og byggede en ny ved Pile Alle/Valby Langgade. Herefter skifter den hurtigt ejere 1796, 1801, 1813, 1855 og 1879 hvor den blev solgt til brygger Jacobsen. Han byggede en rød villa på grunden. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar