fredag den 3. maj 2019

Valby Tidende nr. 1, 1756-1764

I det forgangne årti er der småt med nyheder fra landsbyen Valby uden for Staden København. Der er dog nogle bemærkelsesværdige, som fx om gamle Maren som nu er død i Valløby, ifølge Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender, 20. august 1756:


Efterlysninger

Endnu en gammel kone Maren Rasmusdatter, har været til huse og er død hos bonden Lars Nielsen i Valløby. Hun skal før have været gift med en mand, nemlig Niels Brun i Valby, ved København, og boet i et ejendomshus. Derfra skal hun være flyttet for 7 års tid siden til en sin broderdatter og mand, Jørgen Friderichsen Bæver, i Wiggersløw, men et års tid derefter flyttet til nævnte Lars Nielsen i Valløby, hvor hun var siden, indtil nu for kort siden, døde. Men om hendes arvinger haves ingen ret kundskab.

Post-Tidender mener muligvis Vigerslev når de skriver Wiggersløw, men for usikkerhedens skyld er den gamle stavemåde her bevaret). Det formodes at Maren i sine velmagtsdage solgte fjerkræ, æg eller grøntsager i København. Det er muligvis hende som Senn (fra Lahdes trykkeri) her har spottet på Gammeltorv iklædt nationaldragt.


"Tvende Siællandske Bönderkoners Vinterdragt fra Valdbye". O. 1800. Senn/Lahde.

Fra Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 10.august 1761 har vi sakset denne efterlysning af en jagtkniv, som muligvis stammer fra et  jagtselskab er tabt en kostbar genstand, fremstillet af tombak, altså den guldlignende, kobberrige messinglegering, tombak, også kaldet rød messing, rødgods eller fransk guld: 

I torsdags den 6. august er på Valby Fælled blevet fundet en hirschfænger med tombaksfæste og med kniv og gaffel i skeden, sammen med gehæng, hvilken ejeren kan afhente i Frederiksberggade hos brændevinsbrænder Gr. Niels Pedersen Faber imod en rimelig findeløn til finderen og dette avertissmenets bekostning, som er 1 mark.

Samme avis skriver den 26. november 1762 at landsbyens bønder er kendte i vid omkreds, fremgår af en artikel om Nytorv i staden København: 


Valbyere på Nytorv

Nytorv. På dette holder de folk fra Valby, Hvid- og Rødovre torv med slagtede og andre fødevarer, såvel som jernkræmmerne. Herudtil venstre rådhusets sydlige side, hvor bytinget, gældskommissionen, politikammeret og brandkassens kontor holdes. Her ser man det velindrettede Vajsenhus, hvor der før var et ridderligt akademi, og 1712 af kong Frederik d. 4. blev indrettet til en krigsskole for landkadetter, men 1720 forandret til et vajsenhus, som i ildebranden 1728 opbrændte med denne del af byen, men siden igen er opbygget således som det nu ses, hvor man midt i bygningen ser kirken, på den nordlige side det smukke apotek, og på den sydlige side bogladen og dens trykkeri. På den vestre side af torvet står et trykværk med fire poste.


To auktioner!

Auktioner bringer vi normalt i Tidende ikke så mange af, dem kan man jo bare slå op i tingbøgerne, men som en undtagelse, bringer vi her et par stykker fra regimentskriveren, altså den embedsmand som i 17. og 18. årh. bestyrede ryttergods. De er begge fra Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, den første fra 26. november 1762:

Onsdag den 8. juni førstkommende om formiddagen kl. 7 slæt bliver i sognefogden Jacob Hansens gård i Valby på Københavns distrikt, ved offentlig auktion bortsolgt en del gods og løsøre, bestående af sølv, tin, messing og malm, trævarer, linned, senge- og gangklæder, vogne- og vognredskab samt kreaturer med videre, efter de der over trykte kataloger, som kan fås i København i det kongelige bogtrykkeri i Skindergade og på regimentskriveren i Kollekolle.

Den anden er fra 3. juni 1763:

Førstkommende onsdag den 8. juni om formiddagen kl. 7 slæt bliver i sognefogden Jacob Hansens gård i Valby på Københavns distrikt ved offentlig auktion bortsolgt en del gods og løsøre, bestående af sølv, tin, kobber, messing og malm, trævarer, linned, senge- og gangklæder, vogne og vognredskab, samt kreaturer, med videre, efter de derover trykte kataloger som kan fås i København i det kongelige bogtrykkeri i Skindergade, og på regimentskriverstuen i Kollekolle.


Annonce!

Samme avis, fra 14. september 1763 fortæller godt nyt for gartneraspiranter:

 Om nogen behøver store vinduer til drivhus som er engelske rammer 36 stk., 6 kvarter i bredden og 4 alen lange besat med pommersk glas, er samme til købs på det nye Bakkehus ved Valby Bakke, hos urtegårdsmanden, hvor de kan fås at se.


Forsvundet og fundet!

Og samme avis bringer også et nødrøb fra kromanden i Valby, den 18. juli 1764:

Jeg, kroholder i Valby, Johan Friderich Christophersen fæstede for nogen tid siden en karl ved navn Peder Christensen Lassesgaard fra Jylland, imod rigtig pas erholdelse, udgivet af hr. M. P. Lillelund på Sindingegård og hans velærværdighed præstens hr. Oluf Pedersens påtegning dateret Gillerupa præstegård den 6. april sidstleden. Men da denne karl ikke efter løfte har indfundet sig i sin tjeneste, så bedes alle og enhver hvem denne Peder Christensen Lassesgaard måtte forekomme, at de i det mindste ikke befatter sig med ham, da jeg efter ihændehavende pas for alt, agter at søge min ret efter loven hos ham og medhjælpere hvor han findes. Valby Værtshus den 18. juli 1764.

Til slut en god nyhed fra samme avis den 3. september 1764 om en fortabt sortout, surtout eller overfrakke på godt dansk:

Af vægteren Peder Pedersen i Valby ved København er for nogle nætter siden fundet på gaden der sammesteds en hvid klædes sortout med hvide metalknapper. Hvem som har tabt samme, kan anmelde sig i Valby Værtshus, imod en rimelig findeløn til nævnte vægter.

Det var hvad vi valgte at bringe i det første nummer. Vi ses på næste lørdag!


Det skete i de dage da Friderich Christoffersen var kromand at en adelsmand blev overfaldet på vej hjem fra Jylland med sin brud af en adelig rival ved Damhussøen. Hestevognen med bruden løb løbsk, og søgte af uransagelige årsager skjul i Valby Kros stald, hvor rivalen ledte forgæves efter den. Brudgommen blev efterladt sammen med sin kusk. 

Kromanden blev vækket ved 2-tiden om natten af den forskrækkelige larm og fandt de dampende heste i stalden med den højst forskrækkede brud. Ved 5-tiden om morgenen dukkede så endelig brudgommen op og red bort.  (Kristian Erslev: Valby i gamle dage.).

11. juli 1721: Rescr. til Politie- og CommerceCollegium ang. at Indvaanerne i Københavns Valdby, saasom Boemændene og de virkelige Fæste-Huusmænd, der ere i Tallet 63 Familier, maae i Kjøbenhavn og paa offentlige Torve bortsælge hvis Vare de hos dem selv i Byen tillægge, saa og andensteds i Landet med egne Neste og Vogne afhente og kjøbe, men paa ingen anden Maade, det være sig under hvad Prætext det end kunde være, eller sig understaae, nogen Forprang at forøve. (Paa deres Ansøgning om Tilladelse deres forrige Handel saaledes at bruge)

1 kommentar: